ነቐፌታዊ ኣተሓሳስባን ዲጂታላዊ ፍርዳዊ ምምዝዛንን

  • ብዛዕባ ስነምግባር ዝብል ሓረግ ተመያየጡ።
  • ብሕታዊ ሓበሬታ ክብሃል ከሎ እንታይ ማለት’ዩ፧
  • ኣብቲ ነቐፌታዊ ኣተሓሳስባ ዝብል መግለጺ እንታይ ዘሎ ይመስለካ፧

ኣብዚ ግዜና ዲጂታላዊ መራኸብታትን ዲጂታላዊ ማሕበራዊ መራኸብታትን ሓያል ጽልዋ ኣሎዎ። ምስቲ ኣብ ኢንተርኔት ንረኽቦ ሓበሬታን ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋጥን ዘሎና ዝምድና ኣገዳሲ ኮይኑ’ሎ። ሓበሬታን ሓቅታትን ንምርካብ ቀሊል’ኳ እንተዀነ፡ ብዛዕባ’ቲ ዘንበብናዮ ኣገዳሲ ነቐፌታዊ ሕቶታት ምቕራብ’ውን ኣገዳሲ እዩ።

መዓልታዊ ብዙሕ ምርጫታት ንገብር ኢና። ስነምግባራዊ ንቕሓትና ነቶም ዝቐርቡና ሰባትን ንገዛእ ርእስናን ቅኑዕ ምርጫ ንኽንገብር ይሕግዘና።

Tips til undervisningen

Snakk sammen

Etikk handler om moral, hvordan man bør handle og oppføre seg. Etikk kommer fra det greske ordet ethos som betyr sedvane, karakter og personlighet.

Personvern handler retten til å ha et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Kritisk tenkning er det å analysere og vurdere informasjon slik at man kan danne seg velbegrunnede oppfatninger om ting.

Snakk om kunstverket

Sol, sjø og svaberg. Universitetets aula i Oslo. Maleri.
Foto: Tore Sætre «Solen» malt av Edvard Munch (1911–1916).

Tips til undervisninga

Snakk saman

Etikk handlar om moral, om korleis ein bør oppføre seg. Etikk kjem frå det greske ordet ethos som tyder sedvane, karakter og personlegdom.

Personvern handlar om retten til eit privatliv og til å bestemme over sine eigne personopplysningar.

Kritisk tenking er å analysere og vurdere informasjon slik at ein kan danne seg velgrunna meiningar om ting.

Snakk om kunstverket

Sol, sjø og svaberg. Universitetets aula i Oslo. Maleri.
Foto: Tore Sætre «Solen» malt av Edvard Munch (1911–1916).