Arsimimi dhe kualifikimi

Zhvillimi historik

Norvegjia ka një traditë të gjatë, kur është fjala për shkollë dhe arsimin. Në shekullin e 17-të, situata ekonomike në vend ishte shumë e keqe. Megjithatë, arsimi është vlerësuar si shumë i rëndësishëm, ashtu që u vendos që të gjithë fëmijët duhet të shkojnë në shkollë, dhe se shteti duhet të paguajë për këtë.

Gutteklasse, 1885 Pikeskole, 1895

  • Qysh në gjysmën e parë të shekullit të 17-të u vendos shkollimi i detyrueshëm, shkollimi falas për të gjithë fëmijët, si për djem ashtu edhe për vajza. Ideja ishte që të gjithë të mësojnë për të lexuar, në mënyrë që ata të mund të lexojnë Biblën. Gjithashtu, të gjithë do të mësonin për krishtërimin.
  • Në atë kohë nuk ishte e zakonshme për të shkuar në shkollë çdo ditë. Shumë fëmijë shkonin në shkollë çdo të dytën ditë, apo vetëm disa javë në vit.
  • Pas një kohe u futën disa lëndë në shkollë. Të shkruarit, matematika dhe të kënduarit ishin për shembull lëndët e detyrueshme në fillim të shekullit 18-të.
  • Në vitin 1936 u vendos që të gjithë fëmijët duhej të shkonin, të paktën, shtatë vjet në shkollë. Që nga viti 1997 egziston shkollimi i detyrueshëm dhjetëvjecarë.
  • Politikanët në Parlament miratojnë të gjitha programet mësimore që përdoren nëpër shkolla të ndryshme. Në këtë mënyrë përmbajtja në shkollë bëhet mjaft e ngjashme në tërë vendin.

Faktet

Povijesni / Istorijski razvoj

1739: Prvi Zakon o školi. Obavezni predmeti su bili kršćanstvo i čitanje.

1827: Novi Zakon o školi. Pisanje i računanje su također postali obavezni.

1936: Sveobuhvatna škola je uvedena.

1969:Obavezno 9-godišnje školovanje.

1997: Obavezno 10-godišnje školovanje.

Sadržaj u školi.

Sadržaj u školi se dosta promijenio u toku posljednjih 300 godina obaveznog školovanja ovdje u zemlji. U 18.stoljeću cilj sa nastavom je bio učenje o kršćanstvu. Kasnije je u školu uvedena obuka u raznim vrstama praktičnih vještina, kao što su pisanje, računanje, kuhanje, šivenje i stolarstvo.

Informacija

Danas se vrlo lako dolazi do informacija. Djeca koriste kompjutere i Internet od malih nogu. Bitno je djecu naučiti da pronađu dobre informacije, te biti kritični prema informaciji koju nađu. Djeca trebaju naučiti samostalno razmišljati. Oni treba da nauče da koriste informaciju koju su našli da bi riješili razne probleme, a to će ih naučiti i suradnji sa drugima. Pored ovoga će naučiti osnovne vještine, kao čitanje, pisanje i matematiku.

Zhvillimi historik

1739: Ligji i parë për shkollë. Lëndët e detyrueshme ishin krishterimi dhe leximi.

1827: Ligji i ri shkollor. Shkrimi dhe llogaritja bëhet të detyrueshme.

1936: Shkolla gjithëpërfshirëse u vë në përdorim.

1969: Shkollim i detyrueshëm 9-vjeçar në shkollën fillore.

1997: Shkollim i detyrueshëm 10-vjeçar në shkollën fillore.

Përmbajtja e shkollës

Përmbajtja e shkollës ka ndryshuar shumë gjatë 300 viteve që ne kemi pasur shkollimin e detyruar këtu në vend. Në shekullin e 17-të, ishte qëllimi i mësimit që nxënësit të marrin dituri për krishterimin. Më vonë, mësim në lloje të ndryshme të aftësive praktike, të tilla si shkrimi, matematika, gatimi, qepje dhe zdrukthëtari, hynë në mësimin në shkollë.

Informacioni

Sot është mjaft lehtë për të gjetur informacionin. Fëmijët përdorin kompjuterët dhe internetin nga një moshë e re. Është e rëndësishme për të mësuar fëmijët, për të identifikuar informacionin e mirë dhe të jenë kritik ndaj informacionit që ata e gjejnë. Fëmijët duhet të mësojnë të mendojnë në mënyrë të pavarur. Ata do të mësojnë të përdorin informacionin që ata kanë gjetur, për të zgjidhur probleme të ndryshme, dhe ata duhet të mësojnë për të bashkëpunuar me të tjerët. Përveç kësaj, ata do të mësojnë njohuri faktike dhe aftësitë themelore si lexim, shkrim dhe matematikë.