การศึกษาและการเรียนรู้

การพัฒนาในอดีต

นอร์เวย์มีธรรมเนียมมายาวนานเกี่ยวกับโรงเรีนและการศึกษา ฐานะทางการเงินในประเทศมีความยุ่งยากหนักที่สุดในศตวรรษที่ 18 แต่การศึกษาถูกพิจารณาว่าสำคัญและตัดสินใจว่าเด็กทุกคนควรไปโรงเรียนและรัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายเงินค่าการศึกษาของพวกเขา

Gutteklasse, 1885 Pikeskole, 1895

  • ย้อนกลับไปที่ช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 18 การศึกษาฟรีเป็นภาคบังคับสำหรับเด็กทุกคนทั้งเด็กผู้ชายและผู้หญิง แนวคิดคือทุกคนจะเรียนรู้การอ่านดังนั้นพวกเขาจึงสามารถอ่านไบเบิ้ลด้วยตัวพวกเขาเองได้ เด้กทุกคนยังได้เรียนเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ด้วย
  • ในขณะนั้น ไม่ใช่เรื่องปกติที่จะไปโรงเรียนทุกวัน เด็กหลายคนไปโรงเรียนวันเว้นวัน หรือ 2-3 อาทิตย์ต่อปีเท่านั้น
  • วิชาหลายวิชาค่อยๆ ถูกนำเข้าไปในโรงเรียนมาก ตัวอย่างเช่น การเขียน วิชาเลข และการร้องเพลง เป็นวิชาบังคับในช่วงต้นศตวรรษที่ 19
  • ในค.ศ.1936 เป็นการตัวสินว่าเด็กทั้งหมดจะเข้าเรียนอย่างน้อย 7 ปี แต่เปลี่นเป็น 10 ปีตั้งแต่ค.ศ.1997
  • นักการเมืองในรัฐสภาอนุมัติหลักสูตรทั้งหมดที่ใช้ในโรงเรียนต่างๆ ซึ่รองรองได้ว่าเด็กได้เรียนสิ่งเดียวกันทุกที่ในรประเทศ

ข้อเท็จจริง

การพัฒนาในอดีต

ค.ศ.1739: พระราชบัญญัติการศึกษาครั้งแรก วิชาบังคับคือ ศาสนาคริสต์และการอ่าน

ค.ศ.1827:: พระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่ การเขียนและคณิตศาสตร์กลายเป็นวิชาบังคับ

ค.ศ.1936: โรงเรียนแบบผสมได้รับการแนะนำ

ค.ศ.1969: การเข้าเรียนภาคบังคับเป็นเวลา 9 ปี

ค.ศ.1997: การเข้าเรียนภาคบังคับเป็นเวลา 10 ปี

หลักสูตรการเรียนที่สอนที่โรงเรียน

หลักสูตรการเรียนที่สอนที่โรงเรียนเปลี่ยนแปลงไปมากตลอด 300 ปีที่ผ่านมาซึ่งการศึกษาเป็นการบังคับในนอร์เวย์ ในศตวรรษที่ 18 เป้าหมายของการศึกษาคือการสอนนักเรียนเรื่องศาสนาคริสต์ ต่อมาได้เพิ่มทักษะการปฏิบัติหลากหลายประเภท เช่น การเขียน คณิตศาสตร์ การทำอาหาร การเย็บปัก และงานไม้ เข้าไปในหลักสูตรการเรียน

ข้อมูล

ในวันนี้ ง่ายในการหาข้อความ เด็กๆ ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตตั้งแต่ต้นๆ วันหนุ่มสาว เป็นสิ่งสำคัญที่สอนเด็กถึงวิธีการหาข้อมูลที่ดีและวิจารณ์เกี่ยวกับข้อมูลที่พบ เด็กๆ ต้องเรียนวิธีคิดอย่างอิสระพึ่งพาตนเอง พวกเขาต้องเรียนใช้ข้อมูลที่พบ แก้ปัญหาประเภทต่างๆ และทำงานร่วมกับผู้อื่น พวกเขาจะต้องเรียนความรู้ตามข้อเท็จจริงและทักษะการอ่าน การเขียนและคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน