ብምሉኡ ህዝቢ ኣብ ስራሕ ይዋፈር

ብምሉኡ ህዝቢ ኣብ ስራሕ ይዋፈር

ብዝተኻእለ መጠን ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ስራሕ ክዋፈር ሓደ ዕላማ እዩ። ኣብ ኖርወይ ሽቕለት ኣልቦነት ብተዘማዲ ትሑት እዩ። ብዛዕባ ሽቕለት ኣልቦነት ኣብ ወብሳይት ናይ ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት ስታቲስቲክስ ከተንብብ ትኽእል፣
Se SSBs nettside om Arbeidsledighet.

መንግስቲ ኖርወይ ዓመታዊ ስራሕ ንምዕቃብ ወይ ንምፍጣር ኣብ ስጉምትታት ምትእትታው ብዙሕ ወጻኢታት ይጥቀም። ኣብዚ ገለ ኣብነታት ከምዚ ዓይነት ስጉምትታት እንሀለ፣

  • ንገለ እዋን ኣብ ጸገም ዝርከባ ትካላት መንግስቲ ቁጠባዊ ደገፍ ክገብረለን ይኽእል፣ ምእንታን እቲ ትካል ካብ ምዕጻው ወይ ሰራሕተኛታት ምንካይ ክድሕን።
  • ሰብ መዚ ኣታዊ ህዝቢ ክጸልዉ ይኽእሉ እዮም ብዘተ ደሞዝን ብፖሊሲታት ወለድን።
  • መንግስቲ ንትካላት ግብርታትን ቀረጽን ከጓድለለን ይኽእል።
  • መንግስቲ ብዝሒ ሰራሕተኛታት ኣብ መንግስታዊ ጽላት ክጸልዎ ይኽእል። ሎሚ ኣብዚ ጽላት ከባቢ 750 000 ሰባት ይሰርሑ።
  • ናይ ስራሕ ግዜ ምንካይ ወይ ዕድመ ጦሮታ ምንካይ ውን ይከኣል እዩ።

ናቭ
ብመገዲ ናቭ ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ዝዓለመ ኮርሳት መንግስቲ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዝጥቀም። እዚ ኮርሳት ተሳተፍቲ ኣብ ስራሕ ክዋፈሩ ምሕጋዝ እዩ ዕላማኡ።
ከም ተወሳኺ ተሳተፍቲ ገንዘብ ግዜ ሽቕለት ኣልቦነት ወይ ውልቃቂ ደገፍ ይወሃቦም ኣብ ከምዚ ዓይነት ኮርሳት ክሳተፉ ከለዉ። ናቭ ውን ደሞዝ ብከፊል ክኸፍለካ ይኽእል። እዚ ማለት ንገለ እዋን ምስ ሓደ ወሃቢ ስራሕ ደሞዝ ተማቒሎም ይኸፍሉ፡ እቲ ደላዪ ስራሕ ንግዜኡ ወይ ከም ቀዋሚ ሰራሕተኛ ከቑጽር ዝኽእል እንተደኣኮይኑ።
ንሰብ ዘሳትፍ ስራሕ ዓለም( ኢኣ-ኣቭታለን) ኣብ ዝብል ውዕል ናቭ ምስ ብዙሓት ወሃብቲ ስራሕ ይተሓባበር።

ገለ ካብቲ ዕላማታት ናይዚ ውዕል

  • መንግስቲን ወሃቢ ስራሕን ንካብ ስራሕ ዓለም ብሕማም ምኽንያት ነዊሕ ዝተፈለዩ ናብ ስራሕ ክምለሱ ከቕልሉሎም።
  • መንግስቲን ወሃቢ ስራሕን ንስንኩላን ባይታ ከጣጥሑ ምእንታን ስራሕ ምውፋር ክቐለሎም።
  • ኣረጋውያን ሰራሕተኛታት ዝነውሐ ኣብ ስራሕ ክጸንሑ።

ኩሎም ሓደሽቲ ስደተኛታት ኣብ ኖርወይ ኣብ ኢንትሮዳክሽንፕሮግራም በቲ ዝቕመጡሉ ኮሙነ ክሳተፉ ይሕተቱ እዮም።ኣብዚ ኢንትሮዳክሽን ፕሮግራም ዝሳተፉ ከኣ፣ ነጻ ትምህርቲ ኖርሽክን ኣፍልጦ ሕብረተሰብን ይወሃቦም። እዚ ፕሮግራም ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ከኣ ብዙሓት ኣብ ልምምድ ቋንቋ ወይ ልምምድ ስራሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ይሳተፉ እዮም።ዕላማ ኢንትሮዳክሽንፕሮግራም ተሳታፋይ ኣብ ስራሕ ንኽዋፈር ወይ ትምህርቲ ንኽቕጽል ብቕዓት ከምዝድልብ ምግባር እዩ። ኢንትሮዳክሽንፕሮግራም መብዛሕትኡ ግዜ 2 ዓመት እዩ ዝወስድ ስሩዕ ግዜ ተኸቲሉ፣ ተሳተፍቲ ከኣ መሳተፊ ደገፍ ኢንትሮዳክሽን ይወሃቦም እዩ።

ንነዊሕ ግዜ ብዘይ ስራሕ ዝጸንሑ ሰባት፣ እሞ ኸኣ ግድን ቁጠባዊ ሓገዝ ዘድልዮም፣ ብመገዲ ናቭ ኣብ ብቕዓት ዘደልብ ፕሮግራም ክሳተፉ ዕድል ክወሃቦም ይኽእል።ብቕዓት ዘደልብ ፕሮግራም ንነፍስወከፍ ሰብ ምስ ዓቕሙ ዝኸይድ ትምህርቲን ልምምድ ስራሕን ይወሃቦ፣ ምእንታን ብዝቐለለ ኣብ ስራሕ ክዋፈር። እዚ ብቕዓት ዘደልብ ፕሮግራም ንዓመት እዩ ዝጸንሕ ብስሩዕ እንተተኸቲሉ፣ ተሳተፍቲ ከኣ ናይ መደለቢ ብቕዓት ደገፍ ይወሃቦም እዩ።

ትካላት ንተወሳኺ ትምህርቲ ምንባብ፣ምጽሓፍ፣ቁጽሪን ኮምፕዩተርን ዘድልዮም ሰራሕተኛታት ኮርሳት ንምሃብ ቁጠባዊ ሓገዝ ክረኽባ ይኽእላ። ከምዚ ምግባር ሰራሕተኛታት ስርሖም ንኽዕቅቡን ካልእ ስራሕ ንኸናድዩ ብቕዓት ክድልቡ ይኽእሉ።