Personlig økonomi

  • Hvorfor er det viktig å ha god kontroll på økonomien?
  • Hva bruker du mest penger på?
  • Hvilke faktorer påvirker forbruket ditt?
  • Hva skal til for å ha god livskvalitet?

De fleste voksne mennesker får lønn, trygd eller pensjon en gang i måneden. Mange lager et budsjett. Et budsjett er en plan for hvordan disse pengene skal brukes.

Litt mer enn tjue prosent av forbruket til norske husholdninger går til å dekke utgifter til bolig, mens en gjennomsnittshusholdning bruker ca. elleve prosent av budsjettet til mat. Forbruket vårt påvirkes av mange faktorer. Det kan for eksempel være hvor stor familien er, hva slags aktiviteter familiemedlemmene ønsker å være med på, eller rett og slett hva man opplever som vanlig i nettverket sitt.

Tips til undervisningen

Snakk sammen

Her er det selvfølgelig viktig at læreren tilpasser undervisningen til deltakergruppas tidligere erfaringer. Hvor kjent er de med systemet i Norge? Er de for eksempel vant til å disponere en fast sum penger for en måned av gangen? Er de vant til å ha personlig ansvar for alle utgifter? Osv.

Har forholdet til penger og økonomi endret seg som følge av migrasjonen?
Hva tenker deltakerne om egen økonomi om for eksempel fem år?

Diskuter gjerne begrepene rikdom og fattigdom. Er det å være rik og fattig det samme i Norge og i deltakernes hjemland?

Snakk om kunstverket

Kopp med skål og tallerken på en kjøkkenbenk foran et vindu. Blått. Maleri.
Foto: Nasjonalmuseet/Jacques Lathion «Det blå kjøkken» malt av Ludvig Karsten.(1913).

Tips til undervisninga

Snakk saman

Her er det sjølvsagt viktig at læraren tilpassar undervisninga til deltakargruppa sine erfaringar. Kor godt kjenner dei systemet i Noreg? Er dei til dømes vane med å disponere ein fast sum pengar for ein månad om gongen? Er dei vane med å ha personleg ansvar for alle utgifter? Osv.

Har migrasjonen endra forholdet deira til pengar og økonomi?
Kva tenkjer deltakarane om sin eigen økonomiske situasjon til dømes om fem år?

Diskuter gjerne omgrepa rikdom og fattigdom. Tyder det å vere rik og fattig det same i Noreg som i heimlanda til deltakarane?

Snakk om kunstverket

Kopp med skål og tallerken på en kjøkkenbenk foran et vindu. Blått. Maleri.
Foto: Nasjonalmuseet/Jacques Lathion «Det blå kjøkken» malt av Ludvig Karsten.(1913).