خدمات گوناوگونی کە مهاجران می توانند بە آن

خدمات گوناوگونی کە مهاجران می توانند بە آن

کسی کە بە تازگی وارد نروژ شدە، اغلب با ادارات و نهادهای گوناوگون در تماس خواهد بود. این شامل اداراتی چون ادارە ثبت احوال، دفتر مهد کودک، مرکز پزشکی، ادارە مالیات و ادارە کار و رفاه اجتماعی (NAV) می باشد. ما در اینجا اطلاعاتی بیشتری را در مورد برخی از این ادارات در اختیار شما می گذاریم. حائز اهمیت می باشد که بە مسئولیتهای این ادارات پی ببریم و با نحوە پیداکردن آنها آشنا شویم. حالا بسیاری از تماسها با ادارات دولتی و ادارات دیگر از طر‌یق اینترنت بە عمل می آید. بسیاری از فرم ها را می توان از اینترنت بە دست آورد و اطلاعات زیادی را می توان در وب سایت ادارات مختلف پیدا نمود. کلیە شهرداریها دارای وب سایتی شامل اطلاعاتی برای شهروندان خویش می باشند ادارە مالیات ادارە مالیات مسئول جمع آوری مالیات و سایر عوارض می باشد. از ادارە مالیات کارت مالیات دریافت می نمائید. در صورتیکە شما کار کنید و در درآمد مشمول مالیات داشتە باشید بە این کارت نیاز دارید. بسیاری از خدمات ادارە مالیات را می توان از طریق اینرنت فراهم نمود. ادارە ثبت احوال ادارە ثبت احوال بخشی از ادارە مالیات می باشد. این یک دفتر رسمی ثبت کلیە افرادی می باشد کە مقیم نروژ می باشند و یا اینکە مقیم نروژ بودەاند. کلیە کسانی کە تغییر آدرس می دهند، باید آدرس جدید را در ظرف هشت روز بعد از نقل مکان بە ادارە ثبت احوال اعلام نمایند. این کار را می توان از طریق اینترنت انجام داد. ادارە ثبت احوال همچنین مسئول تغییر نام و دادن شمارە شخصی (کد ملی) و شماره D می باشد. در صورت ازدواج باید بە ادارە ثبت احوال مراجعە کرد. اداره کار و رفاه اجتماعی NAV دارە NAVیک ادرە دولتی می باشد کە خدمات گوناگونی را ارائە می دهد. مسئولیت های این ادارە از جملە عبارتند از:

  • کمک هزینە کودک
  • کمک نقدی (کمک هزینە کودکان زیر سە سال کە بە مهد کودک نمی روند)
  • مستمری مریضی
  • مستمری بیکاری
  • مستمری از کارافتادگی
  • مستمری بازنشستگی

ادارە کار و رفاه اجتماعی همچنین به افراد بیکار خدماتی را ارائه می نماید. بسیاری از افراد در دورەهایی شرکت می کنند کە هزینە آنها را ادارە کار و رفاه اجتماعی پرداخت می کند و هدف از این دورەها کمک بە شرکت کنندگان در جهت پیدا کردن کار می باشد. حق داشتن مترجم قبل از اینکه مهاجر زبان نروژی را به اندازه کافی یاد گرفته باشد، ممکن است نیاز بە استفادە از مترجم داشتە باشد. کارمندان دولتی کە برای نمونە در ادارە کار و خدمات رفاهی، مرکز پولیس و خدمات بهداشتی کار می کنند موظف می باشند تا اطمینان حاصل کنند کە اطلاعات و راهنمایی های لازم قابل فهم واقع گردد. بنابراین فرد مهاجر داری حق داشتن مترجم را دارد و هزینە آن از طرف دولت پرداخت می شود.