Trabalho

  • A seu ver, como o mercado de trabalho na Noruega mudou nos últimos anos?
  • Que experiência profissional tem [BR: você tem] e com que deseja trabalhar no futuro?
  • O que precisa de fazer [BR: O que você precisa fazer] para ter a possibilidade de conseguir o emprego que deseja?
  • Como é comum encontrar emprego no seu país de origem?
  • Como é o sistema tributário no seu país de origem? Para que são usadas as receitas fiscais?
  • O que sabe sobre o sistema tributário norueguês? Para que são usadas as receitas fiscais na Noruega?

É um objetivo que o maior número possível da população adulta esteja no ativo [BR: na ativa]. Na Noruega, o índice de desemprego é relativamente baixo. Todos os anos, o Estado norueguês despende muitos recursos com medidas destinadas a criar ou manter postos de trabalho.

Seguem alguns exemplos de tais medidas:

  • O governo pode dar apoio financeiro a empresas que atravessam um período difícil para que não tenham de fechar ou reduzir o número de efetivos.
  • As autoridades podem influenciar os rendimentos das pessoas por meio de negociações salariais e a política de juros.
  • O governo pode reduzir a tributação das empresas.
  • As autoridades podem influenciar o emprego no setor público. Atualmente, cerca de 750 mil pessoas trabalham neste setor.

Tips til undervisningen

Snakk sammen

De fleste spørsmålene er åpne og handler om deltakernes ønsker og erfaringer.

Det norske arbeidslivet er i stadig endring, For et par hundre år siden levde de fleste av jordbruk, skogbruk og fiske. Så ble samfunnet mer industrialisert, mange flyttet til byene og jobbet i industrien, byene vokste og flere flyttet dit. Nye næringsveier som handel og service, åpnet seg og økte i omfang. Etter hvert som samfunnet blir mer og mer digitalisert, oppstår nye yrker, mens andre kanskje forsvinner. Hva vil for eksempel skje med detaljhandelen fremover, når det blir mer og mer vanlig å handle på Internett?

Det norske skattesystemet er progressivt. Det betyr at man betaler mer i skatt jo mer man tjener. Ikke bare summen av skatteinnbetaling, men også prosentsatsen øker.

Skatteinntekter, både fra privatpersoner og fra bedrifter, finansierer velferdssystemet vårt (gratis skoler, gratis sykehus, subsidierte legebesøk, osv.)

Snakk om kunstverket

Maleri. Kvinnelige arbeidere på et veveri.
Foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland «Hjula veveri» malt av Wilhelm Peters (1888).

Tips til undervisninga

Snakk saman

Dei fleste spørsmåla er opne og handlar om deltakarane sine ønske og erfaringar.

Det norske arbeidslivet endrar seg heile tida. For eit par hundre år sidan levde dei fleste av jordbruk, skogbruk og fiske. Så blei samfunnet meir industrialisert, mange flytta til byane for å jobbe i industrien, byane vaks og fleire flytta dit. Nye næringsvegar, mellom anna handel og service, opna seg og auka i omfang. Etter kvart som samfunnet blir meir og meir digitalisert, oppstår det nye yrke medan andre kanskje forsvinn. Kva kjem til dømes til å hende med detaljhandelen framover, no som det blir meir og meir vanleg å handle på internett?

Det norske skattesystemet er progressivt. Det tyder at ein betaler meir i skatt jo meir ein tener. Det er ikkje berre summen ein betaler i skatt som aukar, men òg prosentsatsen.

Skatteinntekter, både frå privatpersonar og frå bedrifter, finansierer velferdssystemet vårt (gratis skular, gratis sjukehus, subsidierte legetimar osv.)

Snakk om kunstverket

Maleri. Kvinnelige arbeidere på et veveri.
Foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland «Hjula veveri» malt av Wilhelm Peters (1888).