ትምህርትን ብቕዓትን

ዓበይትን ትምህርትን

Voksen student Foto fra et norskkurs

ሕብረተሰብና ብቐጻሊ እንዳተቐየረ እዩ ዝኸይድ፣ እዚ ከኣ ኣብ ስራሕ ዓለም ዘምጽኦ ሳዕቤናት ኣሎ። ሰራሕተኛታት ብቐጻሊ ፍልጠቶም ከሕድሱን ሓድሽ ነገራት ክመሃሩን ኣለዎም።

ዓበይቲ ሓድሽ ትምህርቲ ክመሃሩ ይኽእሉ፣ ናይ ቅድም ትምህርቶም ክውስኹሉ ይኽእሉ ወይ ዓይነታት ትምህርቲ መባእታን ማእከላይ ደረጃን ብምውሳድ ንሓደስቲ ጠለባት ስራሕዓለም ከማልኡ ይኽእሉ።

ብዙሓት ኣዳለውቲ ዝተፋላለዩ ኮርሳት ንዓበይቲ የዳልዉ እዮም። ከም ኣብነት፣ ኮርስ ትፈትዎ ዝንባለታት፣ ኮርስ ቋንቋ፣ ብቕዓት ዘውህብ ኮርስ። መንግስቲ መብዛሕትኡ ግዜ ብከፊል ነዚ ኮርሳት ይምውሎ እዩ።

ሓላፍነት መባእታን ማእከላይን ደረጃ ናይ ኮሙነ ኮይኑ፣ ዞባዊ ምምሕዳር (ፊልከስኮሙነ) ከኣ ንዓበይቲ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ናይ ምሃብ ሓላፍነት ኣለዎ። ዓበይቲ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ወይ ካልኣይ ደረጃ ክወስዱ መሰል እንተደኣሃልዩዎም ብነጻ እዩ ዝወሃብ ትምህርቲ። ብዙሓት ብሕታውያን ቤትትምህርታት ውን ኣለዋ ንዓበይቲ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዘምህራ።

ደለይቲ ስራሕ ብመገዲ ናቭ ኣብ ዝተፈላለዩ ኮርሳት ክሳተፉ ይኽእሉ። ዕላማኡ ተሳተፍቲ ኮርስ ንስራሕ ብቑዓት ከምዝኾኑ ምግባር እዩ። ናቭ ወጻኢታት ይሽፍኖ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ውን ንተሳተፍቲ ከምዚ ዓይነት መሳተፊ ኮርስ ገንዘብ ይኸፍሎም።

ጭብጢ

ዓበይቲ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ንክመሃሩ መሰል ኣለዎም እቶም ሓፈሻዊ ትምህርቲ ዘድልዮም ዓበይቲ፡ ንክመሃሩ መሰል ኣለዎም። እቲ ትምህርቲ ብናጻ እዩ። እታ ኮሙነ ብዛዕባ’ዚ ብዝበለጸ ሓበሬታ ክትህብ ትኽእል እያ።
ዓበይቲ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ንክመሃሩ መሰል ኣለዎም እቶም ሓፈሻዊ ትምህርቲ ዝወድኡ ዓበይቲ ግን ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዘይተማህሩ፡ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ንክመሃሩ መሰል ኣለዎም። ነዚ ኸኣ ኣውራጃዊ ምምሕዳር እዩ ሓላፍነት ዘለዎ።

ትምህርቲ ወጻኢ ምቕባል

ኣብ ወጻኢ ዘጥረኻዮ ሞያ ብወረቐት ከተረጋግጽ እንተዘይክኢልካ ብመገዲ ምፍታን ሞያ ክእለትካ ከተርኢ ትኽእል። ምፍታን ሞያ ክእለት ዝግምግምን ዝቕበልን ኣገባብ ኮይኑ፣ ደረጃ ክእለት ከኣ ማዕረ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ እዩ፣ ይኹን ደኣ እምበር ክእለትካ ካብ ትምህርቲ ወጻኢ ዘጥረኻዮ ክኸውን ይኽእል እዩ።ኣብዚ ብምርኣይ ተወሳኺ ሓበሬታ ርኸብ www.nokut.no