现代挪威

Lærerinnhold

Tips til undervisningen

Bruk det interaktive kartet til å snakke om hvilke land som er medlemmer av EU/EØS.

Utforskning

Snakk sammen

Trekk paralleller til deltakernes hjemland.

Norges distriktspolitikk har som målsetting at folk skal ha samme levekår uansett hvor i landet de bor. Samtidig ser vi at det er en fordel for ressursutnytting og effektivitet at folk bor tettere sammen. Kommunesammenslåinger er et eksempel på dette.

Stikkord til arbeiderbevegelsens og kvinnebevegelsens betydning: lover og regler som beskytter enkeltindividet, menneskers selvstendighet, muligheten til å leve i økonomisk trygghet, endringer i familiestruktur og familieliv

Norge er er ikke medlem av EU, men vi er medlem av EØS. Dette betyr i praksis at vi er en del av EU-systemet når det gjelder mange EU-lover og -avtaler.
Det er fremdeles en debatt i Norge om vi bør gå inn i EU og om vi bør trekke oss ut av EØS-samarbeidet. Ved to folkeavstemninger (1972 og 1994) stemte et knapt flertall av det norske folk nei til medlemsskap i EU.

Tips til undervisninga

Bruk det interaktive kartet til å snakke om kva for land som er medlemar av EU/EØS.

Utforsking

Snakk saman

Dra parallellar til deltakarane sine heimland.

Distriktspolitikken i Noreg har som målsetjing at folk skal ha dei same levekåra uansett kvar i landet dei bur. Samstundes ser vi at det er ein fordel for ressursutnytting og effektivitet om folk bur tettare saman. Kommunesamanslåingar er eit døme på dette.

Stikkord til arbeidarrørsla og kvinnerørsla og kva desse rørslene har hatt å seie: lover og reglar som vernar einskildindividet, menneske sitt sjølvstende, moglegheita til å leve i økonomisk tryggleik, endringar i familiestruktur og familieliv

Noreg er ikkje medlem av EU, men vi er medlem av EØS. I praksis tyder dette at mange lover og avtalar i EU-systemet òg gjeld for oss.
Det blir framleis debattert i Noreg om vi bør gå inn i EU og om vi bør trekkje oss ut av EØS-samarbeidet. Vi har hatt to folkerøystingar om EU-medlemskap (i 1972 og 1994), og begge gongane stemde eit knapt fleirtal av det norske folket nei.

Læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Digitale ferdigheter
Muntlige ferdigheter

Tverrfaglige tema

Demokrati og medborgerskap

Læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter integreringsloven

gi eksempler på noen av de viktigste historiske hendelsene og prosessene som har dannet grunnlaget for framveksten av demokratiet i Norge  

Kjerneelement

Demokratiforståelse og deltakelse

Læringsaktivitet

Muntlig aktivitet

现代挪威

Illustrasjonsfoto.
GettyImages

今天的挪威是一个现代化和多元文化的国家,生活水平高,现代化的科技是社会的特征。挪威也参与对挪威政治有影响的国际合作,包括联合国、北约组织、和欧洲经济区。

如果我们随便问一个人,挪威今天的社会中有哪些重要的价值观,我们很可能听到的答案是平等和决定自己生活的自由。

正如大多数其它国家和社会,挪威有很多法律。法律最主要要建立在人与人之间平等的原则,并且赋予居民许多权利。在这里我们将进一步看促使挪威成为我们今天所认识的社会的几个因素,大型群众运动对现代挪威的发展有深刻的意义,尤其工人运动和妇女运动占有核心地位。

工人运动

folkemengde og faner på Youngstorget 1. mai. Foto
NTB/Fredrik Hagen

挪威的工人运动起源于17世纪,但于1880年代因更多工业岗位的出现,更为组织化,从20世纪初开始,该运动得到更多影响力。工人运动为工人争取更好的条件,包括缩短工作时间、加强工作岗位上的安全、医疗保险、以及失业时得到经济补助的权利。今天约半数就业人口参加工会。

妇女运动

妇女运动是为了争取女性在社会中的权利,以及男女之间的机会平等。在1880年代,挪威的妇女运动非常活跃,在1913年挪威女性已经取得投票权。

在1970年代时,争取妇女权利的斗争再度加快步伐。1978年的怀孕终止法(堕胎法)生效,该法律赋予女性在怀孕13周前堕胎的权利,离婚权、避孕权、自主堕胎权、以及女性对自己身体的自决权一直是妇女运动的重要议题。

Tog 8. mars med paroler. Foto
NTB/Lise Åserud

今天男女在教育和就业、财产和继承、医药和健康方面,都有相等的权利,一个人的性别不再决定他或她有哪些权利和机会,但还是有人认为,我们在某些方面要达到完全平等平权,还有一段距离。

石油

En oljerigg i havet. Foto.
GettyImages

在1960年代,有数家公司想要在挪威外海探寻石油和天然气。1967年在北海第一次发现石油,从那时起,挪威即发展为一个石油国家,这对挪威经济有重大影响。就像再50年以前的水力发电一样,石油资源为公共财产,私营公司可以购买在有限地区和时间内探寻、钻探、和开采石油的权利。今天社会在讨论石油工业时,对于该工业对自然环境的影响上意见分歧。

互相讨论

  • 1850年之前,有15%的人口居住在城市,到1900年左右,有35%的人口居住在城市,今天有80%的人口居住在城镇中。您所认识的其它国家也有相同的发展吗?
  • 讨论人们从乡村迁往城市的利弊。
  • 互相讨论工人运动对现代挪威发展的影响。您所认识的其它国家有类似的发展吗?
  • 互相讨论妇女运动对现代挪威发展的影响。您所认识的其它国家有类似的发展吗?
  • 互相讨论妇女在挪威和其它地方过去与现在权利的演变。
  • 我们不是欧盟的成员,这对挪威有影响吗?
  • 1960年代末期在北海发现石油和天然气,使挪威成为一个富有的国家,但免费上学、免费就医或医疗补贴、缩短工作时间、医疗保险等等的权利在发现石油之前已经出现。互相讨论制定这些规定的价值基础。
Kvinner i demonstrasjonstog. Foto.
GettyImages

请选正确答案

挪威就业人口有多大比例参加工会?

请选正确答案

何时在北海发现石油?

请选正确答案

1978年的堕胎法赋予什么权利?

请选正确或不正确

阅读以下声明,何为正确?何为不正确?

今天的挪威是一个生活水平高的现代化和多元文化的国家。
挪威法律最主要要建立在人与人之间平等的原则上。
工人运动在更多工业岗位出现后,变得更组织化。
工人运动是为争取雇主的权利。
工人运动为工人争取更长的工作时间,这样他们可以赚多点薪资。

请选正确或不正确

阅读以下声明,何为正确?何为不正确?

在1950年代时,争取妇女权利的斗争加快步伐。
妇女运动的重要议题包括离婚权、避孕权、和自主堕胎权。
今天男女在教育和继承问题上有同等的权利。
多数人对石油工业和其运作表示同意。
石油对挪威经济有重大影响。