ความคิดเชิงวิพากษ์และการตัดสินใจทางดิจิตอล

  • ให้อภิปรายเกี่ยวกับคำว่า "จริยธรรม"
  • การปกป้องข้อมูลหมายความว่าอย่างไร?
  • ท่านคิดว่า "ความคิดเชิงวิพากษ์" หมายความว่าอย่างไร?

ปัจจุบันสื่อดิจิตอลและโซเชียลแพลตฟอร์มดิจิตอลมีอิทธิพลอย่างมาก การรับมือกับข้อมูลและการสื่อสารออนไลน์กลายเป็นเรื่องสำคัญ การหาข้อมูลและข้อเท็จจริงนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องตั้งคำถามในเชิงวิพากษ์วิจารณ์กับสิ่งที่เราอ่าน

เราทำการตัดสินใจหลายครั้งในทุกวัน ความตระหนักทางจริยธรรมของเราจะช่วยเราตัดสินได้อย่างถูกต้องเพื่อสังคม เพื่อคนรอบตัวเรา และเพื่อตัวเราเอง

Tips til undervisningen

Snakk sammen

Etikk handler om moral, hvordan man bør handle og oppføre seg. Etikk kommer fra det greske ordet ethos som betyr sedvane, karakter og personlighet.

Personvern handler retten til å ha et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Kritisk tenkning er det å analysere og vurdere informasjon slik at man kan danne seg velbegrunnede oppfatninger om ting.

Snakk om kunstverket

Sol, sjø og svaberg. Universitetets aula i Oslo. Maleri.
Foto: Tore Sætre «Solen» malt av Edvard Munch (1911–1916).

Tips til undervisninga

Snakk saman

Etikk handlar om moral, om korleis ein bør oppføre seg. Etikk kjem frå det greske ordet ethos som tyder sedvane, karakter og personlegdom.

Personvern handlar om retten til eit privatliv og til å bestemme over sine eigne personopplysningar.

Kritisk tenking er å analysere og vurdere informasjon slik at ein kan danne seg velgrunna meiningar om ting.

Snakk om kunstverket

Sol, sjø og svaberg. Universitetets aula i Oslo. Maleri.
Foto: Tore Sætre «Solen» malt av Edvard Munch (1911–1916).