کار برای همه

کار برای همه

هدف این می باشد که تا حد امکان بیشترین افراد کار داشته باشند. بیکاری در نروژ نسبتا کم می باشد. شما می توانید در مورد نرخ بیكاری در وب سایت مركز آمار نروژ (Statistik sentralbyrå) بیشتر بخوانید:
Se SSBs nettside om Arbeidsledighet.

دولت نروژ هر سال منابع بزرگی را صرف اقدامات در جهت ایجاد اشتغال یا حفظ فرصتهای كاری می کند. اینها نمونه هایی از این اقدامات می باشند:

  • دولت بە شرکت هایی کە در یك دوره‌ زمانی دارای وضعیت دشواری می باشند می تواند کمک نماید تا از بستە شدن آنها و یا اخراج کارگران جلوگیری نماید.
  • دولت می تواند از طریق مذاکرات تعیین میزان حقوق و سیاست نرخ بهرە، بر درآمد مردم تاثیر بگذارد.
  • دولت می تواند عوارض و مالیات های شرکت ها را کاهش دهد.
  • دولت از طریق استخدام بیشتر و یا كاهش استخدام در بخش دولتی می تواند روی اشتغال تاثیر بگذارد. امروز حدود ٠٠٠ ٧٥٠ نفر در این بخش کار می کنند.
  • می توان ساعات کاری و سن بازنشستگی را كاهش داد.

ادارە ناو Nav –
دولت از طریق ادارە ناو Nav – پول زیادی را صرف دورە های کاریابی و کارآموزی می کند. این دورە ها به‌ واجد شرایط كردن شرکت کنندگان در جهت وارد شدن بە زندگی کاری کمک می کند. علاوە بر این شرکت کنندگان هنگام رفتن بە این دورە ها حقوق بیکاری یا حمایت انفرادی دریافت می کنند. ادارە ناو Nav – می تواند یارانە دستمزدی (lønnstilskudd) ارائە نماید. این بدین معنی می باشد کە دولت و کارفرما هزینە حقوق را میان همدیگر تقسیم می کنند در صورتیکە این امر موجب شود کە متقاضی کار، کار دائم یا موقت بگیرد.

ادارە ناو Nav – با بسیاری از کارفرمایان در مورد توافق برسر یك زندگی كاری فراگیر (IA-avtalen) همکاری می کند. هدف از این توافقنامە از جملە این می باشد کە

  • دولت و کارفرما زمینە بازگشت افرادی را به‌ كار آسانتر نماید کە برای مدت طولانی بیمار بودە اند.
  • دولت و کارفرما زمینە این را فراهم می كنند کە افراد كم توان یا معلوم بتوانند آسانتر اشتغال یابند.
  • کارگران مسن برای مدت طولانی تری کار کنند

برای کلیە پناهندگان تازە وارد بە نروژ از طرف شهرداری کە در آن زندگی می کنند امکان شرکت در برنامە مقدماتی فراهم می شود. کسانی کە در برنامە مقدماتی شرکت می کنند، آموزش رایگان زبان نروژی و علوم اجتماعی را خواهند داشت. بسیاری از شرکت کنندگان در طول برنامە در دورە تمرین زبان و دورە کارآموزی در شرکت های مختلف شرکت می کنند. هدف این برنامە این می باشد کە شرکت کنندگان شرایط لازمە برای بازار کار یا ادامە تحصیل را کسب نمایند. مدت این برنامە معمولا دو سال و بە صورت تمام وقت می باشد و شرکت کنندگان بابت شرکت در آن حقوق می گیرند.

افرادی کە برای مدت طولانی بیکار بودە و وابستە بە کمک اقتصادی اجتماعی می باشند، می توانند از طریق اداره‌ ناو – Nav در یک برنامە آمادە سازی شرکت نمایند. این برنامە آمادە سازی بە هر شرکت کنندە ای آموزش مناسب و تمرین کاری ارائە می کند تا این فرد آسناتر بتواند كار بگیرد. مدت این برنامە آمادە سازی تا یک سال و تمام وقت می باشد، و شرکت کنندگان بابت شرکت در آن حقوق دریافت می کنند.

شرکت ها می توانند جهت راه اندازی دورە برای کارگرانی کە نیاز بە آموزش بیشتر در خواندن، نوشتن، ریاضی، فناوری اطلاعات و زبان نروژی و زبان سامی دارند، کمک مالی دریافت نمایند. بە این ترتیب کارکنان شرائط حفظ کار فعلی خود را کسب کردە و یا می توانند کار دیگری پیدا نمایند.