Norskopplæring

Lærerinnhold

Tips til undervisningen

Norsknivåene slik de er beskrevet i læreplanen:

A1 - På nivå A1 kan deltakeren forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn om seg selv og det kjente og nære. Deltakeren kan delta i svært enkle, kjente samhandlingssituasjoner dersom samhandlingspartnerne tilpasser språket og er støttende.

A2 - På nivå A2 kan deltakeren forstå klart, enkelt språk og uttrykke seg enkelt om kjente emner knyttet til egen person, nære omgivelser, opplæring og arbeids- og samfunnsliv. Deltakeren kan delta i enkle, kjente samhandlingssituasjoner dersom samhandlingspartnerne tilpasser språket og er innstilt på å hjelpe.

B1 - På nivå B1 kan deltakeren forstå klart og relativt enkelt språk og uttrykke seg forståelig og sammenhengende om emner knyttet til egen livs-, opplærings- og arbeidssituasjon, kjente samfunnsaktuelle temaer og temaer av personlig interesse. Deltakeren kan delta uforberedt i de fleste samhandlingssituasjoner dersom samhandlingspartnerne uttrykker seg tydelig.

B2 - På nivå B2 kan deltakeren forstå komplekst språk og uttrykke seg saklig, klart og nyansert om et vidt spekter av allmenne emner og emner innenfor eget fagfelt og egne interesseområder. Deltakeren kan uttrykke og respondere på synspunkter og argumenter og delta i samhandlingssituasjoner med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen ikke blir anstrengende for noen av partene.

Kilde: Kompetanse Norge (Hkdir)

Snakk sammen

Norsk kan læres overalt hvor deltakere ferdes. Deltakere som er bevisste på læring som en aktiv prosess, vil lære mer. Les plakater og oppslag, les på varer i butikken, hør på samtaler på bussen, snakk med barnas venner og deres foreldre, slå av en prat med naboen, snakk med noen som går tur med hunden, se på barne-tv, bruk google og oversett ord du møter, se på avisoverskrifter osv.

Det kan være fint å koble språklæring med deltakelse i frivillig arbeid.

Det å kunne et felles språk, er mer enn å kunne kommunisere. Felles språk skaper også tilhørighet, identitet, fellesskap, og det binder mennesker sammen.

Det skaper også en del praktiske utfordringer når en ikke behersker språket i landet der en bor. Det blir vanskelig å forholde seg til informasjon fra offentlige kontorer, bank, skole/barnehage og å forstå lover og regler, uformelle regler og lignende.

Tips til undervisninga

Norsknivåa er skildra på denne måten i læreplanen:
A1 – På nivå A1 kan deltakaren forstå og bruke kjende, daglegdagse uttrykk og svært enkle utsegner om seg sjølv og det kjende og nære. Deltakaren kan delta i svært enkle, kjende samhandlingssituasjonar dersom samhandlingspartnarane tilpassar språket og er støttande.

A2 – På nivå A2 kan deltakaren forstå klart, enkelt språk og uttrykke seg enkelt om kjende emne knytte til eigen person, nære omgivnader, opplæring og arbeids- og samfunnsliv. Deltakaren kan delta i enkle, kjende samhandlingssituasjonar dersom samhandlingspartnarane tilpassar språket og er innstilte på å hjelpe.

B1 – På nivå B1 kan deltakaren forstå klart og relativt enkelt språk og uttrykke seg forståeleg og samanhengande om emne knytte til eigen livs-, opplærings- og arbeidssituasjon, kjende samfunnsaktuelle tema og tema av personleg interesse. Deltakaren kan utan å vere førebudd delta i dei fleste samhandlingssituasjonar dersom samhandlingspartnarane uttrykker seg tydeleg.

B2 – På nivå B2 kan deltakaren forstå komplekst språk og uttrykke seg sakleg, klart og nyansert om eit vidt spekter av allmenne emne og emne innanfor eige fagfelt og eigne interesseområde. Deltakaren kan uttrykke og respondere på synspunkt og argument og delta i samhandlingssituasjonar med eit så spontant og flytande språk at kommunikasjonen ikkje blir anstrengande for nokon av partane.

Kjelde: Kompetanse Noreg (HK-dir)

Snakk saman

Deltakarane kan lære norsk overalt der dei ferdast. Deltakarar som er medvitne om at læring er ein aktiv prosess, vil lære meir. Les plakatar og oppslag, les på varer i butikken, høyr på samtalar på bussen, snakk med barna sine vener og foreldra deira, slå av ein prat med naboen, snakk med nokon som går tur med hunden, sjå på barne-TV, bruk Google til å omsetje ord du kjem over, sjå på avisoverskrifter, osv.

Det kan vere fint å kople språklæringa til deltaking i frivillig arbeid.

