ሓድሽ ኣብ ኖርወይ

  • ሰባት ስለምንታይ ናብ ካልኦት ሃገራት ይስደዱ፧ ኣብታ ሓዳስ ሃገር እንታይ ምንዮታት ክህልዎም ይኽእል፧
  • ናብዚ ቅድሚ ምምጻእካ ብዛዕባ ኖርወይ እንታይ ትፈልጥ ኔርካ፧ ነቲ ሓበሬታ ካበይ ረኺብካዮ፧ እቲ ሓበሬታ ዝሰማማዕ ኰይኑዶ ጸኒሑካ፧
  • ነታ ዝመጻእካላ ሃገር ምስ ኖርወይ እንተ ኣወዳዲርካያ እቲ ዝዓበየ ዝመሳሰል እንታይ እዩ ኢልካ ትሓስብ፧ እቲ ዝዓበየ ፍልልያትከ እንታይ’ዩ፧
  • ኣብ ኖርወይ ንቡር ህይወት ዝብሃል ከመይ’ዩ ኢልካ ትሓስብ፧
  • ከም ሓቂ ብዛዕባ ኖርወጃውያን እንታይ ትፈልጥ፧

ደቂሰብ ወትሩ ተሰዲዶምን ኣብ ሓደስቲ ቦታታትን ሃገራትን ተቐሚጦም እዮም። እዚ ዝተፈላለየ ምኽንያታት ክህልዎ ይኽእል። ገለ ካብኣቶም ብሰንኪ ቝጠባ፡ ስራሕ ወይ ፍቕሪ ክግዕዙ ከለዉ ገለ ካብኣቶም ካብ ውግእ ይሃድሙ። ገለ ቅያ ክግበሩ ዝደልዩ ድማ ለውጢ ጥራይ ይደልዩ ወይ ኣብ ሓደ ፍሉይ ዩኒቨርሲቲ ክመሃሩ ይደልዩ።

ኣብ መእተዊ ናይ 2024 ዓ.ም፡ ኣብ ኖርወይ ዳርጋ 5.5 ሚልዮን ዝኣኽሉ ሰባት ይነብሩ ኣለዉ። ካብ ሓደ ሚልዮን ልላዕሊ ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝተወልዱ ወይ ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝተወልዱ ወለዲ ዘሎውዎም እዮም። እዚ ኸኣ ዳርጋ ዕስራ ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ኖርወይ እዩ። ዳርጋ ፍርቂ ካብዞም ኣብ ኖርወይ ዝነብሩ ስደተኛታት ድማ ዜግነት ኖርወይ ኣሎዎም።

ምስዚ ሕጂ ዘሎ ክነጻጸር ከሎ ህዝቢ ኖርወይ ቅድሚ ሚእቲ ዓመት ኣዝዩ ድኻ እዩ ነይሩ። ህዝቢ ሽሕ’ኳ ድኻ እንተ ነበረ፡ ዕድመ ህይወት ኣብ ኖርወይ ግን ካብ ዓለም እቲ ዝለዓለ ነይሩ። ሎሚ ኖርወይ ሃብታም ሃገር’ያ። ደረጃ መነባብሮ ህዝቢ ድማ ኣብ ዓለም ካብቶም ዝለዓሉ ሓደ እዩ። ኵሉ ሰብ ዘሕልፎ ህይወት ዝተፈላለየ’ኳ እንተዀነ፡ ኣብ መንጎ’ቶም ኣብዚ ዝነብሩ ሰባት ግን ብዙሕ ዝመሳሰል ኣሎ።

  • መብዛሕትኦም ሰባት ጽቡቕ ቍጠባ ኣሎዎም። ገዛ ይውንኑ ወይ ይካረዩ፡ እኹል ምግብን ክዳውንትን ኣሎዎም፡ ቍሩብ ዝተርፍ ገንዘብ’ውን ኣሎዎም።
  • መንግስታዊ ማሕበራዊ ውሕስነት ነቶም ዜጋታት ኣብ ዘድልዮም እዋን ደገፍን ኣገልግሎትን ይህብ እዩ።

ምንጪ፡ SSB

Tips til undervisningen

På youtube ligger det små filmer/bildeserier som viser norsk natur.

Bruk gjerne boka til Julien S. Bourrelle “The Social Guidebook to Norway” som en humoristisk inngang til nordmenns liv og væremåte.

Snakk sammen

Stikkord til refleksjonsoppgavene: krig, politikk, framtidsutsikter, utdanning, kjærlighet, familie, eventyrlyst, økonomi, klima

Man kan sammenlikne familieliv, arbeidsmarked, utdanningsmuligheter, geografi, historie, natur, klima, religion, politikk

Hva visste deltakerne før de kom? Hva vet de nå? Har noen synspunkter/oppfatninger/tanker endret seg?

Snakk om kunstverket

Kjerre, kvinner med skaut og to menn som skal utvandre til Amerika. Maleri.
Foto: O. Væring Eftf. AS «Utvandrere» malt av Gustav Wentzel (1900).

Tips til undervisninga

På YouTube ligg det små filmar/biletseriar som viser norsk natur.

Bruk gjerne Julien S. Bourrelle si bok "The Social Guidebook to Norway" som ein humoristisk introduksjon til livet og veremåten til nordmenn.

Snakk saman

Stikkord til refleksjonsoppgåvene: krig, politikk, framtidsutsikter, utdanning, kjærleik, familie, eventyrlyst, økonomi, klima

Ein kan samanlikne familieliv, arbeidsmarknad, utdanningsmoglegheiter, geografi, historie, natur, klima, religion, politikk

Kva visste deltakarane før dei kom? Kva veit dei no? Har dei endra synspunkt på eller meiningar/tankar om noko?

Snakk om kunstverket

Kjerre, kvinner med skaut og to menn som skal utvandre til Amerika. Maleri.
Foto: O. Væring Eftf. AS «Utvandrere» malt av Gustav Wentzel (1900).