Kritisk tenkning og digital dømmekraft

  • Diskuter begrepet etikk.
  • Hva betyr personvern?
  • Hva tror du ligger i uttrykket kritisk tenkning?

I våre dager har digitale medier og digitale sosiale plattformer stor påvirkningskraft. Hvordan vi forholder oss til informasjon og kommunikasjon på internett, har blitt vesentlig. Det er enkelt å finne informasjon og fakta, men det er også viktig å stille kritiske spørsmål til det vi leser.

Vi tar mange valg hver dag. Vår etiske bevissthet hjelper oss til å ta riktige valg for samfunnet, for folk vi har nær oss og for oss selv.

Tips til undervisningen

Snakk sammen

Etikk handler om moral, hvordan man bør handle og oppføre seg. Etikk kommer fra det greske ordet ethos som betyr sedvane, karakter og personlighet.

Personvern handler retten til å ha et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Kritisk tenkning er det å analysere og vurdere informasjon slik at man kan danne seg velbegrunnede oppfatninger om ting.

Snakk om kunstverket

Sol, sjø og svaberg. Universitetets aula i Oslo. Maleri.
Foto: Tore Sætre «Solen» malt av Edvard Munch (1911–1916).

Tips til undervisninga

Snakk saman

Etikk handlar om moral, om korleis ein bør oppføre seg. Etikk kjem frå det greske ordet ethos som tyder sedvane, karakter og personlegdom.

Personvern handlar om retten til eit privatliv og til å bestemme over sine eigne personopplysningar.

Kritisk tenking er å analysere og vurdere informasjon slik at ein kan danne seg velgrunna meiningar om ting.

Snakk om kunstverket

Sol, sjø og svaberg. Universitetets aula i Oslo. Maleri.
Foto: Tore Sætre «Solen» malt av Edvard Munch (1911–1916).