ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အသံုးခ်ခြင့္႐ွိသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အသံုးခ်ခြင့္႐ွိသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ေနာ္ေဝေရာက္လူသစ္မ်ားသည္ အေထြေထြေသာ ႐ံုးမ်ား ဌာနမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏဆက္သြယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ – သန္းေခါင္စာရင္းဌာန၊ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္း၏႐ံုးခန္း၊ ေဆးခန္း၊ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနႏွင့္ အလုပ္သမားႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဦးစီးဌာန အစ႐ွိသည္။ ဤေနရာတြင္ အခ်ဳိ႕ကို က်က်နနသိထားရန္ၾကည့္ၾကပါစို႔။ ထို ႐ံုးအမ်ဳိးမ်ဳိးက မည္သည့္လုပ္ငန္းကိစၥမ်ဳိးကိုကိုင္တြယ္ၿပီး မည္သို႔ဆက္သြယ္ရမည္ကို နားလည္ထားရန္ အေရးႀကီးသည္။ ယခုအခါ အစိုးရ႐ံုးမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာသို႔ အင္တာနက္မွတဆင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ပံုစံစာ႐ြက္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အင္တာနက္မွရယူႏိုင္ၿပီး သတင္းအခ်က္လက္သစ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာန၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ(website) တြင္ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။ ႃမိႈ႕နယ္တိုင္းတြင္ နယ္သူနယ္သားမ်ားအတြက္ သတင္းႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ားျဖန္႔ေဝေပးေသာ ႃမိႈ႕နယ္ပိုင္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကိုယ္စီ႐ွိၾကသည္။ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနသည္ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္ခမ်ားကိုေကာက္ခံရန္ တာဝန္႐ွိသည္။ အခြန္႐ံုးတြင္ အခြန္ထမ္းလက္မွတ္ (Tax card) ကိုေတာင္းယူႏိုင္သည္။ အလုပ္လုပ္မည္ သို႔မဟုတ္ အခြန္ေပးထိုက္သည့္ဝင္ေငြတခုခု လက္ခံမည္ဆိုပါက ထိုလက္မွတ္႐ွိရပါမည္။ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန၏ ဝန္ေဆာင္လုပ္ငန္းအမ်ားစုကို အင္တာနက္တြင္ ေဆာင္႐ြက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။ သန္းေခါင္စာရင္းဌာန သန္းေခါင္စာရင္းဌာနသည္ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန ၏ လက္ေအာက္ခံဌာနတခုျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ေနာ္ေဝတြင္ေနထိုင္လ်က္႐ွိသူ သို႔မဟုတ္ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ဖူးသူအားလံုးကို မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ႏိုင္ငံပိုင္မွတ္ပံုတင္စာရင္းျဖစ္သည္။ ေနရပ္လိပ္စာေျပာင္းေ႐ႊ႕သူတိုင္း ေျပာင္းေ႐ႊ႕ၿပီး ၈ ရက္အတြင္း သန္းေခါင္စာရင္းဌာနသို႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ဤသည္ကို အင္တာနက္မွတဆင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ သန္းေခါင္စာရင္းဌာနသည္ နာမည္ေျပာင္းျခင္း မွတ္ပံုတင္နံပတ္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ မူကြဲမွတ္ပံုတင္နံပတ္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္တာဝန္႐ွိသည္။ လက္ထပ္လိုသူမ်ားသည္ သန္းေခါင္စာရင္းဌာနသို႔ ဆက္သြယ္ရမည္။ အလုပ္သမားႏွင့္လူမႈဖူလံုေရးဦးစီးဌာန (လုပ္သား/ဦးစီး = NAV) အလုပ္သမားႏွင့္လူမႈဖူလံုေရးဦးစီးဌာနသည္ ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိး ေဆာင္႐ြက္ေပးေသာ အစိုးရလက္ေအာက္ခံ ႐ံုးတခုျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔အနက္ လုပ္သား/ဦးစီးသည္ ေအာက္ပါတို႔အတြက္ တာဝန္႐ွိသည္ –

  • ကေလး ဖူလံုေရးစရိတ္
  • ကေလးထိန္းမိခင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး
  • နာမက်န္းစဥ္ လစာခံစားခြင့္
  • အလုပ္ကူးေျပာင္းဆဲကာလ ေန႔တြက္စရိတ္
  • မသန္စြမ္းသူ ဖူလံုေရးစရိတ္
  • ပင္စင္လစာ

အလုပ္မ႐ွိသူမ်ားအတြက္လည္း လုပ္သား/ဦးစီးက ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကမ္းလွပ္းေပးသည္။ လုပ္သား/ဦးစီး က သင္တန္းေၾကးေပးထားၿပီးေသာ သင္တန္းမ်ဳိးစံုသို႔ တက္ေရာက္ေနၾကသူ အမ်ားအျပား႐ွိသည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ သင္တန္းသားမ်ား အလုပ္ရႏိုင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ စကားျပန္အသံုးခ်ပိုင္ခြင့္ ေနာ္ေဝစကား ေကာင္းေကာင္းမေလ့လာရေသးေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအဖို႔ ကာလတခုအတြင္း စကားျပန္ကိုသံုးရန္ မလြႊဲမေသြလိုအပ္သည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား ဥပမာ – လုပ္သား/ဦးစီး၊ ရဲ ႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနတို႔အေနႏွင့္ သိ႐ွိသင့္ေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို နားလည္ေအာင္ေျပာၾကားရန္ ဝတၱရား႐ွိသည္။ ထိုေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ စကားျပန္သည္ ရပိုင္ခြင့္တခုျဖစ္ၿပီး ထိုသည့္အတြက္ကုန္က်စရိတ္ကို အစိုးရ႐ံုးမ်ားက က်ခံရမည္။