Det å kunne eit felles språk er meir enn å kunne kommunisere. Felles språk skaper òg tilhøyrsle, identitet og fellesskap, og det bind menneske saman.

Det skaper òg ein del praktiske problem om ein ikkje meistrar språket i landet der ein bur. Det blir vanskeleg å forstå informasjon frå offentlege kontor, bankar, skulen eller barnehagen og å forstå lover og reglar, uformelle reglar og liknande

Læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Muntlige ferdigheter
Digitale ferdigheter

Tverrfaglige tema

Demokrati og medborgerskap

Læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter integreringsloven

gi eksempler på barn, unge og voksnes rettigheter, plikter og muligheter i det norske utdanningssystemet, og hvordan utdanning kan finansieres
samtale om betydningen av å bruke ulike arenaer for å lære norsk

Kjerneelement

Individ og fellesskap

Læringsaktivitet

Muntlig aktivitet
Utforsking

Norskopplæring

Studenter i klasserom. To kvinner snakker med hverandre, åtte andre studenter rundt. Foto.
AdobeStock

Det er et mål at alle som bor i Norge, skal beherske norsk. Et felles språk er med på å skape et fellesskap og letter integreringen. Avhengig av oppholdstillatelsen en har i Norge, vil utlendinger som bosetter seg i Norge, få ulikt tilbud om norskopplæring. Noen har rett til gratis norskopplæring og plikt til å gjennomføre den. Andre har plikt til norskopplæring, men må betale den selv.

Hvor lenge norskopplæringen til de som har rett og plikt skal vare, avhenger av hvilket norsknivå som er satt som mål for den enkelte. Nivåene er delt inn i A1, A2, B1 og B2 etter det europeiske rammeverket for språk.

I utgangspunktet settes målet etter deltakerens utdanningsbakgrunn ved ankomst til Norge. Jo høyere utdanning, desto høyere mål. Målet kan justeres underveis når man ser hvilken progresjon deltakeren har. All norskopplæring må være avsluttet innen tre år. For dem med videregående skole eller høyere utdanning gjelder en frist på 18 måneder. Opplæringen avsluttes med en prøve i norsk for å dokumentere språknivået en har oppnådd.

Hvordan lære norsk?

To kvinner snakker sammen på en halvfull buss. Bildet er et eksempel på en situasjon hvor man vil høre norsk i hverdagen. Foto
GettyImages

Språk læres på mange måter og på ulike arenaer. De fleste går på norskkurs for å få en tilrettelagt og systematisk undervisning. Den som bor i Norge, vil i tillegg være omgitt av det norske språket hele tiden. Man vil høre folk snakke norsk på bussen og i butikken, og man vil møte språket på tv, i radio, aviser og på sosiale medier. De som har barn, vil høre barna snakke norsk med venner, og de må bruke norsk i møte med barnehagepersonell eller lærere.

Den som er aktiv og interessert selv, vil kunne finne mange muligheter til å praktisere norsk hver dag. Takker man ja til et tilbud om språkpraksis på en arbeidsplass, får man en unik mulighet til å lære språket i et naturlig miljø.

Kilde: IMDi

Snakk sammen

  • Snakk sammen om hvilke muligheter dere har til å møte det norske språket til daglig.
  • Hvorfor er det viktig at alle som bor i Norge kan forstå og snakke norsk?
  • Hvordan kan man selv være aktiv i språklæringen?
Mann med hodetelefoner ser tv. Foto.
AdobeStock
Mann med et barn på armen snakker med kvinne og yngre jente, butikkhyller i bakgrunnen. Foto.
AdobeStock

Velg riktig svar

Hvordan angis språknivåer i det europeiske rammeverket for språk?

Fullfør setningen

All norskopplæring må være avsluttet innen tre år. For dem med videregående skole eller høyere utdanning gjelder en frist på ...

Fullfør setningen

I utgangspunktet settes målet etter deltakerens utdanningsbakgrunn ved ankomst til Norge. Hva betyr det?

Velg riktig eller galt

Les påstandene. Hva er riktig? Hva er galt?

Alle som bosetter seg i Norge får likt tilbud om norskopplæring.
Et felles språk er med på å skape et fellesskap og letter integreringen.
All norskopplæring må være ferdig innen fire år.
Norskopplæringen avsluttes med en prøve i norsk for å dokumentere nivået.

Velg riktig eller galt

Les påstandene. Hva er riktig? Hva er galt?

Norskopplæring er delt inn i nivåene A1, A2, B1 og B2.
Man kan delta i frivillighet, være med på idrettsarrangementer og lignende for å møte nordmenn og praktisere norsk.
Det finnes bare én måte å lære norsk på.
Det er et mål at alle som bor i Norge skal beherske norsk.