خدمات گوناوگونی کە مهاجران می توانند بە آن

خدمات گوناوگونی کە مهاجران می توانند بە آن

فردی کە بە تازگی وارد نروژ شدە، اغلب با ادارات و نهادهای گوناوگون در تماس خواهد بود. این شامل اداراتی مانند ادارە ثبت احوال، اداره‌ مهد کودک، مرکز پزشکی، ادارە مالیات و ادارە کار و رفاه اجتماعی (Nav) می باشد.

ما در اینجا اطلاعاتی بیشتری را در مورد برخی از این ادارات در اختیار شما می گذاریم.

حائز اهمیت می باشد که بە مسئولیتهای این ادارات پی ببریم و با نحوە پیداکردن آنها آشنا شویم. حالا بسیاری از تماسها با ادارات دولتی و ادارات دیگر از طر‌یق اینترنت بە عمل می آید. بسیاری از فرم ها را می توان از اینترنت بە دست آورد و اطلاعات زیادی را می توان در وب سایت ادارات مختلف پیدا نمود. کلیە شهرداری ها دارای وب سایتی شامل اطلاعات برای شهروندان خویش می باشند. 

ادارە مالیات
ادارە مالیات اطمینان حاصل می كند كه‌ مالیات و سایر عوارض پرداخت گردند. در صورتیکە شما کار کنید بە این کارت نیاز خواهید داشت. كارت مالیات را باید اولین بار خودتان از طریق skatteetaten.no سفارش دهید. این کار به طور مستقیم به کارفرمای شما ارسال می شود و نشان می دهد که هر ماه چه مقدار مالیات باید از حقوق شما کسر شود.

ادارە ثبت احوال ادارە ثبت احوال بخشی از ادارە مالیات می باشد. این یک دفتر رسمی ثبت کلیە افرادی می باشد کە مقیم نروژ می باشند و یا اینکە مقیم نروژ بودەاند. کلیە کسانی کە تغییر آدرس می دهند، باید آدرس جدید را در ظرف هشت روز بعد از نقل مکان بە ادارە ثبت احوال اعلام نمایند. این کار را می توان از طریق اینترنت انجام داد. ادارە ثبت احوال همچنین مسئول تغییر نام و دادن شمارە شخصی (کد ملی) و شماره D می باشد. در صورت ازدواج باید بە ادارە ثبت احوال مراجعە كنید.  

اداره ناو – Nav اداره ناو یک ادارە دولتی می باشد کە خدمات گوناگونی را ارائە می دهد. مسئولیت های ادارە ناو از جملە عبارتند از:

  • کمک هزینە کودک
  • کمک نقدی
  • حقوق بیماری
  • حقوق بیکاری
  • حقوق از کارافتادگی
  • حقوق بازنشستگی

ادارە ناو (Nav) همچنین به افراد بیکار خدماتی را ارائه می نماید. بسیاری از افراد در دورەهایی شرکت می کنند کە هزینە آنها را ادارە ناو پرداخت می کند و هدف از این دورەها کمک بە شرکت کنندگان در جهت پیدا کردن کار می باشد.  

حق داشتن مترجم
قبل از اینکه مهاجر زبان نروژی را به اندازه کافی یاد گرفته باشد، ممکن است نیاز بە استفادە از مترجم داشتە باشد. کارمندان دولتی کە برای نمونە در ادارە ناو، در پولیس و در خدمات بهداشتی کار می کنند موظف می باشند اطمینان حاصل نمایند کە اطلاعات و راهنمایی ارائه‌ شده‌، قابل فهم باشد. بنابراین فرد مهاجر دارای حق داشتن مترجم را دارد و هزینە آن از طرف دولت پرداخت می شود.