انتقادي تفکر او دیجیتلي قضاوت

  • د "اخلاقو" د اصطلاح په اړه بحث وکړئ.
  • د معلوماتو ساتنه څه ته وایي؟
  • ستاسو په آند انتقادي تفکر څه ته وایي؟

نن صبا ډیجیټلي رسنۍ او ډیجیټلي ټولنیزې رسنۍ خورا اغېز لري. څنګه کولای شو په آنلاین ډول د معلوماتو او ارتباطاتو د مهم کېدو سره ځان عیار کړو. دا آسانه ده چې معلومات او حقائق ترلاسه کړو، خو دا هم مهمه ده چې د هغه څه په اړه جدي پوښتنې مطرح کړو کوم چې موږ لولو.

موږ هر ډول پرېکړې کوو. د چلند په اړه زموږ پوهاوی موږ سره مرسته کوي ترڅو د ټولنې، شاوخوا خلکو او ځان لپاره سمې پرېکړې وکړو.

Tips til undervisningen

Snakk sammen

Etikk handler om moral, hvordan man bør handle og oppføre seg. Etikk kommer fra det greske ordet ethos som betyr sedvane, karakter og personlighet.

Personvern handler retten til å ha et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Kritisk tenkning er det å analysere og vurdere informasjon slik at man kan danne seg velbegrunnede oppfatninger om ting.

Snakk om kunstverket

Sol, sjø og svaberg. Universitetets aula i Oslo. Maleri.
Foto: Tore Sætre «Solen» malt av Edvard Munch (1911–1916).

Tips til undervisninga

Snakk saman

Etikk handlar om moral, om korleis ein bør oppføre seg. Etikk kjem frå det greske ordet ethos som tyder sedvane, karakter og personlegdom.

Personvern handlar om retten til eit privatliv og til å bestemme over sine eigne personopplysningar.

Kritisk tenking er å analysere og vurdere informasjon slik at ein kan danne seg velgrunna meiningar om ting.

Snakk om kunstverket

Sol, sjø og svaberg. Universitetets aula i Oslo. Maleri.
Foto: Tore Sætre «Solen» malt av Edvard Munch (1911–1916).