Uma vida na Noruega

Lærerinnhold

Tips til undervisningen

Sammenlikn gjerne fakta i denne leksjonen med tilsvarende fakta fra deltakernes hjemland om mulig.

Når man er ny i Norge kan mye føles fremmed og rart. Alle som blir boende i et nytt land og i en ny kultur vil oppleve at de endrer seg over tid og tilpasser seg det nye livet. I en familie kan familiemedlemmene endre seg i ulikt tempo og endre seg på ulike ting. Noen lærer språket fort, andre bruker lengre tid. Barna får kanskje fort venner og tar til seg kultur og vaner som kan virke fremmed for foreldrene. Man må regne med at holdninger og synspunkter blir utfordret. Det man til nå har sett på som selvfølgeligheter og sannheter kan bli satt på prøve. Etter en tid reiser man kanskje tilbake til hjemlandet og føler seg fremmed der.

Dersom læreren har egen erfaring med migrasjon, vil læreren selv vite hvilke temaer man bør ta opp i gruppa når det gjelder dette.

Se filmen

Videoen består av 28 klipp som viser vanlige store og små hendelser i et norsk liv fra fødsel til pensjonisttilværelse. Filmen går i kronologisk rekkefølge. Et barn blir født, og vi ser åtte klipp som illustrerer barndom: fra barnet som lærer seg å gå til barnet som er i barnehagen, på barneskolen og på fotballtrening med venner. Deretter ser vi fem klipp som viser tenårene og studenttiden, før vi ser ti klipp fra voksenlivet, som blant annet viser middag med venner, giftemål, fjelltur, og å bli forelder. Filmen avsluttes med fem klipp som viser alderdom og pensjonisttilværelse, som gåtur i skogen, sjakk med barnebarn og en eldre kvinne som strikker.

Forslag til spørsmål

Hva er vanlige, store øyeblikk i et norsk liv? Er de annerledes enn de vanlige, store øyeblikkene i hjemlandet ditt?
Hva tror du er typisk for en norsk barndom?
Hva tror du er vanlige ting for tenåringer å gjøre på fritiden i Norge?
Hva tror du foreldrerollen innebærer i Norge? Er det likt som i ditt eget hjemland?
Hva tror du norske pensjonister bruker tiden sin på? Hva vil du gjøre når du blir pensjonist?

Småbarnstid

Snakk sammen

Grunner til at mange barn i Norge er i barnehagen kan være at begge foreldrene er på jobb, at de andre barna også er i barnehagen, forberedelse til skolegang, å lære å ta hensyn til andre eller å være del av et fellesskap. Barna lærer begreper, utvikler fantasi og kreativitet, de går på turer og lærer om naturen, og utvikler motorikk gjennom lek og andre aktiviteter.

Gjennom å være sammen med andre, både voksne og barn, og å bruke det norske språket, vil det skje en naturlig språkutvikling. For barn som ikke snakker norsk hjemme, er barnehagen kanskje det første stedet de møter og lærer norsk. Barna møter og utvikler språket gjennom å bli lest for, høre historier osv.

Kontantstøtten er et politisk tema som er under stadig debatt. Noen politiske partier ønsker å fjerne kontantstøtten da de mener at den motiverer foreldrene tilå holde barna hjemme fra barnehagen. Andre partier mener at kontantstøtten gir foreldrene mulighet til å velge om en av foreldrene skal være hjemme med barnet eller om barnet skal gå i barnehagen. Foreldrene kan velge det som er bra for familien.
Hva tenker deltakerne om dette?

Om barnetrygd: Alle foreldre mottar barnetrygd fram til barnet fyller 18 år. Barnetrygden er lik for alle, uavhengig av familiens inntekt.

Skolealder og ungdomstid

Snakk sammen

Da mange familier har det slik at begge foreldrene er i fullt arbeid, er det godt å ha et sted der de yngre skolebarna (1.– 4. klasse) kan være før og etter skoletid.

