تفکر انتقادی و قدرت قضاوت دیجیتالی

  • در مورد مفهوم اخلاق بحث کنید.
  • حریم خصوصی به چه معناست؟
  • چه‌ چیزی، به‌ نظر شما در اصطلاح تفکر انتقادی نهفته است؟

امروزه رسانه‌های دیجیتالی و عرصه ‌های اجتماعی دیجیتالی بسیار تأثیر گذار شده‌ اند. چگونگی شیوه‌ رفتار ما با اطلاعات و ارتباطات روی اینترنت جزو مطالب مهمی شده‌ است. پیدا كردن حقایق و اطلاعات آسان است، ولی در عین حال مهم است‌ آنچه‌ را كه‌ می خوانیم، با دید شك و تردید به‌ آن نگاه كنیم.

ما هر روز انتخابهای زیادی می كنیم. آگاهیهای اخلاقی ما به‌ ما كمك می كند تا انتخابهای درستی را برای جامعه‌، برای افرادی كه‌ به‌ ما نزدیك هستند و برای خودمان انتخاب كنیم.

Tips til undervisningen

Snakk sammen

Etikk handler om moral, hvordan man bør handle og oppføre seg. Etikk kommer fra det greske ordet ethos som betyr sedvane, karakter og personlighet.

Personvern handler retten til å ha et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Kritisk tenkning er det å analysere og vurdere informasjon slik at man kan danne seg velbegrunnede oppfatninger om ting.

Snakk om kunstverket

Sol, sjø og svaberg. Universitetets aula i Oslo. Maleri.
Foto: Tore Sætre «Solen» malt av Edvard Munch (1911–1916).

Tips til undervisninga

Snakk saman

Etikk handlar om moral, om korleis ein bør oppføre seg. Etikk kjem frå det greske ordet ethos som tyder sedvane, karakter og personlegdom.

Personvern handlar om retten til eit privatliv og til å bestemme over sine eigne personopplysningar.

Kritisk tenking er å analysere og vurdere informasjon slik at ein kan danne seg velgrunna meiningar om ting.

Snakk om kunstverket

Sol, sjø og svaberg. Universitetets aula i Oslo. Maleri.
Foto: Tore Sætre «Solen» malt av Edvard Munch (1911–1916).