Ljudska prava i demokratija/demokracija

  • Šta Vas asocira na riječ demokratija/demokracija?
  • Koja osnovna prava po Vašem mišljenju imaju ljudi?

Norveška je demokratska zemlja/zemlja demokracije. Riječ demokratija/demokracija je grčkog porijekla/podrijetla i znači vladavina naroda. Narod upravlja politikom u Norveškoj biranjem predstavnika političkih stranaka za Norveški parlament, okružne skupštine i opštinske/općinske uprave. Na taj način odlučuje većina naroda. Ali važan princip je to da većina uzme u obzir mišljenja manjine prilikom formulisanja/formuliranja politike.

Pravila igre u demokratiji/demokraciji i ljudska prava se međusobno dopunjuju i jedni druge jačaju.

Tips til undervisningen

Forslag til aktivitet: Presenter en del ulike ord for deltakerne og be dem velge hvilke av ordene de synes er viktigst i et demokrati. Styr samtalen etter svarene deltakerne gir. Eksempler på ord: likhet, likeverd, frihet, solidaritet, ytringsfrihet, stemmerett, pressefrihet, religionsfrihet, likhet for loven, menneskerettigheter, ikke korrupsjon, selvstendighet

Snakk om kunstverket

Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Maleri.
Stortingets kunstsamling «Eidsvold 1814» malt av Oscar A. Wergeland (1884–1885).

Tips til undervisninga

Framlegg til aktivitet: Legg fram ein del ulike ord for deltakarane og be dei om å velje kva for eit ord dei tykkjer er viktigast i eit demokrati. Styr samtalen etter svara som deltakarane gjev. Døme på ord: likskap, likeverd, fridom, solidaritet, ytringsfridom, stemmerett, pressefridom, religionsfridom, likskap for lova, menneskerettar, ikkje korrupsjon, sjølvstende

Snakk om kunstverket

Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Maleri.
Stortingets kunstsamling «Eidsvold 1814» malt av Oscar A. Wergeland (1884–1885).