Utdanning og kompetanse

Historisk utvikling

Noreg har lange tradisjonar når det gjeld skule og utdanning. På 1700-talet var den økonomiske situasjonen i landet svært dårleg. Likevel vart utdanning sedd på som så viktig at det vart bestemt at alle barn skulle gå på skule, og at staten skulle betale for dette.

Guteklasse, 1885 Jenteskule, 1895

  • Alt i fyrste halvdel av 1700-talet vart det innført obligatorisk, gratis skulegang for alle barn, både gutar og jenter. Tanken var at alle skulle lære å lese, slik at dei kunne lese i Bibelen sjølv. Alle skulle også få undervisning i kristendom.
  • På den tida var det ikkje vanleg å gå på skulen kvar dag. Mange barn gjekk på skulen annankvar dag eller berre nokre veker i året.
  • Etter kvart kom det fleire fag inn i skulen. Skriving, matematikk og song vart til dømes obligatoriske fag på starten av 1800-talet.
  • I 1936 vart det bestemt at alle barn skulle gå minimum sju år på skule. Frå 1997 har det vore ti års opplæringsplikt.
  • Politikarane på Stortinget godkjenner alle læreplanane som blir brukte på ulike skular. På denne måten blir innhaldet i skulen ganske likt i heile landet.

Fakta

Historisk utvikling

1739: Den fyrste skulelova. Obligatoriske fag var kristendom og lesing.

1827: Ny skulelov. Også skriving og rekning vart obligatorisk.

1936: Einskapsskulen vart innført.

1969: Obligatorisk 9-årig grunnskule.

1997: Obligatorisk 10-årig grunnskule.

Innhaldet i skulen

Innhaldet i skulen har endra seg mykje i løpet av dei 300 åra vi har hatt obligatorisk skulegang her i landet. På 1700-talet var målet med undervisninga å gje elevane kunnskap om kristendomen. Seinare vart opplæring i ulike typar praktiske ferdigheiter som skriving, rekning, matlaging, saum og snikring tekne inn i skulen.

Informasjon

I dag er det ganske lett å finne fram til informasjon. Barn bruker datamaskiner og Internett frå dei er små. Det er viktig å lære barna å finne fram til god informasjon og å vere kritiske til den informasjonen dei finn. Barna skal lære å tenkje sjølvstendig. Dei skal lære å bruke den informasjonen dei finn, til å løyse ulike problemstillingar, og dei skal lære å samarbeide med andre. I tillegg skal dei lære faktakunnskap og grunnleggjande ferdigheiter som lesing, skriving og matematikk.