การศึกษาและการเรียนรู้

การศึกษาผู้ใหญ่

Voksen student Foto fra et norskkurs

สังคมเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ตลอดเวลาและมีผลสืบเนื่องต่อการจ้างงาน ซึ่งต้องการลูกจ้างที่ทันสมัยและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ผู้ใหญ่สามารถเลือกเส้นทางอาชีพใหม่ได้ทั้งหมด ยังคงศึกษาต่อจากที่เริ่มในอดีต หรือเรียนวิชาเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นประถมหรือมัธยมเพื่อเป็นไปตามความต้องการใหม่ในอาชีพของพวกเขา

มีหลักสูตรจำนวนมากสำหรับผู้ใหญ่ ตั้งแต่งานชั้นเรียนอดิเรกและชั้นเรียนภาษาไปจนถึงหลักสูตรที่มีความเหมาะสม รัฐบาลมักให้จ่ายค่าเรียนส่วนหนึ่งให้สำหรับหลักสูตรเหล่านี้

เทศบาบเมืองรับผิดชอบในการให้การศึกษาระดับประถมและมัธยม ในขณะที่เทศบาลเขตการปกครองรับผิดชอบในการให้การศึกษาระดับมัธยมปลายต่อผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่มีสิทธิได้รับการศึกษาในระดับประถม มัธยม หรือมัธยมปลายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยังมีโรงเรียนเอกชนหลายโรงเรียนที่ให้การศึกษาระดับมัธยมปลายสำหรับผู้ใหญ่

คนที่หางานสามารถได้รับโอกาสเข้าร่วมหลักสูตรต่างๆ ผ่านหน่วยงานสวัสดิการและแรงงานนอร์เวย์ (NAV) เป้าหมายของหน่วยงานนี้คือให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรมีคุณสมบัติสำหรับการจ้างงาน หน่วยงานสวัสดิการและแรงงานนอร์เวย์ครอบคลุมต้นทุนและมักจ่ายค่าเล่าเรียนให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรเหล่านี้ด้วย

ข้อเท็จจริง

สิทธิของผู้ใหญ่กับการศึกษาโรงเรียนประถมและมัธยม

ผู้ใหญ่ทุกคนผู้ซึ่งไม่มีการศึกษาโรงเรียนประถมและมัธยมมีสิทธิได้รับการศึกษานี้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาได้จากเทศบาลเมือง

สิทธิของผู้ใหญ่ต่อการศึกษาโรงเรียนมัธยมปลาย

ผู้ใหญ่ที่จบโรงเรียนประถมและมัธยมแต่ไม่ใช่โรงเรียนมัธยมปลาย มีสิทธิได้รับการศึกษาโรงเรียนมัธยมปลาย เทศบาลเมืองเขตการปกครองรับผิดชอบในการจัดการนี้

การรับรองปริญญาจากประเทศอื่น

ถ้าคุณได้เรียนวิชาชีพจากต่างประเทศ และไม่ได้รับใบรับรองคุณวุฒิ วิชาชีพนั้น คุณสามารถแสดงทักษะด้วยการผ่านการทดสอบวิชาชีพนั้น การทดสอบวิชาชีพ เป็นวิธีการประเมินและรับรองความสามารถในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งคุณสามารถมีความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพนั้นได้ โดยที่ไม่ได้รับการศึกษาจากที่โรงเรียนมาก่อน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงค์นี้ www.nokut.no