Til læreren: Sjekk gjerne hvilke fritidstilbud som finnes i kommunen/nærmiljøet dersom du har deltakere med barn dette kan være aktuelt for. Hvilke aktivitetstilbud finnes for voksne?

Myndig = juridisk voksen. En myndig person er ansvarlig for sine handlinger og valg. En myndig person kan låne penger i banken, stemme ved valg, kjøpe alkohol, kjøre bil.

Snakk gjerne om Lånekassens betydning for at alle skal ha mulighet til å ta en høyere utdanning. Snakk også om lån generelt. Er det et problem for noen av deltakerne å betale renter ut fra religiøs eller kulturell bakgrunn? Hvordan håndtere dette i et vestlig samfunn? Snakk også om forskjellen på lån og stipend.

Voksenliv og pensjonisttilværelse

Snakk sammen

En pensjon beregnes ut fra tidligere inntekt. En bruttopensjon vil uansett være vesentlig lavere enn den bruttolønnen en hadde da en gikk av med pensjon. Men lavere skatt, mindre reiseutgifter og lignende vil kanskje gjøre at forskjellen mellom netto utbetalt lønn og utbetalt pensjon ikke er like stor.

Læreren kjenner til deltakernes hjemland og bakgrunn. I mange land mottar ikke eldre mennesker pensjon i det hele tatt, men er avhengige av oppsparte midler og/eller familien. Det kan også være store variasjoner i folkehelse fra land til land. I Norge vil en for eksempel kunne finne mange spreke pensjonister som lever aktive liv. I andre land vil kanskje mennesker i denne aldersgruppen fremstå som mye eldre og med dårligere helse.

Tips til undervisninga

Samanlikn gjerne fakta i denne leksjonen med tilsvarande fakta frå heimlanda til deltakarane dersom det let seg gjere.

Det er mykje som kan kjennest framandt og rart når ein er ny i Noreg. Alle som buset seg i eit nytt land og ein ny kultur, vil oppleve at dei endrar seg over tid og tilpassar seg det nye livet. Dei ulike medlemane av ein familie kan endre seg i ulikt tempo og på ulike måtar. Nokre lærer språket fort, medan andre treng meir tid. Kanskje får barna fort vener og tek til seg ein kultur og vanar som kan verke framande for foreldra. Ein må rekne med at ein kan få haldningane og synspunkta sine utfordra. Det ein til no har halde for sjølvsagt og sant, kan bli sett på prøve. Etter ei tid reiser ein kanskje attende til heimlandet og kjenner seg framand der.

Dersom læraren sjølv har erfaring med migrasjon, vil han/ho vite kva for tema ein bør ta opp i gruppa når det gjeld dette.

Sjå filmen

Videoen er sett saman av 28 klipp som viser store og små hendingar i eit vanleg norsk liv frå fødsel til pensjonisttilvære. Filmen går i kronologisk rekkefølgje: eit barn blir fødd, og vi ser åtte klipp som illustrerer barndomen frå barnet lærer seg å gå til barnet er i barnehagen, på barneskulen og på fotballtrening med vener. Deretter ser vi fem klipp som viser tenåra og studietida, før vi ser ti klipp frå vaksenlivet, som mellom anna viser middag med vener, giftarmål, fjelltur, og det å bli forelder. Filmen blir avslutta med fem klipp som viser alderdom og pensjonisttilvære, som å gå tur i skogen, spele sjakk med barnebarn og ei eldre kvinne som strikkar.

Framlegg til spørsmål

Kva for store augeblinkar inneheld eit vanleg norsk liv? Er dei annleis enn dei store augeblinkane i eit vanleg liv i heimlandet ditt?
Kva trur du er typisk for ein norsk barndom?
Kva trur du det er vanleg for tenåringar å gjere på fritida i Noreg?
Kva trur du foreldrerolla inneber i Noreg? Er dette likt foreldrerolla i ditt eige heimland?
Kva trur du norske pensjonistar brukar tida si på? Kva vil du gjere når du blir pensjonist?

