သမိုင္း ပထဝီ ႏွင့္ စားေသာက္ေနထိုင္ပံု

ေနာ္ေဝသမိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

Vikingskip

ဗိုက္ကင္းေခတ္

ခရစ္(ေတာ္ေမြးဖြားၿပီးေနာက္)ႏွစ္ သကၠရာဇ္ ၈ဝဝ မွ ၁၁ဝဝ အတြင္းကာလကို ဗိုက္ကင္းေခတ္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ေခၚေဝၚသည္။ ဗိုက္ကင္းေခတ္အစပိုင္းတြင္ ေနာ္ေဝသည္ ႏိုင္ငံတခုမဟုတ္ေသးဘဲ ဘုရင္ကိုယ္စီ႐ွိခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားအေနႏွင့္ တည္႐ွိခဲ့သည္။ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၈၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုက္ကင္းတေယာက္ျဖစ္သူ ေ႐ႊေကသာ ဟာရား(လ္ဒ္) (Harald Hårfagre) သည္ ေနာ္ေဝတႏိုင္ငံလံုး၏ဘုရင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဗိုက္ကင္းအမ်ားအျပားသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခရီးထြက္ၾကသည္။ ဗိုက္ကင္းအခ်ဳိ႕သည္ ကုန္သည္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ကုန္မ်ား ေရာင္းၾကဝယ္ၾကၿပီး က်န္သူမ်ားမွာ တိုက္ခုိက္ေရးသမားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး လုယက္သတ္ျဖတ္တတ္ၾကသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဗိုက္ကင္းမ်ားအေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကလွ်င္ တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားအျဖစ္ ထင္မွတ္ယူဆၾကသည္သာ မ်ားသည္။ ခရစ္ယန္ဘာသာကို ေနာ္ေဝသို႔ သကၠရာဇ္ ၁ဝဝဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက ေဆာင္ယူတင္သြင္းခဲ့ၾကသည္။ ခရစ္ယန္ဘာသာက ေ႐ွးေဟာင္း ေနာ္ေဝ႐ိုးရာ (ႏို္႐ြန္႔) နတ္ကိုးကြယ္မႈကို ပေပ်ာက္ေစခဲ့သည္။ Borgund stavkirke

ဒိန္းမတ္ႏွင့္ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုစည္းမႈ

၁၄ ရာစုႏွစ္တေလွ်ာက္လံုး ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသည္ ေနာ္ေဝအေပၚ ပိုမိုၾသဇာေညာင္းလာခဲ့ၿပီး ၁၃၉၇ ခုႏွစ္မွစကာ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံသည္ ဒိန္းမတ္ ႏွင့္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ တရားဝင္ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္လာခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ႃခံႈငံု၍ ဘုရင္တပါးတည္း႐ွိခဲ့သည္။ ေနာင္တြင္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံက ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး ဒိန္းမတ္ႏွင့္ေနာ္ေဝ ျပည္ေထာင္ေပါင္းစည္းမႈသည္ ၁၈၁၄ ခုႏွစ္တိုင္ေအာင္ တည္တံ့ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးကို ဒိန္းမတ္က ျခယ္လွယ္ခဲ့သည္။ ႐ိႈဘင္ဟားဗ္န္ (ယေန႔အေခၚ – ကိုပင္ေဟဂင္) သည္ ျပည္ေထာင္စု၏ ယဥ္ေက်းမႈအခ်က္အခ်ာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေနာ္ေဝႏိုင္ငံသားမ်ားက ဒိန္းမတ္ဘာသာစကားကို ဖတ္႐ႈေရးသားခဲ့ၾကသည္။ ေနာ္ေဝလယ္သမားမ်ားက ဒိန္းမတ္ဘုရင္ထံ အခြန္ဆက္သခဲ့ၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုႃပိႈကြဲျခင္း ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသစ္

