تازه وارد در نروژ

  • چرا مردم به‌ كشورهای دیگر مهاجرت می كنند؟ چه‌ آرزوهایی می توانند آنها برای زندگی در كشور تازه داشته‌ باشند؟
  • شما قبل از اینكه‌ به نروژ بیایید، در مورد نروژ چه‌ می دانستید؟ این اطلاعاتی را داشتید، از كجا بدست آوردید؟ آیا اطلاعاتت درست از آب درآمد؟
  • به‌ نظر شما در صورت مقایسه‌ بین نروژ و كشوری كه‌ از آنجا آمده اید، بزرگترین شباهت در چیست؟ بزرگترین تفاوتها كدامند؟
  • بنظر شما مشخصه‌ یك زندگی معمولی در نروژ چگونه‌ است؟
  • شما در واقع در مورد نروژیها چه‌ می دانید؟

در همه‌ ادوار، مردم به‌ مكان های جدید و‌ كشورهای تازه مهاجرت كرده‌ اند و سكنی گزیده ‌اند. این امر می تواند دلایل مختلفی داشته‌ باشد. بعضی ها به‌ خاطر مسائل اقتصادی، كار یا رابطه‌ عاشقانه‌، و بعضی ها بخاطر فرار از جنگ، مهاجرت می كنند. بعضی ها ماجراجو هستند و فقط تغییرات می خواهند، و یا می خواهند در دانشگاه خاصی تحصیل كنند.

جمعیت نروژ تا اوایل سال ٢٠٢٤ بە ۵،۵ میلیون نفر می رسد. بیش از یک میلیون از آنها یا خود یا والدین آنها در خارج از کشور به دنیا آمده اند. این تعداد تقریباً بیست درصد از جمعیت نروژ را تشكیل می دهد. حدود نیمی از خارجی ها در نروژ دارای تابعیت نروژی هستند.

مردم نروژ، صد سال پیش در مقایسه‌ با امروز بسیار فقیر بودند. اما با وجود اینكه‌ مردم نروژ فقیر بودن، بالاترین سطح طول عمر را داشتند. امروزه نروژ یك كشور ثروتمند است. سطح استاندارد زندگی مردم در اینجا در بین بالاترینهای دنیا قرار دارد. همه‌ زندگی متفاوتی دارند، با وجود این تشابه زیادی بین آدمهایی كه‌ اینجا زندگی می كنند، وجود دارد.

  • اكثریت افراد دارای وضعیت اقتصادی مناسبی هستند. آنها یا صاحب خانه‌ هستند یا خانه اجاره می كنند، و آنها علاوه‌ بر این كمی هم پول باقیمانده‌ دارند.
  • دولت رفاه، در صورت نیاز شهروندان، كمك و خدمات به‌ آنها ارائه‌ می كند.

منبع: SSB

Tips til undervisningen

På youtube ligger det små filmer/bildeserier som viser norsk natur.

Bruk gjerne boka til Julien S. Bourrelle “The Social Guidebook to Norway” som en humoristisk inngang til nordmenns liv og væremåte.

Snakk sammen

Stikkord til refleksjonsoppgavene: krig, politikk, framtidsutsikter, utdanning, kjærlighet, familie, eventyrlyst, økonomi, klima

Man kan sammenlikne familieliv, arbeidsmarked, utdanningsmuligheter, geografi, historie, natur, klima, religion, politikk

Hva visste deltakerne før de kom? Hva vet de nå? Har noen synspunkter/oppfatninger/tanker endret seg?

Snakk om kunstverket

Kjerre, kvinner med skaut og to menn som skal utvandre til Amerika. Maleri.
Foto: O. Væring Eftf. AS «Utvandrere» malt av Gustav Wentzel (1900).

Tips til undervisninga

På YouTube ligg det små filmar/biletseriar som viser norsk natur.

Bruk gjerne Julien S. Bourrelle si bok "The Social Guidebook to Norway" som ein humoristisk introduksjon til livet og veremåten til nordmenn.

Snakk saman

Stikkord til refleksjonsoppgåvene: krig, politikk, framtidsutsikter, utdanning, kjærleik, familie, eventyrlyst, økonomi, klima

Ein kan samanlikne familieliv, arbeidsmarknad, utdanningsmoglegheiter, geografi, historie, natur, klima, religion, politikk

Kva visste deltakarane før dei kom? Kva veit dei no? Har dei endra synspunkt på eller meiningar/tankar om noko?

Snakk om kunstverket

Kjerre, kvinner med skaut og to menn som skal utvandre til Amerika. Maleri.
Foto: O. Væring Eftf. AS «Utvandrere» malt av Gustav Wentzel (1900).