Småbarnstid

Snakk saman

Grunnane til at mange barn i Norge er i barnehagen kan vere at begge foreldra er på jobb, at alle dei andre barna òg er i barnehagen, som førebuing til skulegang, for å lære å ta omsyn til andre og for å vere del av ein fellesskap. Barna lærer omgrep og utviklar fantasien og kreativiteten sin, går på tur og lærer om naturen, og dei utviklar motorikken sin gjennom leik og andre aktivitetar.

Barna vil heilt naturleg utvikle seg språkleg ved å vere saman med andre, både vaksne og barn, og bruke det norske språket. For barn som ikkje snakkar norsk heime, er kanskje barnehagen den første staden der dei møter og lærer norsk. Barna møter og utviklar språket ved å bli lesne for, høyre historier, osv.

Kontantstøtta er eit politisk tema som det stendig er debatt om. Nokre politiske parti ønskjer å fjerne kontantstøtta fordi dei meiner at ho motiverer foreldre til å halde barna sine heime frå barnehagen. Andre parti meiner at kontantstøtta gjev foreldre moglegheita til å velje om ein av foreldra skal vere heime med barnet eller om barnet skal gå i barnehagen. Foreldra kan velje det som er bra for familien.
Kva tenkjer deltakarane om dette?

Om barnetrygd: Alle foreldre får barnetrygd fram til barnet fyller 18 år. Barnetrygda er lik for alle, uansett kor stor inntekta til familien er.

Skulealder og ungdomstid

Snakk saman

Sidan mange familiar har det slik at begge foreldra er i fullt arbeid, er det godt å ha ein stad der dei yngste skulebarna (1.– 4. klasse) kan vere før og etter skulen.

Til læraren: Sjekk gjerne kva for fritidstilbod som finst i kommunen/nærmiljøet dersom du har deltakarar med barn som dette kan vere aktuelt for. Kva for aktivitetstilbod finst for vaksne?

Myndig = juridisk vaksen. Ein person som er myndig, er ansvarleg for sine eigne handlingar og val. Ein myndig person kan låne pengar i banken, stemme ved val, kjøpe alkohol og køyre bil.

Snakk gjerne om kor viktig Lånekassen er for at alle skal ha moglegheita til å ta høgare utdanning. Snakk òg om lån generelt. Er det deltakarar i gruppa som ut frå religiøs eller kulturell bakgrunn har eit problem med å betale renter? Korleis kan ein handtere dette i eit vestleg samfunn? Snakk òg om skilnaden mellom lån og stipend.

Vaksenliv og pensjonisttilvære

Snakk saman

Ein pensjon blir rekna ut på grunnlag av tidlegare inntekt. Ein bruttopensjon vil uansett vere vesentleg mindre enn bruttoløna ein hadde då ein gjekk av med pensjon, men lågare skatt, mindre reiseutgifter og liknande vil kanskje gjere at forskjellen mellom netto utbetalt løn og pensjonen ein får utbetalt, ikkje er like stor.

Læraren kjenner til kva land og bakgrunn deltakarane kjem frå. I mange land får ikkje eldre menneske pensjon i det heile teke, men er avhengige av sparepengar og/eller familien. Folkehelsa kan òg variere mykje frå land til land. I Noreg har vi til dømes mange spreke pensjonistar som lever aktive liv. I andre land vil kanskje menneske i denne aldersgruppa verke mykje eldre og ha dårlegare helse.

Læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Muntlige ferdigheter
Digitale ferdigheter

Tverrfaglige tema

Folkehelse og livsmestring

Læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter integreringsloven

bruke kunnskap om personvern og opphavsrett, samt retten en selv og andre har til privatliv
gi eksempler på hva skattefinansiert velferd innebærer
gi eksempler på barn, unge og voksnes rettigheter, plikter og muligheter i det norske utdanningssystemet, og hvordan utdanning kan finansieres
gi eksempler på hvordan offentlige etater, som for eksempel barnehage, skole og barnevern, kan støtte familier
gi eksempler på viktige lover, regler og verdier som omhandler barn og unges rettigheter og rettsvern

Kjerneelement

Individ og fellesskap
Demokratiforståelse og deltakelse

Læringsaktivitet

Muntlig aktivitet
Video

Assista ao vídeo

Primeira infância

GettyImages
 • Quais são as semelhanças e diferenças entre a vida de uma pessoa no seu país de origem e a vida de um norueguês na Noruega?
 • Como a sua vida será afetada pelo facto [BR: fato] de que vive na Noruega? O que provavelmente mudará?