Eidsvoll 1814 - © Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as ၁၈၁၄ ခုႏွစ္သည္ ေနာ္ေဝသမိုင္းေၾကာင္းတြင္ အေရးပါေသာႏွစ္တႏွစ္ျဖစ္သည္။ ထိုႏွစ္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံသည္ ကိုယ္ပိုင္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို ရ႐ွိခဲ့သည္။ ၁၉ ရာစုအစပိုင္းတြင္ ဥေရာပတဝွမ္း စစ္ပြဲအမ်ားအျပားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အနက္ အဂၤလန္က တဘက္ ျပင္သစ္ကတဘက္ အႀကီးအက်ယ္ စစ္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ဒိန္းမတ္-ေနာ္ေဝက ျပင္သစ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ျပင္သစ္ကစစ္႐ံႈးခ်ိန္တြင္ ဒိန္းမတ္ဘုရင္သည္ အဂၤလန္ဘက္မွရပ္တည္ခဲ့သည့္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံလက္သို႔ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံကို လႊဲေျပာင္းစြန္႔လႊတ္ေပးခဲ့ရသည္။ ၁၈၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဒိန္းမတ္ႏွင့္ေနာ္ေဝ ျပည္ေထာင္ေပါင္းစည္းမႈ ႃပိႈကြဲခဲ့သည္။ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံသားအခ်ဳိ႕က ျပည္ေထာင္စုႃပိႈကြဲၿပိးေနာက္ သီးျခားႏိုင္ငံတခုျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕ၾသဇာအ႐ွိန္အဝါ ႐ွိသူမ်ားသည္ အာကယ့္႐ႈစ္ (Akershus) တိုင္းအတြင္း႐ွိ အိုက္ဒ္စ္ေဗာလ္ (Eidsvoll) ႃမိႈ႕တြင္ စုေဝးခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႔အေနႏွင့္ ကိစၥတရပ္အျဖစ္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံအတြက္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲရန္ ဆႏၵ႐ွိခဲ့ၾကသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ေနာ္ေဝသည္ ဆြီဒင္ႏွင့္ အတင္းအၾကပ္ေပါင္းစည္းရန္ ဖန္လာခဲ့ၿပီး ၁၈၁၄ ခု ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ဆြီဒင္ႏွင့္ေနာ္ေဝၾကား႐ွိ ျပည္ေထာင္ေပါင္းစည္းမႈသည္ အမွန္ပင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဆြီဒင္ႏွင့္ေနာ္ေဝၾကား႐ွိ ျပည္ေထာင္ေပါင္းစည္းမႈသည္ ယခင္ ဒိန္းမတ္ႏွင့္စာလွ်င္ ေလ်ာ့ရဲရဲ႐ွိခဲ့သည္။ ေနာ္ေဝသည္ကိုယ္ပိုင္အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခ်က္အခ်ဳိ႕ျဖင့္ က်င့္သံုးခြင့္႐ွိခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ွိခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံျခားေရးကို ဆြီဒင္က ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးအတြက္ ဘုရင္မွာ ဆြီဒင္လူမ်ဳိးျဖစ္သည္။ Eidsvollsbygningen

ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး ႏွင့္ ေနာ္ေဝစ႐ိုက္လကၡဏာ

Brudeferd i Hardanger (Hans Gude & Adolph Tidemand, © Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design) ၁၉ ရာစုအလယ္ပိုင္းေလာက္က ဥေရာပတုိက္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး ဟုသတ္မွတ္ေခၚေဝၚၾကသည့္ အႏုပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ႏိုးၾကားမႈထြန္းကားလာခဲ့သည္။ ထိုအခါ အမ်ဳိးသားေရးစ႐ိုက္ လကၡဏာမ်ားကို အေလးထားေဖာ္ထုတ္ျပခဲ့ၾကၿပီး ပိုမိုဖြံ႕ႃဖိႈးရန္သာမက ေျပာင္ေျမာက္ေစရန္လည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံတြင္ လွပေသာ သဘာဝေလာကက ေပၚလြင္ထင္႐ွားၿပီး လယ္သမားလူတန္းစားကို စံျပေနာ္ေဝလူမ်ဳိးမ်ား ဟု မွတ္ယူခဲ့ၾကသည္။ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးသည္ စာေပ ႏွင့္ ပန္းခ်ီပန္းပုေရာ ဂီတအႏုပညာဘက္တြင္ပါ ထြန္းကားလာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေခတ္က ေနာ္ေဝလူမ်ဳိးတို႔သည္ တစထက္တစ ကိုယ့္ အမ်ဳိးသားေရးစ႐ိုက္လကၡဏာကိုယ္ ပိုမိုသတိႁပႈမိလာခဲ့ၾကသည္။ လူထုအမ်ားစုသည္ ေနာ္ေဝလူမ်ဳိးျဖစ္ရသည္ကို ဂုဏ္ယူလာခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အေႏွာင္အဖြဲ႔ကင္းသင့္သည္ဟူေသာ ဆႏၵမ်ားပိုမိုုု ျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဒိန္းမတ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္ေပါင္းစည္းေနခဲရသျဖင့္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံတြင္ ဒိန္းမတ္စာကို ေရးသားသံုးႏႈန္းခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔ေရးသားသံုးႏႈန္းေနၾကေသာ ေနာ္ေဝစာေပအကၡရာမူေဟာင္း (Bokmål) သည္ ထိုစာေပအကၡရာမွ ထပ္ဆင့္ထြန္းကားလာျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးကာလတြင္ အေတာ္မ်ားမ်ားက ေနာ္ေဝလူမ်ဳိးတို႔သည္ ဒိန္းမတ္စာႏွင့္ မဆက္မႏြယ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္စာေပအကၡရာ ႐ွိသင့္သည္ဟု ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ စာေပသုေတသီ အီဗာေအာ့ဆယ္န္ (Ivar Aasen, 1813-1896) သည္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံအႏွံ႔လွည့္လည္ၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေဒသႏ ၱရ ဘာသာစကားမူကြဲ ပံုစံမ်ားကို စုေဆာင္းယူခဲ့သည္။ ထိုပံုစံမ်ားကိုသံုးၿပီး ေနာ္ေဝစာေပအကၡရာမူသစ္ (Nynorsk) ေခၚ စာႏွင့္စကားကို ႁပႈစုခဲ့သည္။ ၁၉ ရာစုမွစ၍ ေနာ္ေဝစာေပအကၡရာမူသစ္ေရာ မူေဟာင္းပါ မ်ားစြာတိုးတက္ထြန္းကားလာခဲ့ေသာ္လည္း ေနာ္ေဝတြင္ တရားဝင္႐ံုးသံုးစကား ႏွစ္မ်ဳိး႐ွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဆာမီ (samisk) ႏွင့္ ကဗင့္စ္ခ္ (kvensk) ဘာသာစကားမ်ား ကိုလည္း ျဖည့္စြက္သံုးစြဲေနရသည္။

ေနာ္ေဝ၏ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး

Fabrikkarbeidere 1880, (Oslo Museum, fotograf: Per Adolf Thorén) ၁၉ ရာစုအလယ္ပိုင္းတြင္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၇ဝ% သည္ ေက်းလက္တြင္ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းမ်ားသာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။ လူမ်ားစုမွာ ၾကပ္တည္းခက္ခဲခဲ့ၾကသည္။ လူဦးေရက တိုးပြားလာေနၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေျမ ႏွင့္ အလုပ္ မလံုမေလာက္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ႃမိႈ႕မ်ားေပၚတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။ စက္႐ံုမ်ား အလွ်ဳိအလွ်ဳိေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး အလုပ္ရရန္အတြက္ ေက်းလက္မွလူအေျမာက္အျမား ႃမိႈ႕မ်ားဆီသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းၾကသည္။ အလုပ္သမားမိသားစုမ်ားစြာ အတြက္ ႃမိႈ႕ေနဘဝသည္ ခက္ခဲၾကပ္တည္းခဲ့သည္။ အလုပ္ခ်ိန္မ်ား႐ွည္ၾကာၿပီး ေနမႈထိုင္မႈက ဆိုး႐ြားသည္။ မိသားစုမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားစြာ႐ွိေနတတ္ၿပီး အိမ္ခန္းက်ဥ္းက်ဥ္းေလးတခုထဲတြင္ မိသာစုမ်ားစြာ စုေပါင္းေနထုိင္ရသည္မွာလည္း မ႐ွားလွေပ။ မိသားစု႐ွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကေလးေပါင္းမ်ားစြာလည္း စက္႐ံုမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကရသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေအာင္ျမင္ထြန္းကားႏိုင္ေစရန္ ႄကိႈးစားခဲ့ၾကသူအမ်ားအျပားလည္း႐ွိခဲ့ရာ ၁၈၅ဝ မွ ၁၉၂ဝ ခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကႏိုင္ငံသို႔ ေနာ္ေဝလူမ်ဳိး ႐ွစ္သိန္း (၈ဝဝ ဝဝဝ) ခန္႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားခဲ့ၾကသည္။

