Nền giáo dục và kỹ năng

Người lớn và học vấn

Voksen student Foto fra et norskkurs

Đời sống xã hội thay đổi liên tục. Ngày càng phát minh những kỹ thuật mới, và điều này đem lại những hậu quả cho đời sống lao động. Tình trạng này đòi hỏi nhân công phải cập nhật kiến thức và học hỏi những điều mới lạ.

Người lớn có thể lấy toàn diện một bằng cấp mới, bổ túc thêm trình độ học vấn cũ hoặc học các môn học của trường cơ sở hầu đáp ứng những yêu cầu mới trong đời sống lao động.

Nhiều nơi cung ứng các khóa học khác nhau cho người lớn. Đó có thể là khóa học theo sở thích, khóa học về ngôn ngữ và khóa học theo tiêu chuẩn. Nhà nước thường trả tiền phần nào cho các khóa học này.

Công xã địa phương có trách nhiệm cung ứng việc học ở trường cơ sở, và công xã tỉnh có trách nhiệm cung ứng việc học ở trường phổ thông và trường nghề cho người lớn. Những người lớn có quyền học ở trường cơ sở hoặc học ở trường phổ thông và trường nghề sẽ được sự giảng dạy miễn phí. Cũng có nhiều trường tư cung ứng việc học ở trường phổ thông và trường nghề cho người lớn.

Những người xin việc có thể được cung ứng các khoá học khác nhau qua NAV. Mục đích là giúp tham dự viên đạt đủ tiêu chuẩn để đi làm. Vì thế NAV trả các chi phí và thường trả tiền trong thời gian học cho các tham dự viên vào các khoá học như thế.

Sự kiện

Quyền lợi của người lớn để học trường cơ sở

Người lớn cần học trường cơ sở, được quyền học ở bậc này. Việc học là miễn phí. Công xã có thể cung cấp thêm thông tin về việc này.

Quyền lợi của người lớn để học trường trung học phổ thông hoặc trường nghề

Người lớn đã học xong trường cơ sở, nhưng chưa học xong bậc trung học phổ thông hoặc trường nghề được quyền học trường trung học phổ thông hoặc trường nghề. Công xã tỉnh có trách nhiệm về việc này.

Công nhận trình độ học vấn từ nước ngoài

Nếu bạn đã học nghề ở nước ngoài và không có giấy tờ xác nhận việc này, bạn có cơ hội để chứng minh những gì bạn có thể làm được qua việc thử tay nghề. Thử tay nghề là một phương pháp để thẩm định và công nhận khả năng ở bậc trung học phổ thông/ trường nghề, nhưng có thể bạn đã học nghề mà không qua trường học. Xem trên trang web www.nokut.no để biết thêm thông tin về việc này.