حق یک زنده گی آزاد و مستقل

  • داشتن یک زنده گی آزاد و مستقل به چه معنی است؟
  • آیا ما به عنوان مردم می توانیم بدون در نظر گرفتن نظریات و آرزوهای افراد دیگر تصمیم مستقل زنده گی خود را بگیریم؟
  • چه کسی بر تصامیم ما تأثیر گذار می باشد؟

یکی از ارزش مهم در جامعه ناروی این است که هر شخصی از حق و آزادی انتخاب مستقل برخوردار است. اگرچه ما زنده گی آزادانه با فرصت تصمیم گیری آزادانه داریم، اما همیشه کسانی در اطراف ما هستند که به حرف های آنها گوش داده و مد نظر می گیریم. هر کسی حق دارد که با حمایت و عشق نزدیک ترین اشخاص به خود زنده گی آزادانه، مستقل، بدون خشونت و تهدید داشته باشد.

خشونت خانواده گی انواع مختلف خشونت و سوء استفاده بین اعضای فامیل فعلی و قبلی میباشد و این خشونت ها نیز اطفال را دربردارد که آنها شاهد خشونت میباشند. کنترول اجتماعی منفی، ازدواج اجباری و ختنه دختران و زنان جزء خشونت خانواده گی محسوب می شوند.

منبع: nkvts.no

  • خشونت را می توان در فامیل های سراسر جهان مشاهده نمود. دلیل آن چه می تواند باشد؟

Tips til undervisningen

Det finnes en ressursside som kan være til god hjelp i undervisningen. Siden har et undervisningsopplegg med deltakerhefte på mange språk samt lærerveiledning og diskusjonsoppgaver.

Snakk sammen

Alle mennesker vil være påvirket av andre når vi skal gjøre ulike livsvalg. Hva betyr det å være «påvirket»? Vil dette bety det samme for alle mennesker? Hvor går grensen mellom påvirkning og press? Og mellom press og pålegg? Vil muligheten til å ta egne valg på tvers av andres ønsker være de samme alle steder i verden? Vil konsekvensene av å gjøre dette være de samme overalt?

Eksempler på årsaker til vold i familien kan være makt, kontroll, skam, ære, maktbalanse i familien, problemer med økonomi, rus.

Snakk om kunstverket

Vandrer med sekk og stav som ser mot noe glitrende langt framme. Maleri.
Foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland «Langt, langt borte så han noe lyse og glitre» malt av Theodor Kittelsen (1900).

Tips til undervisninga

Det finst ei ressursside som kan vere til god hjelp i undervisninga. Sida inneheld eit undervisningsopplegg med deltakarhefte på mange språk, lærarrettleiing og diskusjonsoppgåver.

Snakk saman

Alle menneske blir påverka av andre når vi skal gjere ulike livsval. Men kva vil det seie å vere «påverka»? Tyder dette det same for alle menneske? Kvar går grensa mellom påverknad og press? Og mellom press og tvang? Vil menneske ha den same moglegheita til å ta eigne val på tvers av andre sine ønske alle stader i verda? Vil konsekvensane av å ta slike val vere dei same overalt?

Makt, kontroll, skam, ære, maktbalanse i familien, problem med økonomi og rus er alle døme på årsaker til vald i familien.

Snakk om kunstverket

Vandrer med sekk og stav som ser mot noe glitrende langt framme. Maleri.
Foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland «Langt, langt borte så han noe lyse og glitre» malt av Theodor Kittelsen (1900).