መሰል ናጻን ነብስኻ ክኢልካ ትነብሮ ህይወት

  • ናጻን ነብስኻ ክኢልካ ትነብሮ ህይወት ምንባር ማለት እንታይ ማለት’ዩ፧
  • ንሕና ደቂሰባት ንድሌትን ርእይቶን ካልኦት ኣብ ግምት ከየእተና ብገዛእ ርእስና ክንመርጽ ንኽእልዶ፧
  • ኣብ ምርጫታትና ጽልዋ ዝገብር መን’ዩ፧

ኣብ ሕብረተሰብ ኖርወይ እቲ ሓደ ኣገዳሲ ክብሪ ኵሉ ሰብ ናይ ገዛእ ርእሱ ምርጫ ምግባር መሰልን ናጽነትን ምህላው’ዩ። ሽሕ’ኳ ሓደ ናጻ ህይወት ምስ ባዕልና ናይ ምውሳን ዕድል ዘሎዎ ናብራ ንነብር እንተዀንና፡ ወትሩ ንሰምዖምን ኣብ ግምት ነእትዎምን ኣብ ከባቢና ኣለዉ። ኵሉ ሰብ ናጻን ነብሱ ኽኢሉ ብሓገዝን ፍቕርን ናይ ቀረባ ቤተሰቡ ዓመጽን ምጕብዕባዕን ዘይብሉ ህይወት ክነብር መሰል ኣሎዎ።

ዘቤታዊ ዓመጽ ዝብሃል ኣብ መንጎ’ዞም ሕጂ ዘለዉን ናይ ቀደም ዝነበሩ ኣባላት ስድራቤትን ዘጋጥም ዝተፈላለየ ዓይነት ዓመጽን ማህሰይትን ዘጠቓልል ኮይኑ፡ ነቶም ነቲ ዓመጽ ዝርእዩ ቈልዑ’ውን ዘጠቓልል’ዩ። ኣሉታዊ ማሕበራዊ ቍጽጽር፡ ግዱድ መርዓን ምኽንሻብ ጓልኣንስተይትን’ውን ኣብ ትሕቲ እዚ ስያመ’ዚ ዝጠቓለል’ዩ።
ምንጪ ፦ nkvts.no

  • ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ውሽጢ ስድራቤታት ዓመጽ ይርአ እዩ። ከምዚ ዝዀነሉ ምኽንያት እንታይ ክኸውን ይኽእል፧

Tips til undervisningen

Det finnes en ressursside som kan være til god hjelp i undervisningen. Siden har et undervisningsopplegg med deltakerhefte på mange språk samt lærerveiledning og diskusjonsoppgaver.

Snakk sammen

Alle mennesker vil være påvirket av andre når vi skal gjøre ulike livsvalg. Hva betyr det å være «påvirket»? Vil dette bety det samme for alle mennesker? Hvor går grensen mellom påvirkning og press? Og mellom press og pålegg? Vil muligheten til å ta egne valg på tvers av andres ønsker være de samme alle steder i verden? Vil konsekvensene av å gjøre dette være de samme overalt?

Eksempler på årsaker til vold i familien kan være makt, kontroll, skam, ære, maktbalanse i familien, problemer med økonomi, rus.

Snakk om kunstverket

Vandrer med sekk og stav som ser mot noe glitrende langt framme. Maleri.
Foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland «Langt, langt borte så han noe lyse og glitre» malt av Theodor Kittelsen (1900).

Tips til undervisninga

Det finst ei ressursside som kan vere til god hjelp i undervisninga. Sida inneheld eit undervisningsopplegg med deltakarhefte på mange språk, lærarrettleiing og diskusjonsoppgåver.

Snakk saman

Alle menneske blir påverka av andre når vi skal gjere ulike livsval. Men kva vil det seie å vere «påverka»? Tyder dette det same for alle menneske? Kvar går grensa mellom påverknad og press? Og mellom press og tvang? Vil menneske ha den same moglegheita til å ta eigne val på tvers av andre sine ønske alle stader i verda? Vil konsekvensane av å ta slike val vere dei same overalt?

Makt, kontroll, skam, ære, maktbalanse i familien, problem med økonomi og rus er alle døme på årsaker til vald i familien.

Snakk om kunstverket

Vandrer med sekk og stav som ser mot noe glitrende langt framme. Maleri.
Foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland «Langt, langt borte så han noe lyse og glitre» malt av Theodor Kittelsen (1900).