د آزاد او خپلواک ژوند حق

  • آزاد او خپلواک ژوند څه معنی لري؟
  • آیا خلک کولی شي د نورو خلکو غوښتنو او نظرونو ته په پام کې نیولو پرته خپله خپلواکه پریکړه وکړي؟
  • څوک زموږ په پریکړو اغیزه لري؟

په ناروېجي ټولنه کې یو مهم ارزښت دا دی چې هرڅوک دا حق او آزادي لري چې په خپلواک ډول پريکړې وکړي. که څه هم موږ د ځان لپاره د پریکړې په ترسره کولو کې خپلواک یو، خو تل به زموږ شاوخوا کې داسې خلک وي چې موږ ورته غوږ ونیسو او په پام کې یې ونیسو. هرڅوک حق لري چې د خپلو نږدې کسانو په مینه او ملاتړ آزاد، خپلواک او له تاوتریخوالي لرې ژوند ولري.

په کورني تاوتریخوالي کې د کورنۍ اوسنيو او پخوانیو غړو ترمینځ د تاوتریخوالي مختلف ډولونه او ناوړه ګټه اخیستنه شامليږي، چې پدې کې هغه ماشومان هم شاملېږي کوم چې د تاوتریخوالي ښکار کېږي. منفي ټولنیز محددیتونه، جبري ودونه او د ښځو سنت/ختنه کول هم په دغه تاوتریخوالي کې شامل دي.

سرچینه: nkvts.no

  • تاوتریخوالی د نړۍ په کچه په کورنیو کې موند ل کېدی شي. د دې لامل څه کېدای شي؟

Tips til undervisningen

Det finnes en ressursside som kan være til god hjelp i undervisningen. Siden har et undervisningsopplegg med deltakerhefte på mange språk samt lærerveiledning og diskusjonsoppgaver.

Snakk sammen

Alle mennesker vil være påvirket av andre når vi skal gjøre ulike livsvalg. Hva betyr det å være «påvirket»? Vil dette bety det samme for alle mennesker? Hvor går grensen mellom påvirkning og press? Og mellom press og pålegg? Vil muligheten til å ta egne valg på tvers av andres ønsker være de samme alle steder i verden? Vil konsekvensene av å gjøre dette være de samme overalt?

Eksempler på årsaker til vold i familien kan være makt, kontroll, skam, ære, maktbalanse i familien, problemer med økonomi, rus.

Snakk om kunstverket

Vandrer med sekk og stav som ser mot noe glitrende langt framme. Maleri.
Foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland «Langt, langt borte så han noe lyse og glitre» malt av Theodor Kittelsen (1900).

Tips til undervisninga

Det finst ei ressursside som kan vere til god hjelp i undervisninga. Sida inneheld eit undervisningsopplegg med deltakarhefte på mange språk, lærarrettleiing og diskusjonsoppgåver.

Snakk saman

Alle menneske blir påverka av andre når vi skal gjere ulike livsval. Men kva vil det seie å vere «påverka»? Tyder dette det same for alle menneske? Kvar går grensa mellom påverknad og press? Og mellom press og tvang? Vil menneske ha den same moglegheita til å ta eigne val på tvers av andre sine ønske alle stader i verda? Vil konsekvensane av å ta slike val vere dei same overalt?

Makt, kontroll, skam, ære, maktbalanse i familien, problem med økonomi og rus er alle døme på årsaker til vald i familien.

Snakk om kunstverket

Vandrer med sekk og stav som ser mot noe glitrende langt framme. Maleri.
Foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland «Langt, langt borte så han noe lyse og glitre» malt av Theodor Kittelsen (1900).