Naturalmente, as pessoas na Noruega vivem vidas diferentes. Não existem duas pessoas iguais. Ainda assim, podemos dizer algo sobre como as pessoas em geral vivem neste país.

 • A cada ano nascem pouco mais de 50 mil crianças na Noruega, e cada mulher dá à luz uma média de 1,4 filhos (2023).
 • Em média, as mulheres norueguesas têm o seu primeiro filho com cerca de 30 anos de idade.
 • Na Noruega, não é comum fazer a circuncisão de rapazes. De qualquer forma, é estritamente proibido circuncidar raparigas [BR: meninas]. A pena por praticar tal intervenção, ou contribuir para a mesma, é de até 15 anos de prisão. Pode também levar à deportação da Noruega.
 • Quando ambos os pais exercem atividade remunerada, os dois juntos têm direito a um total de até 61 semanas de subsídio parental por ocasião do nascimento de um filho (1.7.2024). O site da NAV (Administração Nacional do Trabalho e Bem-Estar Social) fornece informações sobre o subsídio parental.

Educação pré-escolar, auxílio financeiro para filhos pequenos (kontantstøtte) e abono de família

Os pais pagam uma mensalidade para ter os filhos no jardim de infância. Pais com filhos de 1 a 2 anos de idade recebem um auxílio financeiro se o filho não frequentar o jardim de infância. Além disso, os pais recebem o abono de família para cada filho até que complete 18 anos de idade.

Internet

Tópicos de conversa

 • Porque [BR: Por que] tantas crianças na Noruega frequentam o jardim de infância?
 • Discutam a educação pré-escolar e o desenvolvimento linguístico.
 • Porque [BR: Por que] as famílias com crianças pequenas recebem o abono de família e o auxílio financeiro para filhos pequenos (kontantstøtte)?

Idade escolar e juventude

O ensino básico [BR: fundamental] compreende dois ciclos, o ciclo infantil (1.º ao 7º ano) e o ciclo juvenil (8.º ao 10.º ano). Mais de 70% dos alunos do 1.º ao 4.º ano frequentam o programa de atividades extracurriculares (SFO) antes e depois do horário de escola (2023/2024). O programa de atividades extracurriculares é opcional. A escola é gratuita, mas em regra os pais pagam pela participação dos filhos no programa de atividades extracurriculares.

Na Noruega, muitas crianças participam em uma ou mais atividades recreativas organizadas. Muitas das atividades são organizadas pelos pais na base de voluntariado, o que significa que os pais não são remunerados.

Depois do ensino básico [BR: fundamental], praticamente todos os jovens ingressam no ensino secundário [BR: médio]. Quase metade escolhe um programa preparatório para o ensino superior, enquanto a outra metade opta por um programa de formação técnico-profissional. Quase 80% dos jovens no ensino secundário concluem o curso.

Na Noruega, o jovem atinge a maioridade aos 18 anos, o que lhe permite decidir por si próprio. O maior de idade tem o direito de voto e pode tirar a carta de condução [BR: carteira de habilitação]. Com 20 e poucos anos, a maioria sai de casa para frequentar o ensino superior ou para trabalhar. A grande maioria dos estudantes vive do crédito estudantil, além de trabalhar enquanto estuda. Ao se formarem, muitos têm uma dívida estudantil de mais de NOK 300 mil.

