E drejta për një jetë të lirë dhe të pavarur

  • Çfarë do të thotë të jetosh një jetë të lirë dhe të pavarur?
  • A mund të marrin njerëzit vendime të pavarura, pa marrë parasysh dëshirat dhe opinionet e njerëzve të tjerë?
  • Kush ndikon në vendimet tona?

Një vlerë e rëndësishme në shoqërinë norvegjeze është që çdokush ka të drejtën dhe lirinë për të bërë zgjedhje të pavarura. Edhe pse ne jetojmë jetë të lirë me mundësinë për të vendosur për veten tonë, gjithmonë do të ketë njerëz rreth nesh të cilët i dëgjojmë dhe i marrim në konsideratë. Gjithkush ka të drejtë të jetojë një jetë të lirë dhe të pavarur me mbështetjen dhe dashurinë e atyre që kemi pranë dhe një jetë pa dhunë dhe kërcënime.

Dhuna në familje përfshin forma të ndryshme të dhunës dhe abuzimit midis anëtarëve aktualë dhe të mëparshëm të familjes dhe gjithashtu përfshin fëmijët që janë dëshmitarë të dhunës. Kontrolli shoqëror negativ, martesa e detyruar dhe gjymtimi gjenital femëror përfshihen po ashtu nga ky term.

Burimi: nkvts.no

  • Dhuna mund të gjendet tek familjet në të gjithë botën. Cila mund të jetë arsyeja për këtë?

Tips til undervisningen

Det finnes en ressursside som kan være til god hjelp i undervisningen. Siden har et undervisningsopplegg med deltakerhefte på mange språk samt lærerveiledning og diskusjonsoppgaver.

Snakk sammen

Alle mennesker vil være påvirket av andre når vi skal gjøre ulike livsvalg. Hva betyr det å være «påvirket»? Vil dette bety det samme for alle mennesker? Hvor går grensen mellom påvirkning og press? Og mellom press og pålegg? Vil muligheten til å ta egne valg på tvers av andres ønsker være de samme alle steder i verden? Vil konsekvensene av å gjøre dette være de samme overalt?

Eksempler på årsaker til vold i familien kan være makt, kontroll, skam, ære, maktbalanse i familien, problemer med økonomi, rus.

Snakk om kunstverket

Vandrer med sekk og stav som ser mot noe glitrende langt framme. Maleri.
Foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland «Langt, langt borte så han noe lyse og glitre» malt av Theodor Kittelsen (1900).

Tips til undervisninga

Det finst ei ressursside som kan vere til god hjelp i undervisninga. Sida inneheld eit undervisningsopplegg med deltakarhefte på mange språk, lærarrettleiing og diskusjonsoppgåver.

Snakk saman

Alle menneske blir påverka av andre når vi skal gjere ulike livsval. Men kva vil det seie å vere «påverka»? Tyder dette det same for alle menneske? Kvar går grensa mellom påverknad og press? Og mellom press og tvang? Vil menneske ha den same moglegheita til å ta eigne val på tvers av andre sine ønske alle stader i verda? Vil konsekvensane av å ta slike val vere dei same overalt?

Makt, kontroll, skam, ære, maktbalanse i familien, problem med økonomi og rus er alle døme på årsaker til vald i familien.

Snakk om kunstverket

Vandrer med sekk og stav som ser mot noe glitrende langt framme. Maleri.
Foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland «Langt, langt borte så han noe lyse og glitre» malt av Theodor Kittelsen (1900).