جدید در ناروی

  • چرا مردم به کشورهای دیگر مهاجرت میکنند؟ در کشور جدید چه آرزوهایی میتوانند برای زنده گی خود داشته باشند؟
  • قبل از آمدن به ناروی، درباره این کشور چی میدانستید؟ معلومات را از کجا به دست آوردید؟ آیا معلومات درست بودند؟
  • اگر از کشوری که آمده اید را با ناروی مقایسه کنید، به نظر شما بزرگترین شباهت های آنها در چی است؟ بزرگترین تفاوت های آن در چی است؟
  • به نظر شما یک زنده گی معمول در ناروی چی قسم است؟
  • درباره ناروژی ها چی میدانید؟

مردم همیشه در حال مهاجرت بوده ودرمحل ها وکشورهای جدید نقل مکان نموده و در آنجا ساکن میشوند. دلایل مختلفی برای این کار وجود دارد. بعضی ها بخاطر مسایل اقتصادی، کاری و یا مسایل عاطفی و عده ای دیگری بخاطر فرار از جنگ مهاجرت می کنند. درحالی که برخی کنجکاو میباشند و تنها به دنبال تغیرات هستند و یا اینکه می خواهند در پوهنتون خاصی تحصیل نمایند.

در آغاز سال ۲۰۲۴، ۵،۵ میلیون مردم در ناروی زنده گی می کنند. بیش از یک میلیون نفر در خارج از کشور متولد شده اند یا والدینی دارند که متولد خارج کشور اند. این رقم حدود بیست فیصد از کل جمعیت ناروی را تشکیل می دهد. تقریبا نصف از مهاجرین در ناروی تابعیت ناروِیژی دارند.

در مقایسه با امروز حدود ۱۰۰ سال پیش مردم ناروی بسیار فقیر بودند. ولی باوجود اینکه مردم ناروی فقیر بودند، بلندترین طول عمر را درجهان داشتند. امروزه ناروی یک کشور ثروتمند است. استندرد های زنده گی در این کشور از بلندترین معیار های زنده گی در جهان میباشد. همه زنده گی متفاوتی دارند ولی باز هم شباهت های زیادی میان مردم که در اینجا زنده گی میکنند وجود دارد.

  • بیشتر مردم در ناروی از وضعیت مالی خوبی برخوردار می باشند. آنها حداقل یک خانۀ شخصی و یا کرایی دارند، غذا و کالای کافی دارند و حتی پول اضافی نیز
    پس انداز می نمایند.
  • دولت رفاه در وقت ضرورت برای مردم کمک و خدمات فراهم میکند.

منبع: SSB

Tips til undervisningen

På youtube ligger det små filmer/bildeserier som viser norsk natur.

Bruk gjerne boka til Julien S. Bourrelle “The Social Guidebook to Norway” som en humoristisk inngang til nordmenns liv og væremåte.

Snakk sammen

Stikkord til refleksjonsoppgavene: krig, politikk, framtidsutsikter, utdanning, kjærlighet, familie, eventyrlyst, økonomi, klima

Man kan sammenlikne familieliv, arbeidsmarked, utdanningsmuligheter, geografi, historie, natur, klima, religion, politikk

Hva visste deltakerne før de kom? Hva vet de nå? Har noen synspunkter/oppfatninger/tanker endret seg?

Snakk om kunstverket

Kjerre, kvinner med skaut og to menn som skal utvandre til Amerika. Maleri.
Foto: O. Væring Eftf. AS «Utvandrere» malt av Gustav Wentzel (1900).

Tips til undervisninga

På YouTube ligg det små filmar/biletseriar som viser norsk natur.

Bruk gjerne Julien S. Bourrelle si bok "The Social Guidebook to Norway" som ein humoristisk introduksjon til livet og veremåten til nordmenn.

Snakk saman

Stikkord til refleksjonsoppgåvene: krig, politikk, framtidsutsikter, utdanning, kjærleik, familie, eventyrlyst, økonomi, klima

Ein kan samanlikne familieliv, arbeidsmarknad, utdanningsmoglegheiter, geografi, historie, natur, klima, religion, politikk

Kva visste deltakarane før dei kom? Kva veit dei no? Har dei endra synspunkt på eller meiningar/tankar om noko?

Snakk om kunstverket

Kjerre, kvinner med skaut og to menn som skal utvandre til Amerika. Maleri.
Foto: O. Væring Eftf. AS «Utvandrere» malt av Gustav Wentzel (1900).