آموزش و توانایی

توسعە تاریخی

نروژ دارای یک سنت قدیمی در رابطه‌ با مدرسه و تحصیل می باشد. وضعیت اقتصادی كشور در سالهای ١٧٠٠ بسیار بد بود. با این وجود به‌ تحصیلات تا حدی اهمیت قائل گردید که تصمیم گرفته شد كلیه‌ كودكان باید به مدرسه بروند، و دولت هم باید این هزینه را بپردازد.

Guteklasse, 1885 Jenteskule, 1895

  • از همان نیمه اول سال های ١٧٠٠ برای همە کودکان پسر و دختر تحصیلات اجباری و رایگان وضع گردید. هدف این بود که همه خواندن را بیاموزند تا آنها بتوانند خودشان كتاب انجیل را بخوانند. كلیه‌ دانش آموزان می بایستی آموزش مسیحیت را داشته‌ باشند.
  • آن زمان معمول نبود که هر روز به مدرسه رفت. بسیاری از کودکان یك روز در میان یا تنها چند هفته در سال به مدرسه می رفتند.
  • بعد از مدتی درسهای بیشتری به برنامه درسی مدارس اضافه گردید. به عنوان مثال در اوایل سالهای ١٨٠٠ نوشتن، ریاضی و آواز جزء درسهای اجباری شدند.
  • در سال ١٩٣٦ تصمیم گرفته شد كه تمام کودکان باید حداقل هفت سال به مدرسه بروند. از سال ١٩٩٧ به‌ بعد آموزش اجباری ده‌ سال شده‌ است.
  • سیاستگذاران در پارلمان تمام برنامه های آموزشی در مدارس مختلف را تایید می كنند. از این طریق محتوی درسی مدارس در سرار کشور بسیار یکسان خواهد بود.

آمار

توسعە تاریخی

1739: اولین قانون مدرسە. دروس اجباری مسیحیت و قرائت

1827: قانون جدید مدرسە. دروس نوشتن و ریاضی هم اجباری شدند.

1936: قانون جدید مدرسە. نوشتن و ریاضی هم اجباری شدند.

1969: مدرسە اجباری ابتدائی

1997: 10 سال مدرسە اجباری ابتدائی

محتوای آموزش در مدرسە

محتوای آموزشی مدرسە در طی این 300 سالی کە در آن آموزش اجباری بودە بسیار تغییر نمودە است. در سالهای 1700 هدف آموزش مسیحیت بە دانش آموزان بود. بعدا آموزش انواع مختلف مهارتهای عملی از قبیل نوشتن، ریاضیات، آشپزی، خیاطی و نجاری بە محتوای آموزشی در مدرسە اضافە گردیدند.

اطلاعات

امروزە دسترسی بە اطلاعات بسیار آسان می باشد. کودکان از خردسالی از کامپیوتر و اینترنت استفادە می نمایند. مهم می باشد کە بچە ها را یاد دهیم کە چگونە می توانند اطلاعات مفید را بە دست آورند و اینکە در مورد اطلاعاتی کە پیدا می کنند نگرشی انتقادی داشتە باشند.
بچەها باید یاد بگیرند کە مستقلانە فکر نمایند. آنها باید راه استفادە کردن از اطلاعات کسب شدە را جهت حل سٶالات گوناگون بیاموزند، و آنها باید یاد بگیرند کە با دیگران همکاری نمایند. آنها علاوە بر این باید دانش کسب نمایند و مهارتهای اساسی چون خواندن، نوشتن و ریاضی بیاموزند.