Kritisk tenking og digital dømekraft

  • Diskuter omgrepet etikk.
  • Kva tyder personvern?
  • Kva trur du ligg i uttrykket kritisk tenking?

I våre dagar har digitale medium og sosiale plattformer stor påverknadskraft. Det har blitt viktig korleis vi stiller oss til informasjon og kommunikasjon på internett. Det er enkelt å finne informasjon og fakta, men det er òg viktig å stille kritiske spørsmål til det vi les.

Vi tek mange val kvar einaste dag. Det etiske medvitet vårt hjelper oss til å ta rette val for samfunnet, for folk rundt oss og for oss sjølve.

Tips til undervisningen

Snakk sammen

Etikk handler om moral, hvordan man bør handle og oppføre seg. Etikk kommer fra det greske ordet ethos som betyr sedvane, karakter og personlighet.

Personvern handler retten til å ha et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Kritisk tenkning er det å analysere og vurdere informasjon slik at man kan danne seg velbegrunnede oppfatninger om ting.

Snakk om kunstverket

Sol, sjø og svaberg. Universitetets aula i Oslo. Maleri.
Foto: Tore Sætre «Solen» malt av Edvard Munch (1911–1916).

Tips til undervisninga

Snakk saman

Etikk handlar om moral, om korleis ein bør oppføre seg. Etikk kjem frå det greske ordet ethos som tyder sedvane, karakter og personlegdom.

Personvern handlar om retten til eit privatliv og til å bestemme over sine eigne personopplysningar.

Kritisk tenking er å analysere og vurdere informasjon slik at ein kan danne seg velgrunna meiningar om ting.

Snakk om kunstverket

Sol, sjø og svaberg. Universitetets aula i Oslo. Maleri.
Foto: Tore Sætre «Solen» malt av Edvard Munch (1911–1916).