كار برای همه!

كار برای همه!

این یک هدف است که تا حد ممکن بیشترین تعداد مردم اشتغال داشته باشند. در ناروی سطح بیکاری نسبتاً پایین است. شما در مورد بیکاری میتوانید بیشتر در ویب سایتهای اداره مرکزی احصائیه مطالعه کنید:
www.ssb.no/arbeid-og-lonn?de=Arbeidsledighet

دولت ناروی هر سال مصارف زیادی را جهت تدابیر لازم برای ایجاد اشتغال یا حفظ کارهای موجود متقبل میشود. مثالهای از این نوع اقدامات عبارتند از:

  • دولت می تواند بە شرکت هایی کە در وضعیت دشواری می باشند یک مدت زمانی کمک اقتصادی نماید تا از بستە شدن آن و یا کاهش تعداد کارمندان جلوگیری نماید.
  • دولت یا مقامات می توانند از طریق مذاکرات در مورد معاشات و سیاست سود بالای عواید مردم تاثیر بگذارد.
  • دولت می تواند عوارض و مالیات شرکت ها را کاهش دهد.
  • دولت می تواند اشتغال در سکتور دولتی را با درکار گماشتن تعداد بیشتر افراد تحت تاثیر قرار دهد. امروزە ۷۵۰۰۰۰نفر در این سکتور کار می کنند.
  • امکان کاهش دادن ساعات کاری و سن تقاعدی موجود است.

اداره امور کار و رفاه اجتماعی
دولت پول زیادی را صرف کورس های کاریابی و کارآموزی می کند. این کورس ها شرکت کنندگان را در جهت وارد شدن بە زندگی کاری کمک می کند. علاوە براین شرکت کنندگان هنگام رفتن بە این کورس ها معاش بیکاری یا کمک های مالی انفرادی دریافت میکنند. این بدین معنی می باشد کە دولت و کارفرما هزینە معاش را بین همدیگر تقسیم می کنند در صورتیکە این امر موجب شود که کارجو کار دائم یا موقت بگیرد.
این بدین معنی می باشد کە دولت و کارفرما هزینە معاش را بین همدیگر تقسیم می کنند در صورتیکە این امر موجب شود که کارجوبطور دائم یا موقت به کار گماشته شود.
اداره امورکار و رفا اجتماعی با کارفرمایان مختلف در مورد یک توافقنامه که مبنی برآن زندگی کاری فراگیر باشد همکاری می نمایند
.(IA-avtalen)
هدف از این توافقنامە از جملە این می باشد کە:

  • دولت و کارفرما باید زمینە برگشت به کار را برای افرادیکه مدت طولانی به خاطر مریضی از کار دور بودند آسانتر نمایند.
  • دولت و کارفرما برای معلولین طوری زمینه سازی میکنند که آنها بتوانند آسانتر در کار باقی بمانند.
  • کارمندان مسن برای مدت طولانی تری کار کنند.

همه پناهندگان تازە وارد بە ناروی فرصت شرکت در برنامە مقدماتی را از طرف شهرداری کە در آن زندگی می کنند بدست میاورند. کسانی کە در برنامە مقدماتی شرکت می کنند، بطور رایگان زبان نارویجی و اجتماعیات را می آموزند. بسیاری از شرکت کنندگان در طول برنامە در دوره تمرین زبان و دورە کارآموزی در تصدی های مختلف شرکت می کنند. هدف این برنامە این است کە شرکت کننده شرایط لازمە برای بازار کار یا ادامە تحصیل را کسب نماید. این برنامە معمولاً دو سال بە طور تمام وقت می باشد و شرکت کنندگان بابت شرکت در آن معاش می گیرند.

افرادی که برای مدت طولانی بیکار بوده و وابسته به کمک اقتصادی باشند، میتوانند از طریق اداره امورکار و رفاه اجتماعی در یک برنامه آماده سازی اشتراک کنند. این برنامه آماده سازی برای هر یک اشتراک کننده آموزش مناسب و تمرین کاری میدهد تا این شخص بتواند آسانتر به زندگی کاری عادی برگردد.مدت برنامه آماده سازی یکسال است و شرکت کنندگان به خاطر اشتراک دراین پروگرام معاش اخذ میکنند.

تصدی ها و شرکت ها میتوانند بابت دایر نمودن کورس برای کارمندان که نیاز به آموختن بیشتر در خواندن، نوشتن، حساب، تقریری، کمپیوتر و نارویجی یا سامی دارند، کمک اقتصادی دریافت کنند. به این طریق کارکنان میتوانند قادر به حفظ کار فعلی شده و یا میتوانند کار دیگری جستجو کنند.