خدمات مختلف در دسترس برای مهاجران

خدمات مختلف در دسترس برای مهاجران

سی که جدیداً وارد ناروی شده ، اغلب با دفاتر و ادارات مختلف درتماس خواهد بود. بطور مثال این شامل اداره ثبت احوال نفوس، دفتر کودکستان، مرکزصحی، اداره مالیات و اداره امورکار و رفاه اجتماعی می باشد.

در اینجا به بعضی آنها بیشترنگاه می میکنیم.

مهم است تا بدانیم چطوراین دفاتر مختلف فعالیت میکنند و چطورآنها را می توان پیدا کرد. حالا بسیاری تماس ها با ادارات دولتی و ادارات دیگراز طریق انترنت صورت میگیرد. بسیاری از فورمه ها را میتوان از طریق انترنت به دست آورد، واطلاعات زیادی را میتوان در ویب سایت ادارات مختلف پیدا نمود. همه شهرداریها دارای ویب سایتی شامل معلومات برای شهروندان خویش میباشند.  

اداره مالیات اداره مالیات مسول جمع آوری مالیات وسایرعوارض میباشد.هنگامیکه شما در ناروی کار میکنید به کارت مالیات نیاز دارید. شما می توانید کارت مالیات را از اداره مالیات دریافت کنید. زمانیکه برای بار نخست ضرورت به کارت مالیات داشته باشید باید در سایت زیر فرمایش دهید :skatteetaten.no

این کارت مستقیماً به کارفرما یا صاحب کار شما فرستاده میشود و نشان میدهد که چه مقدار مالیات هر ماه باید از معاش شما کسر شود.

اداره ثبت احوال نفوس اداره ثبت احوال نفوس بخشی از اداره مالیات می باشد. این یک دفتر رسمی ثبت همه افرادیکه در ناروی زندگی میکنند و یا اینکه قبلاً مقیم ناروی بوده اند. همه افرادیکه تغییر آدرس میدهند باید آدرس جدید خویش را در مدت هشت روز بعد از نقل و مکان به اداره ثبت احوال نفوس گزارش دهند.این کار را میتوان از طریق انترنت انجام داد

Nav اداره امور کار و رفاه اجتماعیاداره امور کار و رفاه اجتماعی یک دفتر دولتی میباشد که خدمات گوناگونی را ارائه میکند.
مسولیت های اداره امور کار و رفاه اجتماعی منجمله قرار ذیل است:

  • مدد معاش طفل بطورماهوار (برای طفل تا سن ۱۸ سالگی)
  • کمک نقدی بطورماهوار (کمک به والدین بابت هزینه کودکان بین سن یک سال و دوسال که به کودکستان نمیروند)
  • مدد معاش بابت مریضی
  • مدد معاش بابت بیکاری
  • مدد معاش بابت ناتوانی
  • تقاعدی یا باز نشستگی

داره امور کار و رفاه اجتماعی همچنین به افراد بیکار خدمات ارائه میکند. بسیاری از افراد به کورسهای میروند که مصارف شان را همین اداره میپردازد، و هدف این چنین کورسها همین است که اشتراک کنندگان شامل کار شوند. 

حق داشتن ترجمان
قبل از اینکه مهاجر زبان نارویجی را به اندازه کافی یاد گرفته باشد، ممکن است نیاز باشد تا از ترجمان استفاده صورت گیرد. کارمندان دولتی به طور مثال دراداره امور کار ورفاه اجتماعی، پولیس واداره صحت موظف می باشند تا اطمینان حاصل نمایند که اطلاعات و راهنمایی های لازم قابل فهم واقع گردد.بنابراین استفاده از ترجمان یک حق هست که مهاجر دارد و مصارف ترجمان را دولت میپردازد.