လြတ္လပ္ၿပီး အေႏွာင္အဖြဲ႔ကင္းေသာႏိုင္ငံတခု

၁၉ဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ ဆြီဒင္ႏွင့္ျပည္ေထာင္ေပါင္းစည္းမႈ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းခဲ့သည္။ ေနာ္ေဝလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဆြီဒင္ဘုရင္တို႔အၾကား ႏိုင္ငံေရးသေဘာကြဲလြဲမႈမ်ား ၾကာ႐ွည္စြာ ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ၿပီး ၂ဝ ရာစုအစပိုင္းတြင္ ေနာ္ေဝသည္ လြတ္လပ္ၿပီး သီးျခားရပ္တည္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံျဖစ္သင့္သည္ဟု ေျပာဆိုသူမ်ား တစထက္တစ မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ ၁၉ဝ၅ ခုႏွစ္ ဂၽြန္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေနာ္ေဝလႊတ္ေတာ္က ဆြီဒင္ဘုရင္သည္ ေနာ္ေဝဘုရင္မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း အတိအလင္းေၾကျငာခဲ့ရာ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဆြီဒင္ႏွင့္ ေပါင္းစည္းမႈခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားခဲ့သည္။ ဆြီဒင္ဘက္မွ အႀကီးအက်ယ္ မေက်မခ်မ္းတုန္႔ျပန္ခဲ့ၾကၿပီး ေနာ္ေဝႏွင့္ ဆြီဒင္တို႔ စစ္ျဖစ္လုနီးပါး ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုႏွစ္မွာပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲလုပ္ၾကၿပီး ႏွစ္ဘက္ျပည္သူတို႔က ဆြီဒင္ႏွင့္ ေပါင္းစည္းမႈကိုဖ်က္သိမ္းၿပီး ႏိုင္ငံသစ္ျဖစ္လာေသာ ေနာ္ေဝသည္ ဘုရင္ႏိုင္ငံတခုျဖစ္သင့္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဒိန္းမတ္မင္းသား ကားလ္ (Carl) ကို ေနာ္ေဝ၏ ဘုရင္အသစ္အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ သူက ေနာ္ေဝဘုရင္ ေဟာ့ကူးန္၏အမည္ကိုဆက္ခံခဲ့သည္။ သတၱမေျမာက္ ေဟာ့ကူးန္ ဘုရင္ႀကီးသည္ ေနာ္ေဝတြင္ ၁၉ဝ၅ မွ သူကြယ္လြန္သည့္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္အထိ ဘုရင္ျဖစ္ခဲ့သည္။

