Cijeli narod u radu!

Cijeli narod u radu!

Cilj je upošljavanje što više ljudi. U Norveškoj je stopa nezaposlenosti relativno niska. Više o nezapolsenosti možete pročitati na internet stranicama Centralnog statističkog biroa (Statistisk sentralbyrå): www.ssb.no/arbeid-og-lonn?de=Arbeidsledighet

Država Norveške koristi mnogo sredstava svake godine na mjere koje utiču na stvaranje ili održavanje radna mjesta. Evo nekoliko primjera takvih mjera:

  • Država može dati ekonomsku pomoć preduzećima kojima je u jednom periodu teško, tako da preduzeće ne mora bankrotirati ili smanjiti broj osoblja.
  • Vlast može uticati na prihode naroda kroz pregovaranja o plaći i kroz kamatnu politiku.
  • Država može smanjiti javne izdatke i poreze preduzeća.
  • Javna služba može uticati na upošljavanje u javnom sektoru. Danas u ovom sektoru radi oko 750 000 ljudi.
  • Moguće je reducirati radno vrijeme ili smanjiti mirovinsku / penzijsku dob..

Nav

Javna služba koristi dosta novčanih sredstava kroz Nav na razne kurseve o radnom tržištu. Ovi kursevi treba da doprinesu kvalifikaciji ili upošljavanju učesnika kursa. U dodatku, učesnici dobivaju dnevnu novčanu naknadu ili pojedinačnu potporu kad idu na takve kurseve. Nav može doprinijeti plati. To znači da Nav, u jednom periodu, dijeli izdatke plate sa poslodavcem ako će to doprinijeti da učesnik kursa bude stalno ili privremeno zaposlen.

Nav surađuje sa mnogim poslodavcima u sporazumu o uključivanju u radni život (IA-sporazum). Ideja ovog sporazuma je, između ostalog

  • da javna služba i poslodavac olakšaju uposlenom koji je na dugoročnom bolovanju da se vrati u rad
  • da javna služba i poslodavac prilagode tako da osobe sa invaliditetima lakše mogu biti u radnom odnosu
  • da stariji uposlenici mogu duže biti u radnom odnosu

Sve novopristigle izbjeglice u Norveškoj dobiju ponudu o introdukcijskom programu od općine u kojoj stanuju. Oni koji učestvuju u introdukcijskom programu dobiju besplatnu obuku norveškog jezika i poznavanja društva. U toku programa mnogi su na praksi radi učenja jezika ili radnoj praksi u raznim preduzećima. Svrha sa introdukcijskim programom je da se učesnik kvalificira za posao ili obrazovanje. Introdukcijski program uobičajeno traje dvije godine, puno vrijeme, a učesnici dobivaju novčanu potporu za učestvovanje.

Osobe koje su bile bez posla dugo vremena i koje su ovisne o ekonomskoj socijalnoj potpori, mogu dobiti ponudu da učestvuju u kvalifikacijskom programu putem Nav-a. Program kvalifikacije će svakom učesniku dati prilagođenu obuku o radu, tako da učesnik lakše može stupiti u rad. Program kvalifikacije uobičajeno traje najduže godinu dana, puno vrijeme, a učesnici dobivaju dodatak za učestvovanje.

Preduzeća mogu dobiti ekonomsku pomoć da bi započeli kurs za uposlene kojima treba više obuke u čitanju, pisanju, matematici i korištenju kompjutera. Na ovaj način uposleni može biti kvalificiran, i da na taj način zadrži posao koji ima ili traži drugi posao.