ทุกคนในการทำงาน

ทุกคนในการทำงาน

เป้าหมาย คือ ต้องการให้มีคนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทำงาน ในประเทศนอร์เวย์มีอัตราการว่างงานต่ำ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการว่างงานได้ที่เว็บไซต์ สถิตินอร์เวย์: www.ssb.no/arbeid-og-lonn?de=Arbeidsledighet
รัฐบาลนอร์เวย์มอบแหล่งที่สำคัญทุกปีเพื่อการสร้างหรือรักษางาน ตัวอย่างบางเรื่องของมาตรการนี้เช่น:

  • รัฐบาลให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทที่พบความยุ่งยากทางการเงินเป็นช่วงเวลาวัน เพื่อว่าบริษัทจะไม่ต้องปิดหรือลดขนาดลง
  • องค์การต้องๆ สามารถมีอิทธิพลต่อรายได้ของคนผ่านการต่อรองค่าแรงและนโยบายที่น่าสนใจ
  • รัฐบาลสามารถลดภาษีและอากรของบริษัทให้ต่ำลงได้
  • รัฐบาลสามารถมีอิทธิพลต่อการจ้างงานในภาครัฐ วันนี้มีคนประมาณ 750,000 คนทำงานในภาคส่วนนี้
  • เป็นไปได้ที่จะลดชั่วโมงการทำงานหรืออายุที่มีสิทธิได้รับบำนาญให้ต่ำลง

รัฐสวัสดิการสร้างงาน

การใช้เงินของรัฐบาลเป็นจำนวนมากถูกใช้โดยหน่วยงานสวัสดิการและแรงงานนอร์เวย์สำหรับหลักสูตรตลาดงานหลายหลาย หลักสูตรเหล่านี้มีเป้าหมายที่ผู้เข้าร่วมที่มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมแรงงาน ผู้เข้าร่วมยังได้รับผลประโยชน์จากการว่างงานหรือการสนับสนุนรายบุคคลในขณะที่เข้าร่วมกับหลักสูตรเหล่านี้ หน่วยงานสวัสดิการและแรงงานนอร์เวย์สามารถให้เงินอุดหนุนค่าแรง ซึ่งหมายความว่าพวกเขาแบ่งค้าใช้จ่ายค่าแรงกับนายจ้างเป็นระยะเวลาจำกัดถ้าหมายถึงผู้หางานสามารถได้รับข้อเสนอในตำแหน่งชั่วคราวหรือถาวร

หน่วยงานสวัสดิการและแรงงานนอร์เวย์ทำงานร่วมกับนายจ้างหลายคนผ่านสัญญาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่รวมไว้ด้วยกันทั้งหมด (สัญญาความร่วมมือ IA) เป้าหมายของสัญญารวมเรื่องดังต่อไปนี้:

  • สำหรับรัฐบาลและนายจ้างเพื่อให้ง่ายขึ้นสำหรับคนงานที่ลาป่วยเป็นเวลานานให้กลับมาทำงาน
  • สำหรับรัฐบาลและนายจ้างเพื่อแนะนำมาตรการให้ง่ายขึ้นสำหรับข้อเสียหายต่องาน
  • สำหรับลูกจ้างวัยสูงอายุให้มีโอกาสทำงานนานขึ้น

ผู้ลี้ภัยทุกคนที่เข้ามาอยู่ใหม่ในประเทศนอร์เวย์ จะได้รับการเสนอโอกาสให้เข้าร่วมโปรแกรมการแนะนำจากเทศบาลเมืองที่พวกเขาอาศัยอยู่ ผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรมการแนะนำไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการศึกษาภาษานอร์เวย์และวิชาสังคม ในระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรมการแนะนำนี้ หลายคนจะได้รับการฝึกภาษาและฝึกงานในบริษัทต่าง ๆ ด้วย เป้าหมายของโปรแกรมการแนะนำ คือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมแนะนำได้มีคุณสมบัติหรือคุณวุฒิในการทำงานหรือศึกษาต่อ โปรแกรมการแนะนำนี้โดยปกติใช้เวลา 2 ปีเต็ม และผู้เข้าร่วมโปรแกรมแนะนำ จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินอีกด้วย

คนที่ว่างงานเป็นเวลานานและต้องพึ่งพาการสนับสนุนทางสังคมด้านการเงินสามารถได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโปรแกรมที่ทำให้สามารถแสดงคุณวุฒิผ่านหน่วยงานสวัสดิการและแรงงานนอร์เวย์ โปรแกรมที่ทำให้สามารถแสดงคุณวุฒินี้ให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนและการฝึกงานที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของเขาหรือเธอเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าร่วมแรงงาน โปรแกรมที่ทำให้สามารถแสดงคุณวุฒิปกติเป็นโปรแกรมเต็มเวลาเป็นเวลา 1 ปี ผู้เข้าร่วมได้รับการสนับสนุนการเข้าร่วมครั้งนี้

บริษัทสามารถได้รับการสนับสนุนในการริเริ่มหลักสูตรสำหรับพนักงานที่ต้องการฝึกอ่าน เขียน คณิตศาสตร์ และการใช้คอมพิวเตอร์ พนักงานที่มีคุณสมบัติเหล่านี้จะสามารถรักษางานที่พวกเขามีอยู่และสมัครงานอื่นๆ ได้