၂ဝ ရာစု၏ ပထမရာစုတဝက္

Vannkraftverk ၁၉ ရာစုကုန္ခါနီးတြင္ ေနာ္ေဝသည္ ေရအားသံုး၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈကို စတင္ခဲ့သည္။ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ စက္မႈလုပ္ငန္းကုမၸဏီေပါင္းမ်ားစြာ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ လုပ္အားလိုအပ္မႈလည္း မ်ားျပားလာခဲ့ၿပီး ႃမိႈ႕မ်ားလည္း ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။ သီးျခားဥပေဒတရပ္က ေရအားသံုးစက္႐ံုမ်ားကို ပုဂၢလိကအေနႏွင့္ တည္ေထာင္လည္ပတ္ရန္ ျပ႒ာန္းေပးထားေသာ္လည္း ေရအားစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ကိုမူ ႏိုင္ငံပိုင္အျဖစ္သာ ထား႐ွိၿမဲ႐ွိေနခဲ့သည္။ ၁၉၁၄ မွ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဥေရာပတြင္ ပထမကမ ၻာစစ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုစစ္တြင္ ေနာ္ေဝက အားတက္သေရာမပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ားနည္းတူ စီးပြားေရးဂယက္႐ိုက္မႈကိုမူ သိသိသာသာ ခံစားခဲ့ရသည္။ ၁၉၃ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက ဥေရာပႏွင့္ ေျမာက္အေမရိကတိုက္တို႔တြင္ စီးပြားေရးကပ္ဆိုက္ခဲ့သည္။ လူအမ်ား အလုပ္ႁပႈတ္ခဲ့ၾကၿပီး အိုးအိမ္မ်ားလည္း ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၾကသည္။ ေနာ္ေဝတြင္ အျခားေနရာမ်ားကဲ့သို႔ မဆိုး႐ြားခဲ့ေသာ္လည္း ‘‘အၾကပ္ဆိုက္ေသာ ၃ဝ ျပည့္လြန္ခုႏွစ္မ်ား’’ ဟူ၍မူ ေျပာေလ့႐ွိၾကသည္။

ဒုတိယ ကမ ၻာစစ္ (၁၉၃၉/၁၉၄ဝ-၁၉၄၅)

Stortinget med tysk banner 1940-45, (Oslo Museum, ukjent fotograf) ဂ်ာမနီက ပိုလန္ကိုက်ဴးေက်ာ္ခဲ့သည့္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယကမ ၻာစစ္ စတင္ခဲ့သည္း ေနာ္ေဝသည္ ၁၉၄ဝ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ာမန္တပ္မ်ားက နယ္ခ်ဲ႕သိမ္းပိုက္သည္ကို ခံခဲ့ရသည္။ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံအညံ့မခံမီ ေနာ္ေဝတြင္ျဖစ္ခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲ မ်ားမွာ ရက္ပိုင္းမွ်သာ ၾကာ႐ွည္ခဲ့သည္။ ဘုရင္ႀကီးႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔တို႔ အဂၤလန္သို႔ တိမ္းေ႐ွာင္ထြက္ေျပးခဲ့ၾကၿပီး ေနာ္ေဝႏိုင္ငံလြတ္ေျမာက္ရန္ ထိုေနရာမွပင္ ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဗိဒ္ကူန္ ကြိစ္လင္း (Vidkun Quisling) အမႉးႁပႈေသာ ဒီမိုကေရစီနည္းမက်ဘဲ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည့္ ဂ်ာမန္လိုလားေသာ အစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ေနာ္ေဝေျမေပၚတြင္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ မ်ားမ်ားစားစား မျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေတာ္လွန္ေရးအုပ္စုေပါင္းမ်ားစြာသည္ ေနွာက္ယွက္ဟန္႔တားမႈႏွင့္ တရားမဝင္ သတင္းစာ႐ိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား လုပ္ခဲ့ၾကၿပီး လူထု၏အာဏာဖီဆန္ေရး ႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားကို အႏုနည္းျဖင့္ဆန္႔က်င္ေရးမ်ားကို စည္း႐ံုးးအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးအုပ္စုဝင္ အမ်ားအျပား ႏိုင္ငံမွထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။ ဒုတိယကမ ၻာစစ္အတြင္း ေနာ္ေဝလူမ်ဳိး ငါးေသာင္း(၅ဝဝဝဝ)ခန္႔ ဆြီဒင္သို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဂ်ာမန္မ်ား စစ္မ်က္ႏွာေပါင္းမ်ားစြာတြင္ တစထက္တစ အေရးနိမ့္လာခဲ့သျဖင့္ ၁၉၄၅ ခု ေမလထဲတြင္ လက္နက္ခ်ခဲ့ရသည္။ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ေနာ္ေဝလူမ်ဳိး ၉၅ဝဝ ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့သည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ

En oljeplattform စစ္ပြဲၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ေနာ္ေဝနိုင္ငံကို ျပန္လည္ထူေထာင္ခဲ့ရသည္။ ကုန္စည္႐ွားပါးမႈက ဆိုး႐ြားၿပီး လူမ်ားအတြက္ ေနထိုင္စရာ တိုက္တာအိုးအိမ္ မေလာက္ငွခဲ့ေပ။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို အျမန္ဆံုးလုပ္ရမည္ျဖစ္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ေသြးစည္းညီၫြတ္မႈ မ႐ွိမျဖစ္ ႐ွိခဲ့ၾကရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ဘ႑ာေရးႏွင့္ စားသံုးမႈကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ စစ္ႀကီးၿပိးလွ်င္ၿပီးခ်င္း ကုလသမဂၢ (The United Nations) ကိုထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ကုလသမဂၢ၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ကမ ၻာေပၚတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တရားမွ်တမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ေနာ္ေဝသည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလတြင္ ဤအဖြဲ႔ႀကီးသို႔ အစဦးဆံုးဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ စစ္ၿပီးကာလက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားကို စီးပြားေရးအကူအညီမ်ား ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ ထိုစီးပြားေရးအကူအညီကို မာ႐ွယ္ စီမံကိန္းဟု အသိမ်ားခဲ့ၾကၿပီး လက္ခံရယူသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ေတာင္းဆိုသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ ေနာ္ေဝက ခ႐ိုနာ သန္းေပါင္း သံုးေထာင္ခန္႔ အေထာက္အပံ့ရယူခဲ့သည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ေနာ္ေဝႏွင့္ အျခား ၁၁ နိုင္ငံတို႔သည္ အတၱလႏိ ၱတ္သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကသည္။ ထိုကိစၥက ေျမာက္အတၱလႏိ ၱတ္ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔အစည္း (NATO) ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ျဖစ္ရန္ အေၾကာင္းဖန္ခဲ့သည္။ အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔၏ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈသည္ ယေန႔တိုင္တည္ၿမဲေနဆဲျဖစ္သည္။ ၁၉၅ဝ ေက်ာ္ႏွင့္ ၁၉၆ဝ ေက်ာ္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေနာ္ေဝ၏စီးပြားေရးမွာ အထိုက္အေလ်ာက္ ေကာင္းမြန္ခဲ့ၿပီး နိုင္ငံေတာ္က ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ဘဝ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ႁပႈျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေျမာက္အျမား ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၆ဝ လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက ကုမၸဏီအမ်ားအျပားသည္ ေနာ္ေဝကမ္းလြန္ေဒသတြင္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕႐ွာေဖြတူးေဖာ္ရန္ ဆႏၵ႐ွိခဲ့ၾကသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ က ေရအားစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္အျဖစ္ ထားခဲ့သသည့္နည္းတူ ေရနံအရင္းအျမစ္ကို နိုင္ငံေတာ္ပိုင္အျဖစ္ ထား႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာနယ္ေျမႏွင့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ေရနံ႐ွာေဖြ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ကို ဝယ္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးေရနံေတြ႔႐ွိမႈကို ေျမာက္ဘက္ပင္လယ္တြင္ စတင္ေတြ႕႐ွိခဲ့သည္မွစ၍ ေနာ္ေဝသည္ ေရနံထုတ္လုပ္ေသာနိုင္ငံျဖစ္ ထြန္းကားလာခဲ့သည္။ ယခုအခါ ေနာ္ေဝသည္ ကမ ၻာေပၚတြင္ ေရနံအမ်ားဆံုးတင္ပို႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားအနက္ တနိုင္ငံအျဖစ္္ ပါဝင္ေနၿပီး ေရနံလုပ္ငန္းသည္ ေနာ္ေဝနိုင္ငံစီးပြားေရးတြင္ မ်ားစြာအေရးပါလွသည္။ အလားတူပင္ အားေကာင္းလွေသာ ျပည္သူ႔လႈပ္႐ွားမႈႀကီးမ်ားက မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ေနာ္ေဝ၏ ေခတ္မီတိုးတက္မႈအတြက္ အေရးပါအရာေရာက္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ အလုပ္သမားအေရး ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအေရးလႈပ္႐ွားမႈမ်ားသည္ အခ်က္အခ်ာက်လ်က္႐ွိခဲ့သည္။ ေနာ္ေဝ အလုပ္သမားအေရး လႈပ္႐ွားမႈသည္ ၁၇ ရာစုႏွစ္မ်ားအတြင္းကစတင္ အေျခတည္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၈၈ဝ လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက စက္မႈလုပ္ငန္းခြင္မ်ားေပၚေပါက္ခ်ိန္တြင္ ပိုမိုစုစည္းမိလာခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၂ဝ လြန္ႏွစ္မ်ားမွစ၍ လႈပ္႐်ားမႈ၏ အ႐ွိန္အဝါ ပိုမိုႀကီးမားလာခဲ့သည္။ အလုပ္သမားလႈပ္႐ွားမႈက အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ပိုေကာင္းမည့္ အလုပ္ခြင္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားရလာေစရန္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ရာတြင္ ပါဝင္သည့္အခ်က္တခ်ဳိ႕မွာ အလုပ္ခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္အႏ ၱရာယ္ ပိုမိုကင္းေရး၊ နာမက်န္းခ်ိန္အာမခံခ်က္ ႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ကာလအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးစသည္တို႔ ရ႐ွိရန္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးေရးရာလႈပ္႐ွားမႈက လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအခြင့္အေရး၊ က်ား-မ မခြဲျခားေရး ႏွင့္ က်ား-မ တန္းတူအခြင့္အေရးရ႐ွိေရးတို႔ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ကြာ႐ွင္းခြင့္၊ ပဋိသေႏၶတားပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခြင့္ ႏွင့္ မိမိခႏၶာကိုယ္ကို မိမိသေဘာက် စီမံဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္တို႔မွာ အမ်ဳိးသမီးေရးရာလႈပ္႐ွားမႈ၏ အဓိက ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ယခုအခါ ပညာေရးႏွင့္အလုပ္အကိုင္၊ အိုးအိမ္ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အေမြခံယူမႈ၊ ေဆးကုသမႈႏွင့္ က်န္းမာေရး စသည္တို႔တြင္ ေယာက်္ားႏွင့္မိန္းမ တန္းတူအခြင့္အေရး ႐ွိေနၿပီျဖစ္သည္။

