Arbeidsliv

  • Hvordan har arbeidslivet i Norge forandret seg de siste årene, tror du?
  • Hvilken jobberfaring har du, og hva ønsker du å jobbe med i framtiden?
  • Hva må du gjøre for å ha mulighet til å få den jobben du ønsker?
  • Hvordan er det vanlig å finne jobb i hjemlandet ditt?
  • Hvordan er skattesystemet i hjemlandet ditt? Hva brukes skattepengene til?
  • Hva vet du om det norske skattesystemet? Hva brukes skattepengene til i Norge?

Det er et mål at flest mulig av den voksne befolkningen er i arbeid. I Norge er arbeidsledigheten relativt lav. Den norske staten bruker store ressurser hvert år på tiltak for å skape eller opprettholde arbeidsplasser.

Her er noen eksempler på slike tiltak:

  • Staten kan gi økonomisk støtte til bedrifter som har det vanskelig i en periode, slik at de ikke må legge ned eller nedbemanne.
  • Myndighetene kan påvirke inntektene til folk gjennom lønnsforhandlinger og rentepolitikk.
  • Staten kan senke bedriftenes skatter og avgifter.
  • Det offentlige kan påvirke sysselsettingen i offentlig sektor. I dag jobber ca. sju hundre og femti tusen mennesker i denne sektoren.

Tips til undervisningen

Snakk sammen

De fleste spørsmålene er åpne og handler om deltakernes ønsker og erfaringer.

Det norske arbeidslivet er i stadig endring, For et par hundre år siden levde de fleste av jordbruk, skogbruk og fiske. Så ble samfunnet mer industrialisert, mange flyttet til byene og jobbet i industrien, byene vokste og flere flyttet dit. Nye næringsveier som handel og service, åpnet seg og økte i omfang. Etter hvert som samfunnet blir mer og mer digitalisert, oppstår nye yrker, mens andre kanskje forsvinner. Hva vil for eksempel skje med detaljhandelen fremover, når det blir mer og mer vanlig å handle på Internett?

Det norske skattesystemet er progressivt. Det betyr at man betaler mer i skatt jo mer man tjener. Ikke bare summen av skatteinnbetaling, men også prosentsatsen øker.

Skatteinntekter, både fra privatpersoner og fra bedrifter, finansierer velferdssystemet vårt (gratis skoler, gratis sykehus, subsidierte legebesøk, osv.)

Snakk om kunstverket

Maleri. Kvinnelige arbeidere på et veveri.
Foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland «Hjula veveri» malt av Wilhelm Peters (1888).

Tips til undervisninga

Snakk saman

Dei fleste spørsmåla er opne og handlar om deltakarane sine ønske og erfaringar.

Det norske arbeidslivet endrar seg heile tida. For eit par hundre år sidan levde dei fleste av jordbruk, skogbruk og fiske. Så blei samfunnet meir industrialisert, mange flytta til byane for å jobbe i industrien, byane vaks og fleire flytta dit. Nye næringsvegar, mellom anna handel og service, opna seg og auka i omfang. Etter kvart som samfunnet blir meir og meir digitalisert, oppstår det nye yrke medan andre kanskje forsvinn. Kva kjem til dømes til å hende med detaljhandelen framover, no som det blir meir og meir vanleg å handle på internett?

Det norske skattesystemet er progressivt. Det tyder at ein betaler meir i skatt jo meir ein tener. Det er ikkje berre summen ein betaler i skatt som aukar, men òg prosentsatsen.

Skatteinntekter, både frå privatpersonar og frå bedrifter, finansierer velferdssystemet vårt (gratis skular, gratis sjukehus, subsidierte legetimar osv.)

Snakk om kunstverket

Maleri. Kvinnelige arbeidere på et veveri.
Foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland «Hjula veveri» malt av Wilhelm Peters (1888).