บริการหลากลายที่มีให้กับผู้อพยพ

บริการหลากลายที่มีให้กับผู้อพยพ

ผู้ที่มาอยู่ใหม่ในประเทศนอร์เวย์ ส่วนมากจะต้องติดต่อกับหลายสำนักงานและหน่วยงาน ตัวอย่าง เช่น สำนักงานทะเบียนประชากรแห่งชาติ (Folkeregisteret) สำนักงานโรงเรียนอนุบาล (barnehagekontoret) ศูนย์การแพทย์ท้องถิ่น (legesenteret) กรมสรรพากร /หน่วยงานจัดเก็บภาษี (Skatteetaten) และหน่วยงานสวัสดิการและแรงงานนอร์เวย์ (Nav)

เราจะมาดูรายละเอียดของหน่วยงานต่างๆ ที่นี่

สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าหน่วยงานต่าง ๆ ทำอะไร และจะไปหาได้ที่ไหน บางหน่วยงานติดต่อหาข้อมูลได้จากหน่วยงานของรัฐและบางเรื่องหาได้จากอินเทอร์เน็ต แบบฟอร์มหลากหลายสามารถดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ต และท่านสามารถค้นหาข้อมูลมากมายได้จากบุคคลหรือองค์กรเหล่านั้นที่เขียนไว้ในเว็บไซต์ของเขา เทศบาลเมืองทุกแห่งมีเว็บไซต์ของตนเอง พร้อมทั้งมีข้อมูลให้กับผู้พักอาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ

กรมสรรพากร/ หน่วยงานจัดเก็บภาษี (Skatteetaten) กรมสรรพากรจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมแล้ว คุณสามารถขอรับบัตรการหักภาษีได้ที่กรมสรรพากร บัตรการหักภาษีนี้จะต้องใช้เมื่อคุณได้ทำงานหรือได้รับรายได้อื่น ๆ ที่ต้องเสียภาษี การบริการเกี่ยวกับภาษีส่วนมากสามารถจัดการได้ทางออนไลน์: www.skatteetaten.no

สำนักทะเบียนประชากรแห่งชาติ (Folkeregisteret) สำนักทะเบียนประชากรแห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งของกรมสรรพากร เป็นหน่วยงานทะเบียนของรัฐที่เกี่ยวกับทุกคนที่พำนักอาศัย หรือเคยพำนักอาศัยถาวรในประเทศนอร์เวย์ มาก่อน และทุกคนที่เปลี่ยนที่อยู่จะต้องแจ้งที่อยู่ใหม่ต่อสำนักงานทะเบียนประชากรแห่งชาติ ภายใน 8 วัน นับจากวันที่ย้าย เรื่องนี้สามารถแจ้งได้ทางออนไลน์
สำนักทะเบียนประชากรแห่งชาติมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ หรือออกหมายเลขประจำตัว (fødselsnummer) และหมายเลขสำหรับผู้ที่เข้ามาทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์ไม่เกิน 6 เดือน (D-nummer) ถ้าคุณจะแต่งงาน ต้องแจ้งต่อสำนักทะเบียนประชากรแห่งชาติ 

หน่วยงานสวัสดิการและแรงงานนอร์เวย์ (Nav)

  หน่วยงานสวัสดิการและแรงงานนอร์เวย์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการหลากหลาย

   หน่วยงานสวัสดิการและแรงงานนอร์เวย์ รับผิดชอบเรื่องดังต่อไปนี้:

  • ผลประโยชน์ที่เป็นเงินสดให้กับพ่อแม่ทุกคนที่มีลูกอายุระหว่าง 1 ถึง 2 ขวบ ที่ไม่ได้ไปโรงเรียนอนุบาลหรือไปเพียงบางวัน (Kontantstøtte)
  • ผลประโยชน์เกี่ยวกับการเจ็บป่วย (Sykepenger)
  • ผลประโยชน์ของผู้ว่างงาน (Dagpenger)
  • ผลประโยชน์ทุพพลภาพ (Uføretrygd)
  • เงินบำนาญ (Pensjon)

  หน่วยงานสวัสดิการและแรงงานนอร์เวย์ ยังเสนอบริการให้กับผู้ว่างงานอีกด้วย ผู้ว่างงานหลายคนเข้าร่วมในหลักสูตร ที่หน่วยงานสวัสดิการและแรงงานนอร์เวย์เป็นผู้จ่ายเงินให้ โดยมีเป้าหมายของการเข้าร่วมหลักสูตรนั้น ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีงานทำ

  สิทธิในการมีล่าม

  ก่อนที่ผู้อพยพจะได้รับการเรียนรู้ภาษานอร์เวย์เพียงพอ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องมีล่าม เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ เช่น หน่วยงานสวัสดิการและแรงงานนอร์เวย์ ตำรวจ และหน่วยงานบริการทางด้านสุขภาพ มีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลและคำแนะนำเหล่านั้น เพื่อเป็นที่เข้าใจแก่ผู้ฟัง ดังนั้นการใช้ล่ามจึงเป็นสิทธิของผู้อพยพ โดยมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จ่ายให้