Jenter spiller fotball med en pappa som trenger. Foto
Ung gutt kjører bil. Foto
GettyImages

Tópicos de conversa

 • Quais são as vantagens de um programa de atividades extracurriculares?
 • A participação em que atividades recreativas organizadas seria interessante para si [BR: você] e a sua família na Noruega?
 • O que significa ser maior de idade?
 • Qual é a maioridade em outros países que conhece?
 • O que pensa sobre o sistema de crédito estudantil?

Idade adulta e aposentação

GettyImages

A idade média para casar pela primeira vez é entre 30 e 40 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Na maioria dos casos, o casal já viveu junto por um período antes de casar.
Tanto os homens como as mulheres costumam trabalhar fora de casa, e os dois dividem as tarefas domésticas. Mesmo assim, as mulheres dedicam significativamente mais tempo por semana aos afazeres da casa do que os homens. É comum pedir dinheiro emprestado ao banco para comprar casa e carro. Uma família típica com filhos tem em média mais de NOK 2 milhões de dívidas imobiliárias.

A idade de aposentação na Noruega é de 67 anos para homens e mulheres. Muitas pessoas têm a possibilidade de passar à reforma [BR: se aposentar] antes disso, enquanto outras optam por trabalhar até aos 70 anos. A aposentação é o dinheiro que se recebe como reformado [BR: aposentado]. O salário que a pessoa recebia enquanto trabalhava determina o montante da reforma [BR: aposentadoria]. Os que não tiveram trabalho remunerado, por exemplo, donas de casa, também recebem uma pensão ao completarem 67 anos.

To kvinner i 70-årene er på tur i skogen. De ler og er gode venner. Begge har på seg sekker med turutstyr og holder vannflasker i henda. Bildet illustrerer et aktivt pensjonistliv. Foto
GettyImages

Muitos idosos na Noruega levam uma vida ativa. Estão envolvidos em diversos clubes e associações e passam bastante tempo com a família e os amigos. Muitas vezes, as pessoas de idade têm uma boa situação financeira, pois muitos deles já pagaram as suas dívidas e não sustentam mais os filhos.

A grande maioria dos reformados [BR: aposentados] por idade cuida das suas próprias casas sem a ajuda do município. Uma pequena parte desse grupo recebe serviços de saúde domiciliários e/ou ajuda para as atividades diárias.

Na sua maioria, as pessoas que falecem na Noruega ainda são enterradas num cemitério de igreja, mas a proporção de cremações é crescente. Alguns cemitérios têm áreas dedicadas a diferentes religiões. Se o falecido tiver cônjuge e filhos, estes herdarão os seus bens. Mulheres e homens têm os mesmos direitos sucessórios, e há regras estabelecidas para a sucessão hereditária. Também é possível fazer um testamento relativo à parte da herança.

Eldre kvinner holder i kaffekopp. Smiler. Foto
Gravsteder foran kirke. Foto.
AdobeStock

Tópicos de conversa

 • Discutam a relação entre salário e reforma [BR: aposentadoria].
 • Como é a vida dos reformados [BR: aposentados] na Noruega em comparação com outros países que conhece?
 • O que pensam sobre o facto [BR: fato] de que há alguns cemitérios de igreja com áreas dedicadas a diferentes religiões?
GettyImages
GettyImages

Escolha a resposta certa

Quantas crianças nascem anualmente na Noruega?

Escolha a resposta certa

Em média, com que idade as mulheres norueguesas têm o seu primeiro filho?

Escolha a resposta certa

Qual é a idade de reforma [BR: aposentadoria] na Noruega?

Escolha a resposta certa

Clique em «certo» ou «errado»

Leia as afirmações. O que está certo? O que está errado?

É comum pedir dinheiro emprestado ao banco para comprar casa e carro.
Poucos estudantes na Noruega trabalham enquanto estudam.
O ensino básico [BR: fundamental] compreende o ciclo infantil (1.º ao 7.º ano) e o ciclo juvenil (8.º ao 10.º ano).
Os pais só recebem o abono de família para filhos de 0 e 10 anos de idade.
Muitos idosos na Noruega levam uma vida ativa.

Clique na imagem

Clique na imagem da pessoa certa. Qual é a maioridade na Noruega?

choice-image