Nền giáo dục và kỹ năng

Lịch sử phát triển

Na uy có các truyền thống lâu dài khi nói về trường học và học vấn. Vào thế kỷ 18, hoàn cảnh kinh tế đất nước rất kém. Tuy vậy, học vấn được xem là quan trọng đến nỗi đã có quyết định là mọi trẻ em phải đi học, và nhà nước sẽ trả chi phí cho việc học hành.

Gutteklasse, 1885 Pikeskole, 1895

  • Ngay từ những thập niên đầu của thế kỷ 18 đã có đưa vào việc cưỡng bách giáo dục, miễn phí cho mọi trẻ em, cả trai lẫn gái. Hậu ý là mọi người sẽ học đọc để họ có thể tự đọc Kinh thánh. Mọi người cũng được giảng dạy giáo lý của Ki-Tô giáo.
  • Vào thời gian đó, việc đi học mỗi ngày không phải là điều bình thường. Nhiều trẻ em đi học hai ngày một lần hoặc chỉ vài tuần trong năm.
  • Dần dần nhiều môn học được đưa vào trường học. Chẳng hạn như môn tập viết, toán và ca hát là các môn cưỡng bách vào đầu thế kỷ 19.
  • Năm 1936 có quyết định là mọi trẻ em đi học ít nhất bảy năm. Từ năm 1997 việc cưỡng bách giáo dục là mười năm.
  • Các chính khách tại Quốc hội phê chuẩn mọi giáo trình được dùng tại các trường khác nhau. Bằng cách này, nội dung giảng dạy tại các trường khá giống nhau trên toàn quốc.

Sự kiện

Lịch sử phát triển

1739: Luật giáo dục đầu tiên. Các môn học cưỡng bách là giáo lý Ki-Tô giáo và tập đọc.

1827: Luật mới về trường học. Tập viết và làm toán là các môn bắt buộc

1936: Trường học đồng nhất được áp dụng.

1969: Trường cơ sở cưỡng bách 9 năm.

1997: Trường cơ sở cưỡng bách 10 năm.

Nội dung tại trường học

Nội dung tại trường học đã thay đổi nhiều trong khoảng 300 năm kể từ khi có cưỡng bách học vấn tại Na uy. Vào thế kỷ 18 mục tiêu của việc giảng dạy là đem lại cho học sinh kiến thức về môn Ki-Tô giáo. Sau đó, những khả năng thực tiễn như viết, làm toán, nấu ăn, thêu may và nghề mộc được đưa vào trường học.

Thông tin

Ngày nay việc tìm thông tin khá dễ dàng. Trẻ em dùng máy vi tính và internet từ khi chúng còn nhỏ. Điều quan trọng là dạy con cái tìm thông tin lành mạnh và đặt nghi vấn về thông tin mà chúng tìm thấy.

Trẻ em học cách suy nghĩ độc lập. Chúng sẽ học dùng thông tin mà chúng tìm thấy, và chúng sẽ học cách hợp tác với người khác. Ngoài ra chúng sẽ học về kiến thức thực tế và các khả năng căn bản như đọc, viết và toán.