 

အခ်က္အလက္

ယခုေခတ္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ

ယခုေခတ္တြင္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံသည္ အဆင့္ျမင့္ လူမႈဖူလံုေရးေပးေနေသာ ေခတ္မီ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတခု ျဖစ္ေနသည္။ ေနာ္ေဝ႐ွိလူအမ်ားစုမွာ စီးပြားေရးေခ်ာင္လည္ၿပီး အမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ျပည္သူမ်ားသည့္ ပညာအဆင့္အတန္း ပိုျမင့္သည္။ အလုပ္ခြင္သို႔ မိန္းမမ်ားေရာ ေယာက်္ားမ်ားပါ ဝင္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ပညာေရး က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္အရ ေငြေၾကးကူညီမႈမ်ားေပးရန္ အာမခံသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကတိစာခ်ဳပ္အမ်ားအျပားျဖင့္ လူထုကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲထားသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားက စက္မႈနည္းပညာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာပညာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ တဟုတ္ထိုးတိုးတက္လာခဲ့သည္။ ဤသည္က ေနာ္ေဝလူ႕အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ မ်ားစြာအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ႐ွိခဲ့သည္။ အလုပ္ေနရာ အမ်ားအျပားေပၚေပါက္လာကာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေျပာင္းလဲသြားၿပီး လူအမ်ားစု၏ ပုဂၢလိကလူေနမႈဘဝလည္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေနာ္ေဝသည္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုၿပီး လူမ်ဳိးေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ လူ႕ေဘာင္တခုျဖစ္လာသည္။

 

ပုစ ၦာမ်ားကို ေျဖဆိုပါ။