I ri në Norvegji

  • Pse njerëzit shkojnë në vende të tjera? Çfarë dëshirash mund të kenë ata për jetën në vendin e ri?
  • Çfarë dinit për Norvegjinë para se të vinit këtu? Nga e keni marrë informacionin? A ishte informacioni i saktë?
  • Nëse krahasoni vendin nga keni ardhur me Norvegjinë, cilat mendoni se janë ngjashmëritë më të mëdha? Cilat janë dallimet më të mëdha?
  • Si mendoni se është jeta tipike në Norvegji?
  • Çfarë dini aktualisht për norvegjezët?

Njerëzit gjithmonë kanë lëvizur dhe janë vendosur në vende dhe shtete të reja. Për këtë lëvizje mund të ketë arsye të ndryshme. Disa lëvizin për shkak të gjendjes së tyre financiare, të punës ose të dashurisë, të tjerët lëvizin për shkak të luftës. Disa njerëz janë aventurierë dhe duan vetëm ndryshim, ose duan të studiojnë në një universitet të caktuar.

Në vitin 2024, pothuajse 5.5 milion njerëz jetojnë në Norvegji. Мë shumë se një milion prej tyre kanë lindur jashtë vendit ose kanë prindër që kanë lindur jashtë vendit. Kjo përbën përafërsisht 20 përqind të popullsisë Norvegjeze. Rreth gjysma e emigrantëve në Norvegji kanë nënshtetësi norvegjeze.

Sipas standardeve të sotme, rreth 100 vjet më parë njerëzit në Norvegji ishin shumë të varfër. Megjithatë, edhe pse njerëzit ishin të varfër, Norvegjia ende kishte jetëgjatësinë më të madhe në botë. Norvegjia është një vend i pasur sot. Standardi i jetesës është një nga më të mirët në botë. Të gjithë jetojnë jetë të ndryshme, por megjithatë ka shumë ngjashmëri mes njerëzve që jetojnë këtu.

  • Shumica e njerëzve kanë financa adekuate. Ata zotërojnë ose marrin me qira shtëpinë e tyre, kanë ushqim dhe veshje të mjaftueshme, madje kanë edhe para mënjanë.
  • Shteti i mirëqenies siguron ndihmë dhe shërbime për njerëzit kur ata kanë nevojë për to.

Burimi: Statistikat e Norvegjisë (SSB)

Tips til undervisningen

På youtube ligger det små filmer/bildeserier som viser norsk natur.

Bruk gjerne boka til Julien S. Bourrelle “The Social Guidebook to Norway” som en humoristisk inngang til nordmenns liv og væremåte.

Snakk sammen

Stikkord til refleksjonsoppgavene: krig, politikk, framtidsutsikter, utdanning, kjærlighet, familie, eventyrlyst, økonomi, klima

Man kan sammenlikne familieliv, arbeidsmarked, utdanningsmuligheter, geografi, historie, natur, klima, religion, politikk

Hva visste deltakerne før de kom? Hva vet de nå? Har noen synspunkter/oppfatninger/tanker endret seg?

Snakk om kunstverket

Kjerre, kvinner med skaut og to menn som skal utvandre til Amerika. Maleri.
Foto: O. Væring Eftf. AS «Utvandrere» malt av Gustav Wentzel (1900).

Tips til undervisninga

På YouTube ligg det små filmar/biletseriar som viser norsk natur.

Bruk gjerne Julien S. Bourrelle si bok "The Social Guidebook to Norway" som ein humoristisk introduksjon til livet og veremåten til nordmenn.

Snakk saman

Stikkord til refleksjonsoppgåvene: krig, politikk, framtidsutsikter, utdanning, kjærleik, familie, eventyrlyst, økonomi, klima

Ein kan samanlikne familieliv, arbeidsmarknad, utdanningsmoglegheiter, geografi, historie, natur, klima, religion, politikk

Kva visste deltakarane før dei kom? Kva veit dei no? Har dei endra synspunkt på eller meiningar/tankar om noko?

Snakk om kunstverket

Kjerre, kvinner med skaut og to menn som skal utvandre til Amerika. Maleri.
Foto: O. Væring Eftf. AS «Utvandrere» malt av Gustav Wentzel (1900).