สิทธิ์ที่จะมีชีวิตที่อิสระและเสรี

  • การมีชีวิตที่อิสรเสรีหมายความว่าอย่างไร?
  • คนเราสามารถตัดสินใจอย่างอิสระได้เองโดยไม่ต้องคำนึงถึงความปรารถนาและความเห็นของคนอื่นได้หรือไม่?
  • ใครบ้างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเรา?

ค่านิยมสำคัญในสังคมนอร์เวย์ก็คือทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพที่จะตัดสินใจอย่างอิสระ แม้ว่าเราจะใช้ชีวิตที่อิสระและมีโอกาสตัดสินใจด้วยตัวเราเอง แต่เราก็ต้องรับฟังและคำนึงถึงผู้คนรอบตัวเราเสมอ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตที่อิสระและเสรีพร้อมด้วยการสนับสนุนและความรักจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเราที่สุด และมีชีวิตได้โดยไม่มีความรุนแรงและการข่มขู่

ความรุนแรงในครอบครัวได้แก่รูปแบบต่างๆของความรุนแรงและการละเมิดระหว่างสมาชิกครอบครัวทั้งในปัจจุบันและอดีต และยังครอบคลุมถึงเด็กที่พบเห็นความรุนแรงอีกด้วย การควบคุมทางสังคมด้านลบ การแต่งงานแบบถูกบังคับ และการตัดอวัยวะเพศสตรีก็จัดเป็นความรุนแรงในครอบครัวเช่นกัน

แหล่งที่มา: nkvts.no

  • ความรุนแรงพบได้ในครอบครัวทั่วโลก สาเหตุคืออะไร?

Tips til undervisningen

Det finnes en ressursside som kan være til god hjelp i undervisningen. Siden har et undervisningsopplegg med deltakerhefte på mange språk samt lærerveiledning og diskusjonsoppgaver.

Snakk sammen

Alle mennesker vil være påvirket av andre når vi skal gjøre ulike livsvalg. Hva betyr det å være «påvirket»? Vil dette bety det samme for alle mennesker? Hvor går grensen mellom påvirkning og press? Og mellom press og pålegg? Vil muligheten til å ta egne valg på tvers av andres ønsker være de samme alle steder i verden? Vil konsekvensene av å gjøre dette være de samme overalt?

Eksempler på årsaker til vold i familien kan være makt, kontroll, skam, ære, maktbalanse i familien, problemer med økonomi, rus.

Snakk om kunstverket

Vandrer med sekk og stav som ser mot noe glitrende langt framme. Maleri.
Foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland «Langt, langt borte så han noe lyse og glitre» malt av Theodor Kittelsen (1900).

Tips til undervisninga

Det finst ei ressursside som kan vere til god hjelp i undervisninga. Sida inneheld eit undervisningsopplegg med deltakarhefte på mange språk, lærarrettleiing og diskusjonsoppgåver.

Snakk saman

Alle menneske blir påverka av andre når vi skal gjere ulike livsval. Men kva vil det seie å vere «påverka»? Tyder dette det same for alle menneske? Kvar går grensa mellom påverknad og press? Og mellom press og tvang? Vil menneske ha den same moglegheita til å ta eigne val på tvers av andre sine ønske alle stader i verda? Vil konsekvensane av å ta slike val vere dei same overalt?

Makt, kontroll, skam, ære, maktbalanse i familien, problem med økonomi og rus er alle døme på årsaker til vald i familien.

Snakk om kunstverket

Vandrer med sekk og stav som ser mot noe glitrende langt framme. Maleri.
Foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland «Langt, langt borte så han noe lyse og glitre» malt av Theodor Kittelsen (1900).