Heile folket i arbeid

Heile folket i arbeid

Det er eit mål at flest mogeleg er i arbeid. I Noreg er arbeidsløysa relativt låg.
Sjå SSB si nettside om arbeidsløyse.

Den norske staten bruker store ressursar kvart år på tiltak for å skape eller oppretthalde arbeidsplassar. Her er nokre eksempel på slike tiltak:

  • Staten kan gi økonomisk stønad til bedrifter som har det vanskeleg i ein periode, slik at bedrifta ikkje må leggje ned eller nedbemanne.
  • Myndigheitene kan påverke inntektene til folk gjennom lønnsforhandlingar og rentepolitikk.
  • Staten kan senka bedriftene sine avgifter og skattar.
  • Det offentlege kan påverke sysselsetjinga i offentleg sektor. I dag jobbar ca. 750 000 menneske i denne sektoren.
  • Det er mogeleg å redusere arbeidstida eller senka pensjonsalderen.

Nav
Det offentlege bruker mykje pengar gjennom Nav på forskjellige arbeidsmarknadskurs. Desse kursa skal vere med på å kvalifisere deltakarane til å kome i arbeid. I tillegg får deltakarane dagpengar eller individstønad når dei går på slike kurs. Nav kan gi lønnstilskot. Det betyr at dei spleiser på lønnsutgiftene med ein arbeidsgivar i ein periode dersom det kan gjere at ein arbeidssøkjar blir tilsett fast eller mellombels.

Nav samarbeider med mange arbeidsgivarar om ein avtale om inkluderande arbeidsliv (IA-avtalen). Tanken bak denne avtalen er blant anna at

  • det offentlege og arbeidsgivaren skal gjere det lettare for langtidssjukemelde å kome tilbake i arbeid
  • det offentlege og arbeidsgivaren skal leggje til rette slik at funksjonshemma lettare skal kunne vere i arbeid
  • eldre arbeidstakarar skal kunne vere i arbeid lenger

Alle nyleg komne flyktningar i Noreg får tilbod om introduksjonsprogram frå kommunen dei bur i. Dei som deltek i introduksjonsprogrammet, får gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Mange er i språkpraksis eller arbeidspraksis i forskjellige bedrifter i løpet av programmet. Formålet med introduksjonsprogrammet er at deltakaren skal kvalifisere seg til å kome i arbeid eller til å ta vidare utdanning. Introduksjonsprogrammet varer vanlegvis i to år på full tid, og deltakarane får introduksjonsstønad for å delta.

Personar som har vore utan arbeid i lang tid, og som er avhengige av økonomisk sosialstønad, kan få tilbod om å delta i eit kvalifiseringsprogram gjennom Nav. Kvalifiseringsprogrammet skal gi kvar deltakar tilpassa opplæring og arbeidstrening slik at han eller ho lettare skal kunne kome i arbeid. Kvalifiseringsprogrammet varer vanlegvis i inntil eitt år på full tid, og deltakarane får kvalifiseringsstønad for å delta.

Bedrifter kan få økonomisk hjelp til å setje i gong kurs for tilsette som treng meir opplæring i lesing, skriving, rekning, munnleg, ikt og norsk eller samisk. På denne måten kan tilsett bli kvalifiserte til både å halde på den jobben dei har, og å søkje andre jobbar.