Tư duy phản biện và năng lực phán đoán về kỹ thuật số

  • Thảo luận về khái niệm đạo đức.
  • Quyền bảo vệ riêng tư nghĩa là gì?
  • Bạn nghĩ thuật ngữ tư duy phản biện có nghĩa gì?

Ngày nay, các phương tiện truyền thông kỹ thuật số và các diễn đàn xã hội kỹ thuật số có sức tác động lớn. Cách chúng ta xử trí đối với các thông tin và liên lạc trên internet đã trở thành quan trọng. Thật dễ dàng để tìm kiếm các thông tin và dữ kiện, nhưng điều quan trọng là cần phải đặt ra những câu hỏi hoài nghi về điều chúng ta đọc.

Chúng ta thực hiện nhiều lựa chọn mỗi ngày. Ý thức đạo đức sẽ giúp chúng ta có những lựa chọn đúng đắn cho xã hội, cho những người thân thuộc và ngay cả cho chúng ta nữa.

Tips til undervisningen

Snakk sammen

Etikk handler om moral, hvordan man bør handle og oppføre seg. Etikk kommer fra det greske ordet ethos som betyr sedvane, karakter og personlighet.

Personvern handler retten til å ha et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Kritisk tenkning er det å analysere og vurdere informasjon slik at man kan danne seg velbegrunnede oppfatninger om ting.

Snakk om kunstverket

Sol, sjø og svaberg. Universitetets aula i Oslo. Maleri.
Foto: Tore Sætre «Solen» malt av Edvard Munch (1911–1916).

Tips til undervisninga

Snakk saman

Etikk handlar om moral, om korleis ein bør oppføre seg. Etikk kjem frå det greske ordet ethos som tyder sedvane, karakter og personlegdom.

Personvern handlar om retten til eit privatliv og til å bestemme over sine eigne personopplysningar.

Kritisk tenking er å analysere og vurdere informasjon slik at ein kan danne seg velgrunna meiningar om ting.

Snakk om kunstverket

Sol, sjø og svaberg. Universitetets aula i Oslo. Maleri.
Foto: Tore Sætre «Solen» malt av Edvard Munch (1911–1916).