تفکر انتقادی و قضاوت دیجیتل

  • اصطلاح "اصول اخلاقی" را مورد بحث قرار دهید.
  • معنی محافظت حریم شخصی چی است؟
  • به نظر شما منظور از تفکر انتقادی چی است؟

در عصر ما رسانه های دیجیتالی و پلتفورم های اجتماعی دیجیتالی تاثیر زیادی دارند. چنان که نحوه برخورد ما با معلومات و روابط آنلاین قابل توجه گردیده است. پیدا کردن معلومات و حقایق آسان می باشد اما مهم است که در باره چیزهایی که می خوانیم سؤالات انتقادی از خود بپرسیم.

ما هر روز تصمیمات زیادی میگیریم. آگاهی اخلاقی ما به ما کمک میکند که برای جامعه، برای اطرافیان خود و برای خود ما تصامیم درست اتخاذ نمایم.

Tips til undervisningen

Snakk sammen

Etikk handler om moral, hvordan man bør handle og oppføre seg. Etikk kommer fra det greske ordet ethos som betyr sedvane, karakter og personlighet.

Personvern handler retten til å ha et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Kritisk tenkning er det å analysere og vurdere informasjon slik at man kan danne seg velbegrunnede oppfatninger om ting.

Snakk om kunstverket

Sol, sjø og svaberg. Universitetets aula i Oslo. Maleri.
Foto: Tore Sætre «Solen» malt av Edvard Munch (1911–1916).

Tips til undervisninga

Snakk saman

Etikk handlar om moral, om korleis ein bør oppføre seg. Etikk kjem frå det greske ordet ethos som tyder sedvane, karakter og personlegdom.

Personvern handlar om retten til eit privatliv og til å bestemme over sine eigne personopplysningar.

Kritisk tenking er å analysere og vurdere informasjon slik at ein kan danne seg velgrunna meiningar om ting.

Snakk om kunstverket

Sol, sjø og svaberg. Universitetets aula i Oslo. Maleri.
Foto: Tore Sætre «Solen» malt av Edvard Munch (1911–1916).