Menneskerettigheter og demokrati

  • Hva forbinder du med ordet demokrati?
  • Hvilke grunnleggende rettigheter mener du at et menneske har?

Norge er et demokrati. Ordet demokrati er opprinnelig gresk og betyr folkestyre. Folket styrer politikken i Norge gjennom å velge representanter fra politiske partier til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer. På denne måten bestemmer flertallet av folket. Men et viktig prinsipp er også at flertallet skal ta hensyn til mindretallets meninger når de utformer politikken.

Demokratiske spilleregler og menneskerettigheter utfyller og forsterker hverandre.

Tips til undervisningen

Forslag til aktivitet: Presenter en del ulike ord for deltakerne og be dem velge hvilke av ordene de synes er viktigst i et demokrati. Styr samtalen etter svarene deltakerne gir. Eksempler på ord: likhet, likeverd, frihet, solidaritet, ytringsfrihet, stemmerett, pressefrihet, religionsfrihet, likhet for loven, menneskerettigheter, ikke korrupsjon, selvstendighet

Snakk om kunstverket

Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Maleri.
Stortingets kunstsamling «Eidsvold 1814» malt av Oscar A. Wergeland (1884–1885).

Tips til undervisninga

Framlegg til aktivitet: Legg fram ein del ulike ord for deltakarane og be dei om å velje kva for eit ord dei tykkjer er viktigast i eit demokrati. Styr samtalen etter svara som deltakarane gjev. Døme på ord: likskap, likeverd, fridom, solidaritet, ytringsfridom, stemmerett, pressefridom, religionsfridom, likskap for lova, menneskerettar, ikkje korrupsjon, sjølvstende

Snakk om kunstverket

Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Maleri.
Stortingets kunstsamling «Eidsvold 1814» malt av Oscar A. Wergeland (1884–1885).