Quyền được sống tự do và độc lập

  • Sống một cuộc sống tự do và độc lập nghĩa là gì?
  • Chúng ta có thể đưa ra những lựa chọn độc lập của mình mà không cần quan tâm đến mong muốn và ý kiến ​​của người khác không?
  • Những ai ảnh hưởng đến sự lựa chọn của chúng ta?

Một giá trị quan trọng trong xã hội Na Uy là mọi người đều có quyền tự do đưa ra các lựa chọn riêng của mình. Dù sống một cuộc sống tự do với cơ hội tự quyết định, nhưng luôn có những người chung quanh mà chúng ta sẽ lắng nghe và quan tâm đến. Mọi người đều có quyền sống cuộc sống tự do, độc lập với sự đùm bọc và yêu thương của những người thân thuộc, và một cuộc sống không bị bạo lực, hăm doạ.

Bạo hành trong các mối quan hệ thân thiết bao gồm nhiều hình thức khác nhau về bạo hành và xúc phạm giữa các thành viên gia đình hiện tại hoặc các thành viên gia đình trước đây, và cũng bao gồm cả trẻ em chứng kiến ​​bạo hành. Sự kiểm soát tiêu cực về giao tiếp, cưỡng ép hôn nhân và cắt bỏ một phần bộ phận sinh dục nữ cũng nằm trong khái niệm này.

Nguồn: Trang web nkvts.no

  • Bạo lực gia đình xảy ra khắp nơi trên thế giới. Nguyên nhân của điều này có thể là gì?

Tips til undervisningen

Det finnes en ressursside som kan være til god hjelp i undervisningen. Siden har et undervisningsopplegg med deltakerhefte på mange språk samt lærerveiledning og diskusjonsoppgaver.

Snakk sammen

Alle mennesker vil være påvirket av andre når vi skal gjøre ulike livsvalg. Hva betyr det å være «påvirket»? Vil dette bety det samme for alle mennesker? Hvor går grensen mellom påvirkning og press? Og mellom press og pålegg? Vil muligheten til å ta egne valg på tvers av andres ønsker være de samme alle steder i verden? Vil konsekvensene av å gjøre dette være de samme overalt?

Eksempler på årsaker til vold i familien kan være makt, kontroll, skam, ære, maktbalanse i familien, problemer med økonomi, rus.

Snakk om kunstverket

Vandrer med sekk og stav som ser mot noe glitrende langt framme. Maleri.
Foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland «Langt, langt borte så han noe lyse og glitre» malt av Theodor Kittelsen (1900).

Tips til undervisninga

Det finst ei ressursside som kan vere til god hjelp i undervisninga. Sida inneheld eit undervisningsopplegg med deltakarhefte på mange språk, lærarrettleiing og diskusjonsoppgåver.

Snakk saman

Alle menneske blir påverka av andre når vi skal gjere ulike livsval. Men kva vil det seie å vere «påverka»? Tyder dette det same for alle menneske? Kvar går grensa mellom påverknad og press? Og mellom press og tvang? Vil menneske ha den same moglegheita til å ta eigne val på tvers av andre sine ønske alle stader i verda? Vil konsekvensane av å ta slike val vere dei same overalt?

Makt, kontroll, skam, ære, maktbalanse i familien, problem med økonomi og rus er alle døme på årsaker til vald i familien.

Snakk om kunstverket

Vandrer med sekk og stav som ser mot noe glitrende langt framme. Maleri.
Foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland «Langt, langt borte så han noe lyse og glitre» malt av Theodor Kittelsen (1900).