په ناروې کې نوي موارد/آثار

  • ولې خلک نورو هېوادونو ته مهاجرت کوي؟ هغوی په نوي هېواد کې کومې هیلې لري؟
  • مخکې له دې چې دلته راشئ، د ناروې په اړه مو څه زده وو؟ دغه معلومات مو له کومه ځایه ترلاسه کړل؟ آیا دغه معلومات دقیق وو؟
  • که چېرې تاسو هغه هېواد چې ورڅخه راغلي یاست د ناروې سره پرتله کړئ، ستاسو په آند د دغو دوو هېوادونو ترمنځ ترټول غټ ورته والی څه دی؟ او همدارنګه ترټولو غټ توپیر په څه کې دی؟
  • ستاسو په آند، په ناروې کې معمولي ژوند څنګه دی؟
  • تاسو د ناروې د خلکو په اړه څه معلومات لرئ؟

خلک همېشه نویو سیمو او نویو هېوادونو ته سفر کوي. کېدی شي دا کار ګڼ شمېر لاملونه ولري. ځینې د اقتصادي ستونزو، کار یا عشق له امله دغه کار ته مخه کوي، ځینې نور بیا د جګړو له امله خپل هېواد پرېږدي. ځینې خلک هڅاند دي او په خپل ژوند کې بدلون ته اړتیا لري، یا هم غواړي په یوه ځانګړي پوهنتون کې تحصیل وکړي.

په ناروې کې شاوخوا 5.4 ملیونه خلک ژوند کوي. له دې ډلې شاواخوا یو ملیون یې له ناروې څخه د باندې زېږېدلي او یا هم داسې والدېن لري چې له یاد هېواد څخه د باندې زېږېدلي دي. چې دغه شمېره د ناروې د ټول نفوس شاوخوا 18 سلنه جوړوي. په ناروې کې تقریباً نیمایي مهاجرین د یاد هېواد تابعیت لري.

د نن ورځې د معیارونو په اساس، شاوخوا سل کاله پخوا د ناروې وګړي خورا غریب وو. که څه هم خلک غریب وو، خو ناروې اوس هم د نړۍ په کچه یو له هغو هېوادونو دی چې وګړي یې ډېر ژوند کوي. نن ناروې یو غني هېواد دی. په ناروې کې د ژوند معیارونه د نړۍ په کچه یو له غوره هغو ګڼل کېږي. هرسړی متفاوت ژوند لري، خو بیا هم د هغو خلکو ترمنځ ډېر ورته والی موجود دی چې په دغه جغرافیا کې ژوند کوي.

  • ډېری خلک په کافي اندازه مالي توان لري. هغوی خپل شخصي او کرایي کورونه لري، هغوی په کافي اندازه خواړه او جامې لري او حتی تر خپلو مصارفو زیاتې پیسې لري.
  • د ناروې هېواد رفاهي یا مرستندویه دولت خلکو سره مرسته او د اړتیا وړ خدمات چمتو کوي.

منبع: SSB

Tips til undervisningen

På youtube ligger det små filmer/bildeserier som viser norsk natur.

Bruk gjerne boka til Julien S. Bourrelle “The Social Guidebook to Norway” som en humoristisk inngang til nordmenns liv og væremåte.

Snakk sammen

Stikkord til refleksjonsoppgavene: krig, politikk, framtidsutsikter, utdanning, kjærlighet, familie, eventyrlyst, økonomi, klima

Man kan sammenlikne familieliv, arbeidsmarked, utdanningsmuligheter, geografi, historie, natur, klima, religion, politikk

Hva visste deltakerne før de kom? Hva vet de nå? Har noen synspunkter/oppfatninger/tanker endret seg?

Snakk om kunstverket

Kjerre, kvinner med skaut og to menn som skal utvandre til Amerika. Maleri.
Foto: O. Væring Eftf. AS «Utvandrere» malt av Gustav Wentzel (1900).

Tips til undervisninga

På YouTube ligg det små filmar/biletseriar som viser norsk natur.

Bruk gjerne Julien S. Bourrelle si bok "The Social Guidebook to Norway" som ein humoristisk introduksjon til livet og veremåten til nordmenn.

Snakk saman

Stikkord til refleksjonsoppgåvene: krig, politikk, framtidsutsikter, utdanning, kjærleik, familie, eventyrlyst, økonomi, klima

Ein kan samanlikne familieliv, arbeidsmarknad, utdanningsmoglegheiter, geografi, historie, natur, klima, religion, politikk

Kva visste deltakarane før dei kom? Kva veit dei no? Har dei endra synspunkt på eller meiningar/tankar om noko?

Snakk om kunstverket

Kjerre, kvinner med skaut og to menn som skal utvandre til Amerika. Maleri.
Foto: O. Væring Eftf. AS «Utvandrere» malt av Gustav Wentzel (1900).