آموزش و یادگیری

انکشاف تاریخی

ناروی در زمینه مکتب و درس و تعلیم دارای یک سنت قدیمی می باشد. در قرن هجدهم وضعیت اقتصادی در كشور بسیار وخیم بود. با وجود این مسئلهٔ تحصیل به حدی مهم پنداشته می شد که تصمیم گرفته شد تا همهٔ اطفال به مکتب بروند، و دولت بایستی تمام مصارف مکتب را بپردازد.

Guteklasse, 1885 Jenteskule, 1895

  • از همان نیمه اول قرن ۱۸ برای همە اطفال اعم از پسر و دختر درس و تعلیم اجباری و رایگان وضع گردید. هدف از اینکاراین بود که همه خواندن را بیاموزند تا خودشان بتوانند كتاب انجیل را بخوانند. همچنین همه می بایستی در باره دین عیسویت تعلیم می دیدند.
  • درآن زمان هر روز به مکتب رفتن معمول نبود. بسیاری از اطفال یك روز در میان یا تنها چند هفته در سال به مکتب می رفتند.
  • بعد از مدتی مضامینی زیادی در نصاب تعلیمی مکتب اضافه شد. به عنوان مثال در اوایل سده هجدهم نوشتن، ریاضی و آوازخوانی جزء درسهای اجباری شدند.
  • در سال ۱۹۳۶ تصمیم گرفته شد كه تمام اطفال باید حداقل هفت سال به مکتب بروند. از سال ۱۹۹۷ زمان مکلفیتی تعلیم و آموزش به ۱۰ سال افزایش پیدا کرد.
  • سیاست مداران در پارلمان تمام نصاب تعلیمی را که در مکاتب مختلف مورد استفاده قرار میگیرند، تصویب می کنند. بدین ترتیب محتوای تعلیمی و درسی مکاتب در همه کشور یکسان میباشد.

واقعیت ها

انکشاف تاریخی

1739: قانون تعلیم و تربیه. مضامین اجباری مسیحیت و خواندن بود.

1827: قانون جدید مکتب. نوشتن و حساب اجباری شد.

1936: مکتب جامع معرفی گردید.

1969: 9 سال مکتب اجباری گردید.

1997: ده سال مکتب اجباری گردید.

نصاب تعلیمی مکاتب

نصاب تعلیمی مکاتب در طی 300 سال گذشته که در آن تعلیم و تربیه اجباری بوده تغییر قابل ملاحظه نموده است. در سده 1700، هدف تعلیم و تربیه آموزش دادن مسیحیت به شاگردان بود. بعد از آن، انواع مختلف مهارت های عملی مانند نوشتن، ریاضیات، آشپزی، خیاطی و نجاری به نصاب تعلیمی علاوه گردید.

اطلاعات

امروزه دریافت معلومات ساده می باشد. اطفال از کمپیوتر و انترنت در سنین بسیار کوچکی استفاده می نمایند. این امر مهم است که به اطفال تدریس نمائیم که چگونه معلومات را بدست بیاورند و در مورد معلومات دریافت نموده جدی باشند. اطفال نیاز دارند تا فکر نمودن مستقلانه را بیاموزند. آنها نیاز داند تا معلومات را بمنظور دریافت، حل مشکلات مختلف و با هم کار کردن بکار ببرند. آنها همچنان ضرورت دارند تا علم حقیقی و اساسات خواندن، نوشتن و ریاضیات را بیاموزند.