ወጻእተኛታት ከድልዮም ዝኽእል ዝተፈላለየ ኣገልግሎታት።

ወጻእተኛታት ከድልዮም ዝኽእል ዝተፈላለየ ኣገልግሎታት።

ኣብ ኖርወይ ሓድሽ ዝኾነ ሰብ ብዙሕ ግዜ ምስ ዝተፈላለያ ቤት ጽሕፈታት ትካላትን ምርኻብ የድልዮ እዩ። ንኣብነት ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ መዝገብ፣ ቤት ጽሕፈት ኣጸደህጻናት፣ ማእከል ሕክምና፣ ቤት ጽሕፈት ቀረጽን ናቭን።

ኣብዚ ኣዕሙቕ ኣቢልና ንገሊአን ክንርእየን ኢና።

እተን ዝተፈላለያ ቤት ጽሕፈታት እንታይ ይገብራን፣ ብኸመይ ትረኽበን ክትፈልጥ ኣገዳሲ እዩ። ብዙሕ ሕቶታትን መወከስታታትን ንመንግስታዊ ትካላትን ካልኦትን ሕጂ ብኢንተርነት እዩ ዝግበር። ብዙሕ ፎርምታት ኣብ ኢንተርነት ክርከብ ይከኣል፣ ካብቶም ዝተፈላለዩ ኣካላት ብዙሕ ሓበሬታ ኣብ ናቶም ናይ ኢንተርነት ገጽ ይርከብ። ኩለን ኩመነታት ነናተን ናይ ኢንተርነት ገጽ ኣለወን ሓበሬታ ንተቐማጦ ዝርከቦ።

ቤት-ጽሕፈት ቀረጽ ቀረጽን ግብርን ከምዝኽፈል ምሕላው እዩ ስርሑ።ኣብ ኖርወይ ክትሰርሕ ከለኻ ወረቐት ቀረጽ(ስካተኮርት) የድልየካ እዩ። ወረቐት ቀረጽ መጀመርታ ግዜ ከድልየካ ከሎ ባዕልኻ ኣብ www.skatteetaten.no

ብምእታው ክትጠልቦ ኣለካ። ንወሃቢ ስራሕካ ብቐጥታ እዩ ዝስደደሉ፡ኣብኡ ድማ ወርሓዊ ካብ ደሞዝካ ቀረጽ ክንደይ ከምዝቑረጽ ክርአ ይከኣል።

ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ መዝገብ ክፋል ናይ ቤት ጽሕፈት ቀረጽ እዩ። ወግዓዊ መዝገብ ናይ ኩሎም ኣብ ኖርወይ ዝቕመጡ ወይ ተቐሚጦም ዝፈልጡ እዩ። ኩሉ ኣድራሻ ዝቕይር ሰብ ድሕሪ ምግዓዙ ኣብ ውሽጢ ሸሞንተ መዓልታት ንቤት ጽሕፈት ህዝባዊ መዝገብ ክሕብር ኣለዎ። እዚ ኣብ ኢንተርነት ክግበር ይከኣል። ምቕያር ስምን 11 ኣሃዛት ዘለዎ ትውልዲ ቁጽሪን ደ-ቁጽሪ ንግዝያዊ ተቐመጢን ምዕዳል ሓላፍነት ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ መዝገብ እዩ። ሰብ ክምርዖ እንተኮይኑ ንቤት ጽሕፈት ህዝባዊ መዝገብ ክውከስ ኣለዎ።

ናቭ ብዙሕ ኣገልግሎታት ዝህብ መንግስታዊ ቤት ጽሕፈት እዩ።

ናቭ ነዚ ዝስዕብን ንካልእን ሓላፍነት ይስከም:

  • ወርሓዊ ቀለብ ቆልዑ (ባርነትሪግድ)
  • ኣብ መዋእለ ህጻናት ንዘይከዱ ቆልዑ ክሳብ ዝተወሰነ ዕድመ ዝወሃብ ሓገዝ(ኩንታንትስቶተ)
  • ገንዘብ ኣብ ግዜሕማም ዝወሃብ(ሲከፐንገር)
  • ኣብ ሽቕለት-ኣልቦነት ንዝርከቡ ሰባት ዝወሃብ ገንዘብ (ዳግፐንገር)
  • ብሕማም ምኽንያት ጦሮታ ዝወጹ ዝወሃብ ሓገዝ(ኡፎረትሪግድ)
  • ጦሮታ

ናቭ ውን ንስራሕ ዘይብሎም ውን ኣገልግሎታት ይህብ እዩ። ብዙሓት ኣብ ናቭ ዝኸፍሎ ስልጠናታት ይሳተፉ እዮም፣ ዕላማ ናይዚ ስልጠናታት ከኣ ተሳተፍቲ ኣብ ስራሕ ዓለም ከምዝኣትዉ ምግባር እዩ።

መሰል ኣተርጓሚ

ሓደ ወጻእተኛ እኹል ኖርሽክ ክሳብ ዝመሃር ኣተርጓሚ ምጥቃም ኣድላዪ ክኸውን ይኽእል እዩ። መንግስታዊ ሰራሕተኛታት ንኣብነት ናቭ፣ ፖሊስ፣ ሕክምና ዝህብዎ ሓበሬታን መምርሒን ብዝርዳእ መገዲ ከመሓላሉፍዎ ግቡኦም እዩ። ስለዚ ኣተርጓሚ ንሓደ ወጻእተኛ መሰሉ እዩ፣ መንግስቲ እዩ ከኣ ነዚ ክኸፍሎ ዘለዎ።