สมาชิกใหม่ของนอร์เวย์

  • ทำไมคนถึงย้ายไปอยู่ประเทศอื่น? พวกเขาปรารถนาสิ่งใดในชีวิตเมื่ออยู่ในประเทศใหม่?
  • ท่านรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับนอร์เวย์ก่อนมาที่นี่? ท่านได้ข้อมูลดังกล่าวมาจากที่ใด? ข้อมูลเหล่านั้นถูกต้องหรือไม่?
  • ถ้าท่านเปรียบเทียบประเทศเดิมของท่านกับนอร์เวย์ ท่านคิดว่ามีอะไรบ้างที่คล้ายกันที่สุดกับประเทศเดิมของท่าน? สิ่งใดที่แตกต่างกันอย่างมาก?
  • ท่านคิดว่าชีวิตทั่วๆไปในนอร์เวย์เป็นอย่างไร?
  • ท่านรู้อะไรจริงๆเกี่ยวกับชาวนอร์เวย์บ้าง?

คนจะย้ายถิ่นฐานและตั้งรกรากในสถานที่ใหม่และประเทศใหม่ตลอดเวลา พวกเขามีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป บางคนก็ย้ายเพราะสถานการณ์ทางการเงิน การทำงาน หรือความรัก บางคนก็ย้ายเพราะสงคราม บางคนชอบผจญภัยและอยากเปลี่ยนแปลง หรือบางทีก็ต้องการเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่ง

มีคนราว 5.4 ล้านคนอาศัยอยู่ในนอร์เวย์ ราวหนึ่งล้านคนเกิดในต่างประเทศหรือมีพ่อแม่ที่เกิดในต่างประเทศ ซึ่งคิดเป็นราวร้อยละ 18 ของประชากรในนอร์เวย์ ราวครึ่งหนึ่งของผู้อพยพเข้าประเทศนอร์เวย์ได้รับสัญชาตินอร์เวย์แล้ว

เมื่อเทียบกับมาตรฐานปัจจุบัน ราว 100 ปีก่อนชาวนอร์เวย์มีฐานะยากจนมาก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคนจะยากจน แต่ชาวนอร์เวย์ก็มีอายุยืนที่สุดในโลก ปัจจุบันนอร์เวย์เป็นประเทศที่ร่ำรวย เรามีมาตรฐานการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง ทุกคนมีชีวิตที่แตกต่างกันออกไป แต่ในความแตกต่างนั้น คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็มีความคล้ายคลึงกันหลายอย่าง

  • เกือบทุกคนมีฐานะทางการเงินที่เพียงพอ พวกเขามีบ้านเป็นของตัวเองหรือเช่าบ้านอยู่ มีอาหารและเครื่องนุ่งห่มเพียงพอ และบางคนก็มีเงินเหลือใช้
  • รัฐสวัสดิการจะให้ความช่วยเหลือและบริการแก่ประชาชนเมื่อพวกเขาจำเป็นต้องได้รับ

แหล่งที่มา: SSB

Tips til undervisningen

På youtube ligger det små filmer/bildeserier som viser norsk natur.

Bruk gjerne boka til Julien S. Bourrelle “The Social Guidebook to Norway” som en humoristisk inngang til nordmenns liv og væremåte.

Snakk sammen

Stikkord til refleksjonsoppgavene: krig, politikk, framtidsutsikter, utdanning, kjærlighet, familie, eventyrlyst, økonomi, klima

Man kan sammenlikne familieliv, arbeidsmarked, utdanningsmuligheter, geografi, historie, natur, klima, religion, politikk

Hva visste deltakerne før de kom? Hva vet de nå? Har noen synspunkter/oppfatninger/tanker endret seg?

Snakk om kunstverket

Kjerre, kvinner med skaut og to menn som skal utvandre til Amerika. Maleri.
Foto: O. Væring Eftf. AS «Utvandrere» malt av Gustav Wentzel (1900).

Tips til undervisninga

På YouTube ligg det små filmar/biletseriar som viser norsk natur.

Bruk gjerne Julien S. Bourrelle si bok "The Social Guidebook to Norway" som ein humoristisk introduksjon til livet og veremåten til nordmenn.

Snakk saman

Stikkord til refleksjonsoppgåvene: krig, politikk, framtidsutsikter, utdanning, kjærleik, familie, eventyrlyst, økonomi, klima

Ein kan samanlikne familieliv, arbeidsmarknad, utdanningsmoglegheiter, geografi, historie, natur, klima, religion, politikk

Kva visste deltakarane før dei kom? Kva veit dei no? Har dei endra synspunkt på eller meiningar/tankar om noko?

Snakk om kunstverket

Kjerre, kvinner med skaut og to menn som skal utvandre til Amerika. Maleri.
Foto: O. Væring Eftf. AS «Utvandrere» malt av Gustav Wentzel (1900).