Rad i zaposlenje/zapošljavanje

  • Kako se, prema Vašem mišljenju, rad u Norveškoj promijenio zadnjih godina?
  • Koje radno iskustvo Vi imate, i čime se želite baviti u budućnosti?
  • Šta trebate uraditi da biste mogli dobiti posao koji želite?
  • Kako se obično dobiva posao u Vašoj domovini?
  • Kakav je poreski sistem/porezni sustav u Vašoj domovini? Na šta se troši novac od poreza?
  • Šta znate o norveškom poreskom sistemu/poreznom sustavu? Na šta se troši novac od poreza u Norveškoj?

Cilj je da što veći broj odraslog stanovništva bude zaposleno. Nezaposlenost je u Norveškoj prilično niska. Država Norveška svake godine troši velika sredstva na mjere otvaranja ili očuvanja radnih mjesta.

Evo nekih primjera tih mjera:

  • Država može pružiti finansijsku/financijsku pomoć firmama/tvrtkama koje u nekom periodu/razdoblju imaju poteškoće, kako se ne bi morale zatvoriti ili smanjiti broj zaposlenih/zaposlenika.
  • Vlasti mogu utjecati na prihode ljudi putem pregovora o platama/plaćama i politike kamatnih stopa.
  • Država može firmama/tvrtkama smanjiti poreze i doprinose.
  • Država može utjecati na zapošljavanje u javnom sektoru. Danas u ovom sektoru radi svaki treći zaposleni.

Tips til undervisningen

Snakk sammen

De fleste spørsmålene er åpne og handler om deltakernes ønsker og erfaringer.

Det norske arbeidslivet er i stadig endring, For et par hundre år siden levde de fleste av jordbruk, skogbruk og fiske. Så ble samfunnet mer industrialisert, mange flyttet til byene og jobbet i industrien, byene vokste og flere flyttet dit. Nye næringsveier som handel og service, åpnet seg og økte i omfang. Etter hvert som samfunnet blir mer og mer digitalisert, oppstår nye yrker, mens andre kanskje forsvinner. Hva vil for eksempel skje med detaljhandelen fremover, når det blir mer og mer vanlig å handle på Internett?

Det norske skattesystemet er progressivt. Det betyr at man betaler mer i skatt jo mer man tjener. Ikke bare summen av skatteinnbetaling, men også prosentsatsen øker.

Skatteinntekter, både fra privatpersoner og fra bedrifter, finansierer velferdssystemet vårt (gratis skoler, gratis sykehus, subsidierte legebesøk, osv.)

Snakk om kunstverket

Maleri. Kvinnelige arbeidere på et veveri.
Foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland «Hjula veveri» malt av Wilhelm Peters (1888).

Tips til undervisninga

Snakk saman

Dei fleste spørsmåla er opne og handlar om deltakarane sine ønske og erfaringar.

Det norske arbeidslivet endrar seg heile tida. For eit par hundre år sidan levde dei fleste av jordbruk, skogbruk og fiske. Så blei samfunnet meir industrialisert, mange flytta til byane for å jobbe i industrien, byane vaks og fleire flytta dit. Nye næringsvegar, mellom anna handel og service, opna seg og auka i omfang. Etter kvart som samfunnet blir meir og meir digitalisert, oppstår det nye yrke medan andre kanskje forsvinn. Kva kjem til dømes til å hende med detaljhandelen framover, no som det blir meir og meir vanleg å handle på internett?

Det norske skattesystemet er progressivt. Det tyder at ein betaler meir i skatt jo meir ein tener. Det er ikkje berre summen ein betaler i skatt som aukar, men òg prosentsatsen.

Skatteinntekter, både frå privatpersonar og frå bedrifter, finansierer velferdssystemet vårt (gratis skular, gratis sjukehus, subsidierte legetimar osv.)

Snakk om kunstverket

Maleri. Kvinnelige arbeidere på et veveri.
Foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland «Hjula veveri» malt av Wilhelm Peters (1888).